Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Uitgeest

Verordening individuele inkomenstoeslag 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUitgeest
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening individuele inkomenstoeslag 2015
CiteertitelVerordening individuele inkomenstoeslag 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpoverig

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De verordening langdurigheidstoeslag 2012 wordt gelijktijdig ingetrokken met inwerkingtreding verordening individuele inkomenstoeslag 2015 de dag na publicatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Participatiewet art. 8, lid 1
  2. Participatiewet art. 8, lid 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201502-05-2017nieuwe regeling

08-12-2014

www.officielebekendmakingen.nl, 12-12-2014

R2014.0079-F
19-04-201201-01-2015nieuwe regeling

29-03-2012

De Uitgeester, 18-04-2012

R2012.0012 - F
17-04-200901-01-200919-04-2012nieuwe regeling

26-03-2009

Dagblad Kennemerland, 09-04-2009.

R2008.0146

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING INDIVIDUELE INKOMENSTOESLAG 2015

 

 

Artikel 1. Begrippen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a) het college: het college van burgemeester en wethouders;

b) de Awb: Algemene wet bestuursrecht;

c) inkomen: totaal van het inkomen, bedoeld in artikel 32 en 34 van de Participatiewet, en de algemene bijstand;

d) aanvraagdatum: datum waarop een persoon individuele inkomenstoeslag aanvraagt;

e) referteperiode: periode van 36 maanden voorafgaand aan de aanvraagdatum.

Artikel 2. Uitvoering

Een verzoek als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet, wordt ingediend middels

een door het college vastgesteld formulier.

Artikel 3. Langdurig laag inkomen

Een persoon heeft een langdurig laag inkomen als bedoeld in artikel 36, eerste lid, van de Participatiewet als gedurende de referteperiode het in aanmerking te nemen inkomen niet hoger is dan 120 % van de toepasselijke bijstandsnorm.

Artikel 4. Hoogte individuele inkomenstoeslag

1. Een individuele inkomenstoeslag bedraagt per kalenderjaar:

a) € 365,00 voor een alleenstaande;

b) € 465,00 voor een alleenstaande ouder;

c) € 517,00 voor gehuwden.

2. Als één van de gehuwden is uitgesloten van het recht op individuele inkomenstoeslag ingevolge de

artikelen 11 of 13, eerste lid, van de Participatiewet, komt de rechthebbende echtgenoot in

aanmerking voor een individuele inkomenstoeslag naar de hoogte die voor hem als alleenstaande

of alleenstaande ouder zou gelden.

3. Voor toepassing van het eerste en tweede lid is de situatie op de aanvraagdatum bepalend.

4. De bedragen genoemd in het eerste lid worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de

ontwikkelingen van de consumentenprijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. De

bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

Artikel 5. Beslissing van het college in gevallen waarin de verordening niet voorziet

In gevallen die de uitvoering van deze verordening betreffen en waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 6. Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

2. De Verordening Langdurigheidstoeslag 2012 wordt gelijktijdig ingetrokken.

3. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening individuele inkomenstoeslag 2015.