Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Urk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Urk
CiteertitelNadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Urk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpverkeer en vervoer
Externe bijlagenAVOI Bijlage 1 exb-2017-51605 AVOI Bijlage 2 exb-2017-51607 AVOI Bijlage 3 AVOI Bijlage 4 AVOI Bijlage 5

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Telecommunicatiewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-10-2016Onbekend

20-10-2016

Onbekend

2016.01325

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Urk

 

 

 

Nadeelcompensatieregeling

kabels en leidingen Urk

 

Nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het op verzoek van

burgemeester en wethouders verplaatsen, of het anderszins nemen van maatregelen,ten aanzien van in of op openbare grond aanwezige kabels en/of leidingen die ten dienste staan van een netwerk, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet.

 

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1 Algemeen 1

1.1.Inleidende bepalingen 1

Hoofdstuk 2 Nadeelcompensatie 4

 • 2.1.

  Nadeelcompensatie algemeen 4

 • 2.2.

  Nadeelcompensatie voor het geval de kabel en/of leiding van belanghebbende ligt in openbare ruimte ( met instemming of vergunning ) 4

 • 2.3.

  Nadeelcompensatie ingeval de kabel en/of leiding van de belanghebbende niet ligt in openbare ruimte ( zonder instemming of vergunning ) 5

 • 2.4.

  Algemene bepalingen bij vaststelling van nadeelcompensatie 6

Hoofdstuk 3 Bepalingen van procedurele aard 8

 • 3.1.

  Vooroverleg 8

 • 3.2.

  Verzoek om vaststelling nadeelcompensatie 8

 • 3.3.

  Besluit vaststelling nadeelcompensatie 9

 • 3.4.

  Betaling nadeelcompensatie 10

Hoofdstuk 4 Kostentechnische bepalingen 11

 • 4.1.

  Algemeen 11

 • 4.2.

  Kosten van ontwerp en begeleiding 11

 • 4.3.

  Kosten van uit- en in bedrijfstellen 11

 • 4.4.

  Uitvoeringskosten 12

 • 4.5.

  Materiaalkosten 12

 • 4.6.

  Bundeling werkzaamheden 12

Hoofdstuk 5 Overige en slotbepalingen 13

Bijlage 1 Kostenspecificatie

Bijlage 2Schaderegeling (droge infrastructuur)

Bijlage 3 Schaderegeling (natte infrastructuur)

Bijlage 4Schaderegeling (met zakelijk recht, eigendom of BP-gedoogplicht)

Bijlage 5Schaderegeling (zonder zakelijk recht, eigendom of BP-gedoogplicht)

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Urk,

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels vast te stellen met het oog op een zorgvuldige afdoening van eventuele aanvragen voor nadeelcompensatie als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren Urk (hierna aan te duiden als: de AVOI);

gelet op artikel 10, derde lid van de AVOI alsmede artikel 3:4, tweede lid en het bepaalde in Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen de volgende nadere regels: Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Urk; nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van burgemeester en wethouders of het anderszins nemen van maatregelen ten aanzien van in de openbare ruimte aanwezige kabels en/of leidingen die ten dienste staan van een netwerk zoals bedoeld in artikel 1, onderdeel j, van de AVOI, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet.

 

Hoofdstuk 1

Inleidende bepalingen

Artikel 1

De begripsbepalingen van de AVOI zijn op deze regeling van toepassing tenzij daarvan nadrukkelijk wordt afgeweken door het bepaalde in artikel 2.

Artikel 2

In deze regeling wordt verstaan onder:

a.

aanvraag

een aanvraag voor het nemen van een besluit aangaande nadeelcompensatie;

b.

aanwijzing

aanwijzing ingevolge artikel 10, lid 2, van de AVOI;

c.

belanghebbende

een netbeheerder die een aanvraag als bedoeld in onderdeel a. van dit artikel indient;

d.

droge infrastructuur

kabels en/of leidingen die niet voldoen aan de definitie van natte

infrastructuur;

e.

instemmingsbesluit

een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 4 van de AVOI;

f.

kabels en/of leidingen

kabels en/of leidingen als bedoeld in de AVOI, met uitzondering van kabels als bedoeld in de Telecommunicatiewet;

g.

nadeelcompensatie

het bedrag dat op basis van deze regeling als schadevergoeding wordt toegekend aan de belanghebbende;

h.

natte infrastructuur

kabels en/of leidingen die in waterwegen en dijken liggen, voor wat betreft de laatste slechts voor zover het gaat om (de aanleg van of wijziging aan) de dijk als waterkeringswerk;

i.

nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen

het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen, waaronder het verplaatsen;

j.

openbare ruimte

openbare gronden als bedoeld in artikel 1, onderdeel k, van de AVOI;

k.

schadebedrag

financieel nadeel dat de belanghebbende lijdt als gevolg van de oprichting van gebouwen of de uitvoering van werken door of vanwege de gemeente (inclusief eventueel door belanghebbende aan derden verschuldigde BTW);

l.

vergunning

een vergunning die voor het in werking treden van de AVOI is verleend.

