Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Wachtlijstverordening Wsw

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWachtlijstverordening Wsw
CiteertitelWachtlijstverordening Wsw
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpoverig

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Art 3, lid 1: Voor personen die op 31-12-2007 op de wachtlijst stonden is de indicatieaanvraag leidend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet sociale werkvoorziening, art. 12, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200801-01-2015nieuwe regeling

23-06-2008

Onbekend.

B2008.0913

Tekst van de regeling

Intitulé

Wachtlijstverordening Wsw

WACHTLIJSTVERORDENING WSW

 

Verordening vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van de Meergroep d.d. 23 juni 2008, op basis van artikel 4, lid 2, van de op 15 maart 1989 gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling, waarin de in de Meergroep deelnemende gemeenten hun bevoegdheden op grond van de Wet sociale werkvoorziening aan het samenwer-kingsverband “de Meergroep” hebben overgedragen. In werking getreden met ingang van 1 juli 2008.

 

Gebaseerd op artikel 12, lid 2 van de Wet sociale werkvoorziening.

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  de wet: de Wet sociale werkvoorziening (Wsw);

 • b.

  deelnemende gemeente: de gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen;

 • c.

  dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Meergroep;

 • d.

  algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Meergroep;

 • e.

  kandidaat: de persoon die staat vermeld op de in artikel 12 lid 1 van de wet genoemde wachtlijst;

 • f.

  wachtlijst: de wachtlijst als bedoeld in artikel 12 lid 1 Wsw;

 • g.

  voortraject: het met gelden van het UWV of de gemeente of met andere gelden gefinancierd traject waarin kandidaten worden voorbereid op het verrichten van arbeid in het kader van de Wsw.

 • h.

  voorrangsgarantie: garantieregeling als bedoeld in artikel 9 juncto artikel 28 lid 2 van het Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken.

Artikel 2 Wachtlijst

Het dagelijks bestuur beheert per aan de gemeenschappelijke regeling de Meergroep deelnemende gemeente een wachtlijst.

Artikel 3 Prioritaire groepen

 • 1

  Voor het in aanmerking komen voor een dienstbetrekking in het kader van de Wsw geldt de volgorde van plaatsing op de wachtlijst, waarbij de datum van de indicatiebeschikking bepalend is.

 • 2

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid en binnen de sluitende aanpak die de Meergroep nastreeft worden met voorrang geplaatst:

  • a.

   kandidaten die direct van de wachtlijst in begeleid werken geplaatst kunnen en willen worden;

  • b.

   kandidaten die een voortraject bij de Meergroep volgen of hebben gevolgd;

  • c.

   kandidaten die gebruikmaken van de voorrangsgarantie.

 • 3

  Artikel 2 tweede lid blijft buiten beschouwing als op de wachtlijst een belanghebbende voorkomt die langer dan 24 maanden op de wachtlijst staat én de capaciteiten en mogelijkheden heeft om de beschikbare dienstbetrekking te vervullen.

 • 4

  Als meer personen tegelijkertijd aan de in het vorige lid genoemde voorwaarden voldoen, is de volgorde van plaatsing op de wachtlijst bepalend.

 • 5

  Bijzondere omstandigheden van een individuele kandidaat kunnen voor het dagelijks bestuur aanleiding zijn om bij wijze van uitzondering af te wijken van de vorige leden van dit artikel.

Artikel 3 Uitvoering

 • 1

  De uitvoering van deze verordening berust bij het openbaar lichaam de Meergroep.

 • 2

  In gevallen die de uitvoering van de verordening betreffen en waarin deze niet voorziet, beslist het dagelijks bestuur voor zover dit mogelijk is binnen de door de verordening aangegeven grenzen.

Artikel 4 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1

  Deze verordening kan worden aangehaald als: Wachtlijstverordening Wsw.

 • 2

  Zij treedt in werking met ingang van 1 juli 2008.