Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpstructuur van de gemeente
Externe bijlagebijlagen Verordening GBA

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regeling vervangt verordening verwerkings persoonsgegevens van 2003.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201006-01-2014nieuwe regeling

17-12-2009

Dagblad Kennemerland, 21-01-2010.

R2009.0092

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010

VERORDENING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2010

 

Verordening vastgesteld bij Raadsbesluit van 17 december 2009, gebaseerd op de wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wet GBA), in werking getreden met ingang van 1 januari 2010, gepubliceerd 21 januari 2010.

 

Tegelijkertijd bij het vaststellen van deze verordening is ingetrokken de Verordening verwerking persoonsgegevens, vastgesteld bij Raadsbesluit d.d. 28 augustus 2003, nummer 03/59, in werking getreden met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2001.

 

In deze verordening worden de juridische basisregels voor het gebruik van de persoonsgegevens door de binnengemeentelijke gebruikers neergelegd. Deze verordening bevat tevens een voorziening voor de verstrekking aan zogenaamde vrije derden, bedoeld in artikel 100 van de Wet GBA.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  de wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • b.

  verordening: de “Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Uitgeest 2010”;

 • c.

  GBA: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • d.

  verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  beheerder: een daartoe ingevolge de beheerregeling, bedoeld in artikel 14 van de wet, aangewezen gemeenteambtenaar of diens plaatsvervanger die is belast met het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 • f.

  bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

 • g.

  ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst als bedoeld in artikel 1 van de Wet GBA in de GBA van de gemeente is opgenomen,

 • h.

  afnemer: bestuurorgaan als bedoeld in artikel 1:1, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht;

 • i.

  derde: elk andere persoon, instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • j.

  geregistreerde: degene die geen ingeschrevene is in de gemeente en over wie gegevens in de basisregistratie personen van de gemeente Uitgeest zijn opgenomen;

 • k.

  binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een organisatieonderdeel is van de gemeente Uitgeest.

Artikel 2  

 • 1.

  inachtneming van het bepaalde in de artikelen 5, 6 en 7 van deze verordening, regelt de verantwoordelijke de toegang tot de GBA dan wel de verstrekking uit de GBA voor de binnengemeentelijke afnemers die gegevens uit de GBA nodig hebben voor de vervulling van hun taken, zodanig dat deze afnemers aan hun verplichtingen krachtens de artikelen 3b en 62 van de wet kunnen voldoen.

 • 2.

  In bijlage 1 bij deze verordening worden de in het eerste lid bedoelde afnemers aangewezen.

Artikel 3 Beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 • 1.

  Beheerder van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de medewerker als bedoeld in artikel 1, onder e, van deze verordening.

 • 2.

  Bewerker van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is de medewerker als bedoeld in artikel 1, onder f, van deze verordening.

 • 3.

  De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan:

  • a.)

   (te leggen) verbanden met andere gemeentelijke registraties;

  • b.)

   (rechtstreekse) toegang tot de basisadministratie middels andere geautomatiseerde toepassingen;

  • c.)

   verstrekkingen aan binnengemeentelijke afnemers of daaraan gelijkgestelden, die geen rechtstreekse toegang hebben tot de basisadministratie.

Artikel 4 Gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

De GBA heeft tot doel:

 • 1.

  Informatie te leveren aan de (gegevens)beheerder en aan de door de beheerder GBA aangewezen medewerkers, werkzaam op de afdeling Publiekszaken, ten behoeve van de vervulling van hun taken;

 • 2.

  De binnengemeentelijke afnemers, genoemd in bijlage 1 van deze verordening, te voorzien van persoonsgegevens, voor zover die gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van hun taken van die afnemers, zoals opgenomen in bijlage 2 van deze verordening;

 • 3.

  De derden, genoemd in bijlage 3 van deze verordening, te voorzien van persoonsgegevens, in die gevallen bedoeld in deze verordening. In deze bijlage genoemde gegevens worden op verzoek verstrekt ten behoeve van een gerechtvaardigd, zijnde niet-commercieël belang. Bij verstrekking van persoonsgegevens van natuurlijke personen moet vooraf uitdrukkelijk toestemming zijn verkregen van de ingeschrevene.

 • 4.