Artikel 3

 • 1.

  Voor de uitvoering van werken en werkzaamheden als bedoeld in deze regeling is gelet op het bepaalde in artikel 4 van de AVOI een voorafgaand instemmingsbesluit vereist.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders melden aan de netbeheerders het voornemen tot het aanbrengen van wijzigingen in eigendom en ingebruikneming door derden van openbare gronden waarin zich kabels en/of leidingen bevinden.

 • 3.

  Burgemeester en wethouders dragen in het geval zoals genoemd in het tweede lid van dit artikel, de zorg dat de ongestoorde ligging van kabels en/of leidingen wordt gehandhaafd door middel van het desgevraagd vooraf aan de netbeheerder verlenen van een recht van opstal voor die kabels en/of leidingen. De kosten voor het vestigen van een zakelijk recht komen in dat geval voor rekening van de netbeheerder.

   

Hoofdstuk 2 Nadeelcompensatie

 

Nadeelcompensatie algemeen

Artikel 4

Indien een netbeheerder ingevolge artikel 10 van de AVOI, schade lijdt of zal lijden die redelijkerwijs niet of niet geheel tot het normale maatschappelijke risico kan worden gerekend en waarvan een vergoeding niet of niet voldoende is verzekerd, kennen burgemeester en wethouders hem op zijn verzoek een vergoeding toe.

Artikel 5

Het schadebedrag wordt berekend overeenkomstig de bepalingen in hoofdstuk 2 van deze regeling. Bij die berekening worden uitsluitend de kosten van uit- en in bedrijf stellen, ontwerp en begeleiding, uitvoering en materiaal betrokken.

Nadeelcompensatie voor het geval de kabel en/of leiding van belanghebbende ligt in openbare ruimte ( met instemming of vergunning )

Artikel 6: nadeelcompensatie binnen vijf jaar na aanleg

Indien de netbeheerder binnen vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit of vergunning maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing, bedraagt de nadeelcompensatie 100% van het schadebedrag. Dit geldt zowel voor natte als droge infrastructuur.

Artikel 7: nadeelcompensatie tussen zes jaar en vijftien jaar c.

Artikel 7: nadeelcompensatie tussen zes jaar en vijftien jaar c.q. tussen zes en dertig jaar na aanleg

Voor droge infrastructuur geldt dat indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing in de periode gelegen vanaf vijf tot en met vijftien jaren, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van het betrokken instemmingsbesluit of vergunning, zal de gemeente 80% van het schadebedrag vanaf het zesde jaar tot 0% vanaf het zestiende jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie uitkeren volgens het schema weergegeven in bijlage 2.

Voor natte infrastructuur geldt dat indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing in de periode gelegen vanaf vijf tot en met dertig jaren, gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van het betrokken instemmingsbesluit of vergunning, zal de gemeente 80% van het schadebedrag vanaf het zesde jaar tot 0% vanaf het eenendertigste jaar (trapsgewijs) als nadeelcompensatie uitkeren volgens het schema weergegeven in bijlage 3.

Artikel 8: nadeelcompensatie vanaf zestien jaar c.q. vanaf eenendertig jaar

na aanleg

Indien de netbeheerder maatregelen moet nemen ten aanzien van kabels en/of leidingen op grond van een aanwijzing na vijftien jaar (droge infrastructuur) cq. dertig jaar (natte infrastructuur), gerekend vanaf de datum van de inwerkingtreding van zijn instemmingsbesluit of vergunning, wordt geen nadeelcompensatie uitgekeerd.

Nadeelcompensatie ingeval de kabel en/of leiding van de belanghebbende niet ligt in openbare ruimte (zonder instemming of vergunning)

Artikel 9

 • 1.

  De nadeelcompensatie bedraagt 100% van het schadebedrag (zie bijlage 4), indien:

 • a)

  de kabel en/of leiding van de netbeheerder is gelegen in of op de grond die hem krachtens het eigendomsrecht toebehoort, of;

 • b)

  de kabel en/of leiding ligt op basis van een zakelijk recht of;

 • c)

  op de kabel en/of leiding een gedoogplicht conform de Belemmeringenwet privaatrecht (BP) rust.

