Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

stimuleringsbijdrageregeling oud papier

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingstimuleringsbijdrageregeling oud papier
Citeertitelstimuleringsbijdrageregeling oud papier
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding is bij benadering ingevuld.

Deze versie van de 'stimuleringsbijdrage-regeling oud papier' is de eerste wijziging van de oorspronkelijke 'stimuleringsbijdrage-regeling oud papier', vastgesteld bij Raadsbesluit van 26-10-1989, nummer 89/112.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-03-199501-01-1995nieuwe regeling

23-02-1995

Dagblad Kennemerland, 09-03-1995.

nummer 95/11

Tekst van de regeling

Intitulé

stimuleringsbijdrageregeling oud papier

STIMULERINGSBIJDRAGE-REGELING OUD PAPIER

 

 

Verordening, vastgesteld bij Raadsbesluit van 26 oktober 1989, nummer 89/112, in werking getreden op 1 januari 1990.

1e wijziging:

Bij Raadsbesluit van 23 februari 1995, nummer 95/11, in werking getreden op 1 januari 1995.

 

 

Artikel 1  

Deze regeling heeft betrekking op oud papier en karton.

Artikel 2  

Het oud papier en karton dient te worden verkocht aan instellingen of bedrijven, waarvan voldoende verzekerd is dat zij de verzamelde afvalstoffen zullen aanwenden voor hergebruik ervan.

Artikel 3  

Indien op enigerlei wijze oud papier of karton wordt aangeboden van buiten de gemeente Uitgeest, dan vervalt voor de inzamelende organisatie de aanspraak op de uitvoering van deze regeling, dit ter beoordeling van burgemeester en wethouders.

Artikel 4  

Er bestaat alleen aanspraak op een stimuleringsbijdrage voor niet-commerciële organisaties, zoals (sport)verenigingen, scholen etc., die bovendien in het bezit zijn van een vergunning als bedoeld in artikel 17 van de gemeentelijke Afvalstoffenverordening.

Artikel 5  

Indien een organisatie als bedoeld in artikel 4 voor oud papier minder dan 4 cent per kg ontvangt van een instelling of bedrijf als bedoeld in artikel 2, dan wel voor het afleveren moet toe betalen, vult de gemeente dit bedrag aan tot 4 cent per kg.

Artikel 6  

Declaratie ten behoeve van de stimuleringsbijdrage vindt plaats op een daartoe bestemd formulier en over een periode van 6 maanden.

Artikel 7  

Van de doorgeleverde afvalstoffen dient een weegbrief te worden overlegd waarop ten minste zijn vermeld:

 • a.

  het gewicht van de afvalstoffen;

 • b.

  de naam van de verkoper en de koper;

 • c.

  de overeengekomen prijs;

 • d.

  de datum van weging.

Artikel 8  

In geschillen over de uitvoering van deze regeling beslist het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 9  

Deze regeling geldt met ingang van 1 januari 1990 en kan worden aangehaald als de "stimuleringsbijdrageregeling oud papier".