  Een ingeschrevenen over hem betreffende gegevens te informeren;

 • 5.

  Informatie te leveren ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek (zie bijlage 3 bij deze verordening).

Artikel 5 Verbanden met andere gemeentelijke registraties

 • 1.

  Met het oog op het met elkaar in verband brengen van verwerkingen van persoonsgegevens, worden aan de verantwoordelijken van andere gemeentelijke registraties, op grond van artikel 96 van de wet, gegevens verstrekt.

 • 2.

  De betreffende gegevens zijn in de bijlagen bij deze verordening separaat vastgelegd.

 • 3.

  De persoonsgegevens worden uit de GBA direct aangeleverd aan het gegevensmagazijn. Deze persoonsgegevens worden ten dienste van de binnengemeentelijke afnemers aangeboden voor het uitoefenen van hun wettelijke c.q. publiekrechtelijke taken.

Artikel 6 Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.)

  de (persoonsgegevens)beheerder;

 • b.)

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Publiekszaken welke zijn uitgewerkt in artikel 3 van deze verordening en in de bijlage van dit artikel van de Beheerregeling GBA;

 • c.)

  tijdelijke (uitzend)krachten en stagiaires werkzaam onder toezicht van en bij de afdeling Publiekszaken;

 • d.)

  de bewerker en diens medewerkers, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen de bewerker en de gemeente;

 • e.)

  de in de bijlage 1 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers, met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden.

Artikel 7 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt.

Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in de bijlage 3 bij deze verordening vermelde binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben tot de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (ad-hoc) de in die tabel (behorende bij bijlage 3) aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de eveneens in die tabel aangegeven doeleinden.

Artikel 8 Vrije derden en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100, tweede lid van de wet kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 98 en 99 van de wet, aan de in de bijlage 3 bij deze verordening aangegeven vrije derden, gegevens worden verstrekt voor wat betreft de daarbij aangegeven gegevens en uitsluitend voor de daarbij aangegeven doeleinden en voor zover de persoonlijke levenssfeer daardoor niet onevenredig wordt geschaad.

Artikel 9 Terugmeldplicht

 • 1.

  Een binnengemeentelijke afnemer die gerede twijfel heeft over de juistheid van een authentiek gegeven dat hij heeft ontvangen uit de basisadministratie, doet hiervan mededeling aan de verantwoordelijke.

 • 2.

  In de bijlagen 1 en 3 bij deze verordening worden de binnengemeentelijke afnemers aangewezen die tevens mededeling doen in verband met andere dan authentieke gegevens die aan hen verstrekt zijn. Beschreven is welke gegevens het betreft.

 • 3.

  Met inachtneming van het bepaalde in artikel 62 van de wet en de artikelen 62 en 63 van het besluit GBA regelt de verantwoordelijke de wijze waarop de kennisgeving aan de binnengemeentelijke afnemer naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan.

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging de

maatregelen als vermeld in het krachtens besluit van B&W d.d. 26 juli 2005 (B2005.1190) vastgestelde beveiligingsplan.

Artikel 11 Protocollering / verstrekking gegevens aan de burger

 • 1.

  De privacyprocedures zoals beschreven in de artikelen 103 en 110 van de wet gelden ook voor gebruik door de binnengemeentelijke afnemers. Via andere geautomatiseerde toepassingen worden de verstrekkingen aan de binnengemeentelijke afnemers bijgehouden en kunnen worden herleid. De binnengemeentelijke afnemer dient zelf bij te houden waarvoor, aan wie en welke persoonsgegevens zijn verstrekt.

 • 2.

  Een burger kan niet rechtstreeks om inzage vragen bij de beheerder van andere geautomatiseerde toepassingen. Indien een burger inzage wil in de gegevens die in het afgelopen jaar vanuit andere geautomatiseerde toepassingen over hem verstrekt zijn aan interne afnemers dan moet hij die gegevens opvragen bij de afdeling Publiekzaken van de gemeente van inschrijving.

Artikel 12 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2010.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010.

 • 3.

  De verordening ligt ter inzage bij de verantwoordelijke voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 4.

  De in deze verordening genoemde bijlagen bij de artikelen 2, 4, 6, 7 en 8 worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders.