Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening Marktgeld Uitgeest 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Marktgeld Uitgeest 2016
CiteertitelVerordening Marktgeld Uitgeest 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpbelasting

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Vervangt de Verordening Marktgeld Uitgeest 2015, vastgesteld bij Raadsbesluit R2014.0109 van 8 december 2014 welke wordt ingetrokken per 1 januari 2016 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017nieuwe regeling

07-12-2015

www.officielebekendmakingen.nl, 10-12-2015

R2015.0108
01-01-201501-01-2016nieuwe regeling

08-12-2014

www.officielebekendmakingen.nl, 11-12-2014

R2014.0109
19-12-201301-01-2015nieuwe regeling

09-12-2013

De Uitgeester, 18-12-2013

R2013.0079
21-12-201201-01-2014nieuwe regeling

10-12-2012

De Uitgeester, 19-12-2012

R2012.0067
17-11-201131-12-2012nieuwe regeling

03-11-2011

De Uitgeester, 16-11-2011

R2011.0073
11-11-201001-01-2012nieuwe regeling

04-11-2010

De Uitgeester, 10-11-2010

R2010.0089

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Marktgeld Uitgeest 2016

De raad van de gemeente Uitgeest;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2015 nr. R2015.0108;

gehoord de beraadslagingen in de commissie Algemene Zaken en Financiën d.d. 19 november 2015

besluit:

 

Verordening Marktgeld Uitgeest 2016.

 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   markt: de warenmarkt, die wordt gehouden op donderdagen van 09.00 uur tot 13.00 uur;

  • b.

   standplaats: de op en voor de duur van de markt aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de markthandel;

  • c.

   vaste standplaats: een standplaats die voor onbepaalde tijd wordt toegewezen;

  • d.

   dagplaats: een standplaats, die per marktdag wordt toegewezen;

  • e.

   marktmeester: de daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangestelde persoon en zijn plaatsvervanger(s).

 • 2.

  Gedeelten van de in deze verordening te noemen eenheden, hetzij van tijd of maten, worden voor de toepassing van deze verordening voor gehelen gerekend.

   

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven ter zake van het standplaats innemen dan wel standplaats hebben op de markt.

 

Artikel 3 Belastingtarieven

 • 1.

  Het marktgeld bedraagt per standplaats van maximaal 4 meter lengte € 6,40

 • 2.

  De kosten van het elektriciteit en het gebruik van de stroomkast per aansluiting € 5,35

   

Artikel 4 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die standplaats heeft ingenomen, en bij gebreke van deze van degene die recht heeft op de standplaats.

 

Artikel 5 Wijze van betaling

 • 1.

  De marktgelden worden per kwartaal, op basis van 12 weken, per standplaats per bank geïnd

   

Artikel 6 Ontstaan belastingplicht

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald zodra een marktplaats is toegewezen.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

   

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van marktgelden.

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De “Verordening Marktgeld Uitgeest 2015” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening Marktgeld Uitgeest 2016”.