Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
CiteertitelPrivacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpstructuur van de gemeente
Externe bijlagebijlage privacyreglement voor de GBA

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Gebaseerd op de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Uitgeest

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
 2. Wet bescherming persoonsgegevens

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-06-200401-09-200106-01-2014nieuwe regeling

27-04-2004

Dagblad Kennemerland, 06-05-2004.

45/746

Tekst van de regeling

Intitulé

Privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

PRIVACYREGLEMENT VOOR DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

 

Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en wethouders d.d. 27 april 2004, in werking getreden met ingang van 17 juni 2004.

 

Gebaseerd op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Uitgeest van 28-08-2003.

 

Gelet op de Wet Bescherming Persoonsgegevens ( Wbp, Staatsblad 2000, 302).

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  De wet: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 2001,180);

 • b.

  Verordening: de Verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Uitgeest, vastgesteld door de gemeenteraad op; 28-08-2003

 • c.

  Basisadministratie: de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2 van de wet;

 • d.

  Verantwoordelijke: het college van burgemeester en wethouders;

 • e.

  Beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de basisadministratie;

 • f.

  Bewerker: degene die, niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie, het geheel of een gedeelte van het geautomatiseerde systeem onder zich heeft waarmee de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens wordt gevoerd;

 • g.

  Ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst, als bedoeld in artikel 1 van de wet, in de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente is opgenomen;

 • h.

  Afnemer: bestuursorgaan als bedoeld in artikel 1 Algemene wet bestuursrecht;

 • i.

  Binnengemeentelijke afnemer: elke afnemer die een orgaan is van de gemeente;

 • j.

  Buitengemeentelijke afnemer: elke andere afnemer dan een binnengemeentelijke afnemer;

 • k.

  Derde: elke andere persoon instelling of rechtspersoon dan een afnemer en de ingeschrevene;

 • l.

  Bestand: elk gestructureerd geheel van persoonsgegevens, ongeacht of dit geheel van gegevens gecentraliseerd is of verspreid is op een functioneel of geografisch bepaalde wijze, dat volgens bepaalde criteria toegankelijk is en betrekking heeft op verschillende personen.

Artikel 2 Beheer van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

De beheerder van de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens is het hoofd Burgerzaken.

Artikel 3 Verbanden met andere gemeentelijke bestanden

Op grond van artikel 96 van de Wet GBA worden systematische verstrekkingen van gegevens gedaan aan de in de bijlage 1 vermelde binnengemeentelijke afnemers.

 

HOOFDSTUK 2 BEPALINGEN MET BETREKKING TOT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS

Artikel 4 Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Rechtstreekse toegang tot de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens hebben:

 • a.

  de beheerder;

 • b.

  de door de beheerder aangewezen ambtenaren werkzaam op de afdeling Burgerzaken

 • c.

  met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet de in bijlage 2 genoemde binnengemeentelijke afnemers, voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens ten behoeve van de daarbij aangegeven doelen.

Artikel 5 Verstrekking aan binnengemeentelijke afnemers die geen rechtstreekse toegang hebben en de gegevens die worden verstrekt

 • 1.

  Met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet worden aan de in bijlage 3a genoemde binnengemeentelijke afnemers, voor wat betreft de in deze bijlage genoemde gegevens, systematisch verstrekt ten behoeve van de daarbij aangegeven doelen.

 • 2.

  Op schriftelijk verzoek van de in bijlage 3b genoemde binnengemeentelijke afnemers worden, met inachtneming van de artikelen 88 en 89 van de wet, de in deze bijlage genoemde selecties, met de daarbij aangegeven gegevens verstrekt ten behoeve van de daarbij aangegeven doelen.

 • 3.

  De beheerder beslist over de honorering van de niet in dit reglement genoemde selecties.

 • 4.

  De uitgevoerde selecties worden in een register opgenomen.

Artikel 6 Overige verstrekkingen en de gegevens die kunnen worden verstrekt

Met inachtneming van artikel 100 tweede lid van de Wet GBA kunnen, in andere gevallen dan bedoeld in de artikelen 88 en 89 van de Wet GBA, aan de in de bijlage 4 vermelde personen en instanties gegevens worden verstrekt.

Artikel 7 Inzagerecht

Met inachtneming van de artikelen 78 en 79 wet GBA wordt door de beheerder een schriftelijke instructie vastgesteld voor het recht op inzage door de ingeschrevene van de eigen persoonsgegevens in de basisadministratie. Deze schriftelijke instructie is opgenomen in de Privacyhandleiding gemeente Uitgeest.

Artikel 8 Correctie

Met inachtneming van artikel 82 van de wet GBA voldoet de verantwoordelijke kosteloos binnen vier weken aan het schriftelijk verzoek van de ingeschrevene hem betreffende gegevens in de basisadministratie te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen, indien de gegevens onjuist dan wel onvolledig zijn of ten onrechte zijn opgenomen. Een instructie over correctie van gegevens is opgenomen in de Privacyhandleiding gemeente Uitgeest.

Artikel 9 Protocolplicht

Met inachtneming van artikel 103 van de wet GBA wordt door de medewerker Burgerzaken onder verantwoordelijkheid van de beheerder vastgelegd welke persoonsgegevens over ingeschrevene zijn verstrekt aan afnemer of derden. Een instructie protocollering is opgenomen in de Privacyhandleiding gemeente Uitgeest.

Artikel 10 Beveiliging

De beheerder treft voorzieningen van technische en organisatorische aard tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking ervan als vermeld in het beveiligingshandboek GBA gemeente Uitgeest.

Artikel 11 Overige bepalingen

De bij dit privacyreglement behorende bijlagen kunnen door de verantwoordelijke worden aangepast. Van de aanpassing wordt aan de burgemeester en wethouder mededeling gedaan.

Artikel 12 Slotbepaling

 • 1.

  Dit reglement wordt aangehaald als Privacyreglement voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

 • 2.

  Dit reglement treedt in werking op de tiende dag na afkondiging ervan en werkt terug tot en met 1 september 2001.

 • 3.

  Het reglement ligt ter inzage bij het openbare register als bedoeld in artikel 14 van de verordening verwerking persoonsgegevens gemeente Uitgeest.