Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening hondenbelasting Uitgeest 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening hondenbelasting Uitgeest 2016
CiteertitelVerordening hondenbelasting Uitgeest 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Vervangt de verordening hondenbelasting Uitgeest 2015, vastgesteld bij Raadsbesluit R2014.0106 van 8 december 2014 welke wordt ingetrokken per 1 januari 2016 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 226

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe regeling

07-12-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 10-12-2014

R2015.0101
01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

08-12-2014

www.officielebekendmakingen.nl, 11-12-2014

R2014.0106
19-12-201301-01-2015nieuwe regeling

09-12-2013

De Uitgeester, 18-12-2013

R2013.0076
21-12-201201-01-2014nieuwe regeling

10-12-2012

De Uitgeester, 19-12-2012

R2012.0061
17-11-201101-01-2013nieuwe regeling

03-11-2011

De Uitgeester, 16-11-2011

R2011.0067
11-11-201001-01-2012nieuwe regeling

04-11-2010

De Uitgeester, 10-11-2010

R2010.0086

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening hondenbelasting Uitgeest 2016

De raad van de gemeente Uitgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015, nr. R2015.0101;

gehoord de beraadslagingen in de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 19 november 2015

besluit:

 

Verordening hondenbelasting Uitgeest 2016;

 

Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam hondenbelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een hond binnen de gemeente.

 

artikel 2 Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is de houder van een hond.

 • 2.

  Als houder wordt aangemerkt degene die, onder welke titel dan ook, een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3.

  Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar, aan te wijzen lid van dat huishouden.

   

artikel 3 Vrijstellingen

 • 1.

  In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren.

 • 2.

  De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

  • a.

   die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind persoon worden gehouden;

  • b.

   die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak al zodanig door een gehandicapt persoon worden gehouden;

  • c.

   die verblijven in een hondenasiel;

  • d.

   die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als bedoeld in artikel 3.7, eerde lid van het Besluit houden van dieren.;

  • e.

   die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;

  • f.

   waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de hond korter dan 6 weken in de gemeente vertoeft;

  • g.

   die eigendom van de regionale politie zijn en gebruikt worden voor politiedoeleinden.

    

artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

 

 

 

artikel 5 Belastingtarief

 • 1.

  De belasting bedraagt per belastingjaar:

  • a.

   voor de eerste hond € 55,45

  • b.

   voor een tweede hond van dezelfde houder € 97,70

  • c.

   voor iedere hond boven het aantal van twee € 147,35

 • 2.

  In afwijking van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel € 702,95

 • 3.

  Het tweede lid blijft buiten toepassing indien de belastingplichtige schriftelijk

  verzoekt de verschuldigde belasting vast te stellen naar het werkelijk aantal

  honden indien blijkt dat dit bedrag lager is dan het op voet van het tweede lid

  bepaalde bedrag.

   

artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 

artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

 

 

artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsbelang

 • 1.

  De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

   

artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

 

artikel 10 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 75,-, doch minder is dan € 5.000,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

   

artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van de hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

 

artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening hondenbelasting 2015" wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting Uitgeest 2016".