Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening Functioneringsgesprek Burgemeester en Raad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Functioneringsgesprek Burgemeester en Raad
CiteertitelVerordening Functioneringsgesprek Burgemeester en Raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpstructuur van de gemeente

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

15-05-200922-05-2014nieuwe regeling

26-03-2009

Dagblad Kennemerland, 14-05-2009

R2009.0017

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Functioneringsgesprek Burgemeester en Raad

VERORDENING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN BURGEMEESTER EN RAAD.

 

Verordening, vastgesteld bij raadsbesluit van 26 maart 2009, nummer R2009.0017, gepubliceerd 14 mei 2009, in werking getreden met ingang van 15 mei 2009.

 

Gebaseerd op artikel 147 jo. 149 van de Gemeentewet.

 

Begripsomschrijvingen

Artikel 1  

 • a.

  gesprekken: functioneringsgesprekken van de raad met de burgemeester;

 • b.

  commissie: de commissie die is samengesteld uit tenminste drie leden van de raad die het functioneringsgesprek voeren;

 • c.

  adviseurs: wethouders of gemeentesecretaris die de commissie van informatie voorzien;

 • d.

  commissaris: commissaris van de Koningin in de provincie Noord Holland.

Algemene bepalingen

Artikel 2  

 • 1.

  De raad voert gesprekken met de burgemeester en stelt daarvoor een commissie samen.

 • 2.

  De commissie voert tenminste drie en maximaal zes gesprekken per ambtsperiode.

 • 3.

  Het verslag van het laatste gesprek in een ambtsperiode weegt mee bij het oordeel over een eventuele herbenoeming van de burgemeester.

Artikel 3  

 • 1.

  De griffier agendeert en organiseert de gesprekken.

 • 2.

  Drie van de gesprekken worden gevoerd in ieder geval binnen vier weken voorafgaand aan de gesprekken die de commissaris met de burgemeester heeft.

 • 3.

  De griffier onderhoudt de contacten met het Kabinet van de commissaris.

Samenstelling commissie

Artikel 4  

 • 1.

  De raad kiest een commissie uit zijn midden tenminste acht weken voor de gesprekken als bedoeld in artikel 3.

 • 2.

  Plaatsvervangende leden worden niet benoemd.

 • 3.

  Bij ziekte of langdurige afwezigheid van een commissielid kiest de raad een vervanger.

 • 4.

  De commissie benoemt uit haar midden een voorzitter en kan zich laten bijstaan door een externe gespreksleider.

Geheimhouding

Artikel 6  

 • 1.

  De commissie legt in elke vergadering, met toepassing van artikel 86 van de Gemeentewet, geheimhouding op over de inhoud van de verslagen en het behandelde tijdens de gesprekken.

 • 2.

  De voorzitter ziet erop toe dat aan het gestelde in het vorige lid wordt voldaan.

 • 3.

  Betrokkenen voorkomen dat op enigerlei wijze de vertrouwelijkheid en geheimhouding in gevaar komt. In de voorbereiding kunnen betrokkenen daarom alleen gebruik maken van eigen kennis en ervaring, van openbare bronnen en van voor dit doel vertrouwelijk verkregen informatie van wethouders en secretaris. Het op andere wijze inwinnen van informatie of overleg met derden is uitgesloten.

 • 4.

  De commissie en haar leden verstrekken geen inzage in de verslagen noch informatie daarover en over het behandelde tijdens de gesprekken aan raadsleden die geen lid zijn van de commissie, noch aan anderen, behoudens het bepaalde in artikel 7, lid 1 en artikel 9, lid 4.

 • 5.

  De commissie, noch de raad zal de geheimhouding waartoe het eerste lid verplicht, opheffen.

 • 6.

  De commissie treft een voorziening met betrekking tot de wijze waarop de geheimhouding blijft gewaarborgd bij het beheer van de documenten, voeren van de correspondentie en bij de bepaling van plaats en tijdstip van de gesprekken.

 • 7.

  De geheimhoudingsplicht blijft na ontbinding van de commissie van kracht.

 • 8.

  Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de griffier, de adviseurs en een mogelijke externe gespreksleider.

Voorbereiding gesprek

Artikel 7  

 • 1.

  De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om, voor zover van toepassing, het voorgaand verslag in te zien.

 • 2.

  De leden van de commissie en de burgemeester krijgen de gelegenheid om bespreekpunten aan te leveren.

 • 3.

  Uiterlijk twee weken voor het gesprek ontvangen de leden van de commissie en de burgemeester namens de voorzitter een schriftelijke uitnodiging; die bevat in ieder geval plaats, tijdstip, agenda en de bespreekpunten.

 • 4.

  Betrokkenen die niet in staat zijn het gesprek bij te wonen delen dit tijdig aan de griffier mee.

 • 5.

  Bij verhindering van meer dan een lid van de commissie zorgt de griffier voor een nieuwe afspraak.

Het gesprek

Artikel 8  

 • 1.

  Het gesprek vindt plaats in beslotenheid.

 • 2.

  Tijdens het gesprek hebben zowel de leden van de commissie als de burgemeester de mogelijkheid hun mening over en ervaringen met de geagendeerde bespreekpunten toe te lichten.

 • 3.

  Uitgangspunt bij het gesprek gedurende de ambtstermijn is de profielschets waarop de burgemeester is benoemd.

 • 4.

  De volgende onderwerpen worden tijdens het gesprek besproken: de burgemeester

  • a.

   als voorzitter van de raad en haar rol in het presidium en overleg met de fractievoorzitters;

  • b.

   in het proces van dualisme;

  • c.

   als voorzitter van het college;

  • d.

   als coördinator van beleid, kwaliteitsbewaker met toepassing van artikel 170 Gemeentewet;

  • e.

   die invulling geeft aan de eigen portefeuille, met name de handhaving van de openbare orde en veiligheid;

  • f.

   en zijn contacten met de inwoners, organisaties en bedrijven;

  • g.

   als ambassadeur en gezicht van de gemeente in de regio, provincie, rijk en Europa;

  • h.

   en zijn contacten met ambtenaren, met name de gemeentesecretaris, de griffier en het management van de gemeentelijke organisatie;

  • i.

   en zijn nevenfuncties en integriteit;

  • j.

   en zijn, aan de profielschets gerelateerde, competenties

 • 5.

  In een tweede deel van het gesprek kan worden gesproken over de ontwikkelingen van de gemeente.

Verslaglegging

Artikel 9  

 • 1.

  Door de griffier wordt het beknopte verslag in conceptvorm in drievoud opgesteld en door de commissie en de burgemeester door ondertekening vastgesteld.

 • 2.

  Het verslag bevat de feitelijke gegevens van de tijd, de plaats en de rol van de aanwezigen bij het gesprek.

 • 3.

  Het verslag geeft een duidelijk en feitelijk beeld van het besprokene.

 • 4.

  Een afschrift van het vastgestelde verslag wordt aan de burgemeester en de commissaris gestuurd.

Archivering

Artikel 10  

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor een afdoende vertrouwelijke archivering van de stukken, waaronder een afschrift van het vastgestelde verslag.

 • 2.

  Na het aftreden van de burgemeester worden alle betreffende stukken door de griffier vernietigd.

Slotartikelen

Artikel 11  

Deze verordening treedt in werking een dag na de datum van publicatie.

Artikel 12  

Deze verordening wordt aangehaald als:

Verordening Functioneringsgesprek Burgemeester en Raad.