Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening Jeugd-en Jongerenraad

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Jeugd-en Jongerenraad
CiteertitelVerordening Jeugd-en Jongerenraad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpcommissie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze versie van de 'Verordening Jeugd-en Jongerenraad' is de derde wijziging van de oorspronkelijke 'Verordening Jeugd-en Jongerenraad' vastgesteld bij Raadsbesluit van 29-05-1997, nummer 97/44.

Datum publicatie is bij benadering ingevuld.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 83

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2008nieuwe regeling

24-04-2008

Dagblad Kennemerland, 29-04-2008.

R2008.0049

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Jeugd-en Jongerenraad

VERORDENING JEUGD- EN JONGERENRAAD

 

Verordening houdende instelling en werkwijze van een commissie met zelfstandige bevoegdheden met als doel de bevordering van het welzijn van de jeugd en jongeren in Uitgeest.

Deze verordening is gebaseerd op artikel 83 van de gemeentewet.

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 29 mei 1997, nummer 97/44, in werking getreden op 1 juni 1997.

 

1e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 26 augustus 1999, nummer 99/67, in werking getreden op 26 augustus 1999.

2e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 28 november 2002, nummer 02/74, in werking getreden op 28 november 2002.

3e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 24 april 2008, nummer R2008.0049, gepubliceerd op 29 april 2008 en 1 mei 2008, in werking getreden op 1 mei 2008.

 

 

Artikel 1.  

Er is een commissie als bedoeld in artikel 84, lid 1, sub a, van de Gemeentewet, die de naam draagt “Jeugd- en Jongerenraad Uitgeest”, hierna te noemen “Jeugd- en Jongerenraad”.

Artikel 2.  

De Jeugd- en Jongerenraad heeft tot taak de bevordering van het welzijn van de jeugd en jongeren in de gemeente Uitgeest.

Artikel 3.  

De Jeugd- en Jongerenraad tracht de in artikel 2 genoemde taak te realiseren door:

 • a.

  Het bevorderen van de eigen ontplooiing en activiteiten van de jongeren;

 • b.

  samenwerking met organisaties en instellingen, die geheel of gedeeltelijk gelijkgerichte doelstellingen hebben;

 • c.

  het coördineren van gelijkgerichte activiteiten;

 • d.

  vervallen;

 • e.

  vervallen;

 • f.

  het bevorderen van overlegstructuren en van voorzieningen die van belang zijn voor de bevordering van het welzijn van jongeren;

 • g.

  vervallen;

 • h.

  alle andere werkzaamheden die behoren tot de in artikel 2 genoemde taak.

Artikel 4.  

 • a.

  De Jeugd- en Jongerenraad is als volgt samengesteld: tien leden, hetzij afgevaardigden van instellingen, werkzaam of mede werkzaam op het terrein van het Jeugd- en Jongerenwerk in Uitgeest, bij voorkeur woonachtig in Uitgeest, hetzij op persoonlijke titel;

Artikel 5.  

 • 1.

  De benoeming van de leden geschiedt door de gemeenteraad op aanbeveling van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  In geval van tussentijdse vacature geschiedt de benoeming van de leden door de gemeenteraad op aanbeveling van de Jeugd- en Jongerenraad.

 • 3.

  De gemeenteraad kan, indien hiervoor gegronde redenen bestaan, een lid ontslaan.

Artikel 6.  

 • 1.

  De Jeugd- en Jongerenraad kiest uit zijn midden een voorzitter, vice-voorzitter en secretaris, die het dagelijkse bestuur vormen.

 • 2.

  In het dagelijkse bestuur heeft slechts een vertegenwoordiger van eenzelfde organisatie zitting, behoudens ontheffing van de gemeenteraad.

 • 3.

  In het dagelijkse bestuur nemen zo mogelijk ook personen van jonger dan 18 jaar zitting.

 • 4.

  De Jeugd- en Jongerenraad regelt de vervanging van de leden van het dagelijkse bestuur.

Artikel 7  

 • 1.