Artikel 10

Rusten op de kabel en/of leiding van de netbeheerder geen van de rechten bedoeld in artikel 9, dan is het basisbedrag voor de berekening van de nadeelcompensatie gelijk aan de som van de kosten voor ontwerp en begeleiding en de uitvoeringskosten (zie bijlage 5). De materiaalkosten en de kosten voor het uit en in bedrijf stellen worden niet vergoed.

Algemene bepalingen bij vaststelling van nadeelcompensatie

Artikel 11

Burgemeester en wethouders en de netbeheerder zullen bij het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen elkaars schade zo veel mogelijk beperken.

Artikel 12

Indien in bijzondere omstandigheden gronden aanwezig zijn om te concluderen dat redelijkerwijs een groter of kleiner gedeelte van het schadebedrag ten laste van de netbeheerder moet blijven dan uit de toepassing van de paragrafen 2.2. of 2.3. voortvloeit, kunnen burgemeester en wethouders van de bepalingen van die paragrafen gemotiveerd afwijken.

Artikel 13

 • 1.

  Indien vanwege het werk sprake is van meerdere (tijdelijke) maatregelen ten aanzien van dezelfde kabel en/of leiding, is op de eerste (tijdelijke) maatregel deze regeling (zoals aangegeven in paragraaf 2.2) van toepassing en komen de kosten van de overige maatregelen ten laste van de gemeente. Bedoeld worden meerdere verleggingen op dezelfde locatie in een bepaalde periode van dezelfde kabel en/of leiding.

 • 2.

  Het eerste lid is niet van toepassing op (tijdelijke) voorzieningen van fysieke aard, zoals extra kabel- en leidingvoorzieningen die worden opgeheven zodra de definitieve maatregelen zijn gerealiseerd in samenhang met de voortgang van het infrastructuurproject. Dit wordt niet gezien als (tijdelijke) maatregelen, maar als een noodzakelijke uitvoeringswijze.

Artikel 14

Geen nadeelcompensatie vindt plaats als in het instemmingsbesluit of vergunning een bepaling is opgenomen dat binnen een periode van vijf jaren na de datum van inwerkingtreding van het instemmingsbesluit of vergunning, het nemen van maatregelen ten aanzien van de desbetreffende kabel en/of leiding is te voorzien in verband met binnen die periode uit te voeren werkzaamheden in de openbare ruimte waarin, of waarop de kabel en/of leiding is gelegen en in deze periode daadwerkelijk een aanwijzing als bedoeld in artikel 17 van deze regeling wordt gegeven.

Artikel 15

Als de aanwijzing niet wordt gegeven binnen de periode bedoeld in artikel 14 dan geldt het toepasselijke vergoedingsregime zoals in de paragrafen 2.2. of 2.3. van deze regeling is opgenomen.

 

Hoofdstuk 3 Bepalingen van procedurele aard

Vooroverleg

Artikel 16

Burgemeester en wethouders streven naar overeenstemming met de netbeheerder over het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen (een technisch adequate oplossing tegen de maatschappelijk laagste kosten), uitvoering en planning. Burgemeester en wethouders voeren hiertoe vooroverleg met de netbeheerder.

Artikel 17

Burgemeester en wethouders nemen het besluit tot een schriftelijke aanwijzing voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen, op grond van artikel 10, tweede lid, van de AVOI, zo mogelijk op basis van overeenstemming zoals bereikt in het vooroverleg, als bedoeld in artikel 16.

In de schriftelijke aanwijzing is een omschrijving van het werk opgenomen met vermelding van het nemen van noodzakelijke maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen.

Verzoek om vaststelling nadeelcompensatie

Artikel 18

 • a)

  De belanghebbende dient bij het indienen van een verzoek aan te tonen op welke datum een instemmingsbesluit of vergunning is verleend voor het aanleggen van de desbetreffende kabel en/of leiding.

 • b)

  Indien niet kan worden aangetoond, of aannemelijk kan worden gemaakt, op welke datum een instemmingsbesluit of vergunning is verleend, dan wel op welke datum het leggen is aangevangen, wordt ervan uit gegaan dat de betreffende kabel en/of leiding langer dan vijftien jaar (droge infrastructuur) c.q. dertig jaar (natte infrastructuur) aanwezig is.

