Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019
CiteertitelVerordening Marktgeld 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-12-201801-01-2020Nieuwe regeling

29-11-2018

gmb-2018-276652

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019

De raad van de gemeente Uitgeest;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. nr. 23 oktober 2018;

 

gezien het advies van de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 15 november 2018;

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en invordering van Marktgeld 2019

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   markt: de warenmarkt, die wordt gehouden op donderdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur;

  • b.

   standplaats: de op en voor de duur van de markt aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

  • c.

   vaste standplaats: een standplaats die voor onbepaalde tijd wordt toegewezen;

  • d.

   dagplaats: een standplaats, die per marktdag wordt toegewezen;

  • e.

   marktmeester: de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangestelde persoon en zijn plaatsvervanger(s).

 • 2.

  Gedeelten van de in deze verordening te noemen eenheden, hetzij van tijd of maten, worden voor de toepassing van deze verordening voor gehelen gerekend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven ter zake van het standplaats innemen dan wel standplaats hebben op de markt.

Artikel 3 Belastingtarieven

1.

Het marktgeld bedraagt per standplaats van maximaal 4 meter lengte

€ 6,60

2.

De kosten van het elektriciteit en het gebruik van de stroomkast per aansluiting

€ 5,50

Artikel 4 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die standplaats heeft ingenomen, en bij gebreke van deze van degene die recht heeft op de standplaats.

Artikel 5 Wijze van betaling

De marktgelden worden per kwartaal, op basis van 12 weken, per standplaats per bank geïnd.

Artikel 6 Ontstaan belastingplicht

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald zodra een marktplaats is toegewezen.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

Artikel 9 Overgangsrecht

De Verordening Marktgeld Uitgeest 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 10 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

Artikel 11 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Marktgeld 2019’.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Uitgeest, gehouden op 29 november 2018.

de griffier,

de heer A.P.A.Koolen

de voorzitter,

mw. W.J.A.Verkleij