  Het dagelijkse bestuur vergadert zovaak als een der leden dit nodig acht.

 • 2.

  Het dagelijkse bestuur is belast met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten, die door de Jeugd- en Jongerenraad ter uitvoering van zijn taak moeten worden genomen.

Artikel 8  

De Jeugd- en Jongerenraad heeft de volgende bevoegdheden:

 • a.

  vervallen;

 • b.

  het doen van aanbevelingen als bedoeld in artikel 5 lid 2;

 • c.

  vervallen;

 • d.

  vervallen;

 • e.

  het adviseren van het gemeentebestuur inzake jongerenbeleid in de ruimste zin;

 • f.

  eventueel andere door het gemeentebestuur overgedragen bevoegdheden.

Artikel 9  

De Jeugd- en Jongerenraad vergadert ten minste viermaal per jaar.

 • 1.

  De vergaderingen zijn in beginsel openbaar.

 • 2.

  De Jeugd- Jongerenraad mag niet beraadslagen of besluiten, indien niet, buiten de voorzitter of vice-voorzitter ten minste vijf leden aanwezig zijn.

 • 3.

  Besluiten worden bij meerderheid van stemmen genomen.

 • 4.

  Indien bij benoeming van personen bij herstemming de zaken staken, beslist het lot; bij staking van stemmen in alle andere gevallen beslist de stem van de voorzitter.

 • 5.

  Voor zoveel in deze verordening niet anders bepaald, zijn de artikelen 56 en 57 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 10  

Het huishoudelijke reglement stelt regelen vast voor de vergaderingen van de Jeugd- en Jongerenraad;

tevens wordt hierin bepaald, in welke uitzonderlijke gevallen in besloten vergaderingen kan worden vergaderd.

Artikel 11  

 • 1.

  De Jeugd- en Jongerenraad kan in een besloten vergadering, op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren behandelde en omtrent de inhoud van de stukken die aan de Jeugd- en Jongerenraad worden overlegd, geheimhouding opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tij-dens die vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat de Jeugd- en Jongerenraad haar opheft.

 • 2.

  Op grond van een belang genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter van de Jeugd- en Jongerenraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder ten aanzien van de stukken die zij aan de Jeugd- en Jongerenraad overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen, totdat het orgaan dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel de gemeenteraad haar opheft.

 • 3.

  Indien de Jeugd- en Jongerenraad zich ter zake van het behandelde waarvoor een verplichting tot geheimhouding geldt tot de gemeenteraad heeft gericht, wordt de geheimhouding in acht genomen totdat de gemeenteraad haar opheft.

Artikel 12  

Het lidmaatschap van de Jeugd- en Jongerenraad eindigt:

 • a.

  zodra de betreffende organisatie schriftelijk mededeelt, dat haar afgevaardigde niet meer als zodanig moet worden beschouwd;

 • b.

  door schriftelijke opzegging van het lid;

 • c.

  door overlijden;

 • d.

  bij beëindiging van de zittingsperiode van de Gemeenteraad. De eerste keer zal zijn aan het einde van de raadsperiode in 2002. De Jeugd- en Jongerenraad blijft in functie tot het moment van benoeming door de nieuwe Gemeenteraad.

Artikel 13  

 • 1.

  De besluiten van de Jeugd- en Jongerenraad worden door onmiddellijke toezending der notulen van de vergadering aan de gemeente medegedeeld.

 • 2.

  De voorzitter en de secretaris ondertekenen alle van de Jeugd- en Jongerenraad uitgaande stukken.

Artikel 14  

 • 1.

  De raad kan jaarlijks een subsidiebedrag beschikbaar stellen voor de Jeugd- en Jongerenraad.

 • 2.

  De Jeugd- en Jongerenraad brengt binnen drie maanden na het eindigen van het jaar aan de gemeenteraad verslag van zijn werkzaamheden uit.

Artikel 15  

De Jeugd- en Jongerenraad stelt een huishoudelijk reglement vast, dat geen bepalingen mag bevatten, die strijden met het bepaalde in deze verordening.