Artikel 19

Belanghebbende dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van vijf jaar, nadat hij een aanwijzing heeft gekregen tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen bij burgemeester en wethouders een verzoek in om vaststelling van nadeelcompensatie. Het streven is echter om binnen 6 maanden na de aanwijzing het verzoek om nadeelcompensatie ingediend en afgehandeld te hebben. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het formulier, opgenomen in bijlage 1.

Artikel 20

Het verzoek bevat, naast de gegevens bedoeld in artikel 4:2 van de Algemene wet bestuursrecht, ten minste:

 • a)

  een verwijzing naar de aanwijzing van burgemeester en wethouders aan de netbeheerder tot het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen;

 • b)

  een naar kostensoort gespecificeerde opgave van het schadebedrag aan de hand van het model opgenomen in bijlage 1;

 • c)

  de hoogte van de nadeelcompensatie waarop belanghebbende aanspraak maakt.

Besluit vaststelling nadeelcompensatie

Artikel 21

 • 1.

  Burgemeester en wethouders nemen binnen acht weken na indiening van het verzoek een besluit:

  • a)

   om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit is ingediend na de termijn genoemd in artikel 19;

  • b)

   om het verzoek buiten behandeling te laten indien dit naar het oordeel van burgemeester en wethouders niet of onvoldoende is onderbouwd en nadat de netbeheerder in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen binnen een termijn van vier weken nadat het verzuim is kenbaar gemaakt aan de netbeheerder;

  • c)

   om het verzoek om nadeelcompensatie geheel of gedeeltelijk toe te kennen;

  • d)

   om het verzoek af te wijzen.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders kunnen deze termijn eenmalig met acht weken verdagen.

Betaling nadeelcompensatie

Artikel 22

 • 1.

  Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van een vaste prijs dient de belanghebbende na gereedkomen van de werkzaamheden een factuur in ten hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen zestig dagen nadat de factuur is ingediend.

 • 2.

  Indien nadeelcompensatie is bepaald op basis van voor- en nacalculatie dient na vaststelling van de definitieve nadeelcompensatie de belanghebbende een factuur in ter hoogte van het bedrag aan nadeelcompensatie en vindt uitbetaling plaats binnen zestig dagen nadat de factuur is ingediend.

   

Hoofdstuk 4Kostentechnische bepalingen

Algemeen

Artikel 23

De hoogte van de kosten voor het nemen van maatregelen ten aanzien van kabels en/of leidingen wordt vastgesteld op basis van de hierna volgende bepalingen. De kosten worden vastgesteld aan de hand van werkelijke kosten voor het nemen van de maatregelen. De kosten worden onderscheiden in:

 • -

  kosten van ontwerp en begeleiding;

 • -

  kosten van uit- en in bedrijfstellen;

 • -

  kosten van uitvoering;

 • -

  kosten van materiaal.

Kosten van ontwerp en begeleiding

Artikel 24

 • 1.

  Onder kosten van ontwerp en begeleiding worden verstaan de kosten van werkzaamheden voorafgaand aan en tijdens de uitvoering. Het gaat om kosten van:

 • -

  overleg en correspondentie;

 • -

  directievoering en toezicht houden;

 • -

  detailengineering en daaruit voortvloeiende uitvoerende werkzaamheden;

 • -

  verplichtingen vanuit wet- en regelgeving;

 • -

  juridisch vrij maken van tracé;

 • -

  kosten ten behoeve van aanbesteden werk;

 • -

  kosten van benodigde instemmingsbesluiten en leges.

 • 2.

  Voor de kosten van ontwerp en begeleiding hanteert het college van burgemeester en wethouders redelijkerwijs een vast percentage van de totale kosten van uit en in bedrijf stellen, uitvoering en materiaal zoals genoemd in artikel 25, artikel 26 en artikel 27.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders hanteert de volgende vaste percentages:

Projectkosten van de posten zoals bedoeld in artikel 25, 26 en 27

Vast % voor kostenposten ontwerp en

begeleiding

Tot en met € 20.000,-

20%

Boven € 20.000,-

15%

Kosten van uit- en in bedrijfstellen

Artikel 25

Onder de kosten van het uit- en in bedrijfstellen worden verstaan:

 • -

  kosten van het spannings- of productloos maken van de kabel en/of leiding alsmede de kosten van het weer in bedrijf stellen van de kabel en/of leiding;

 • -

  kosten samenhangend met tijdelijke voorzieningen van operationele aard rechtstreeks verband houdende met het uit- en in bedrijfstellen.

Uitvoeringskosten

Artikel 26

Onder uitvoeringskosten worden verstaan:

 • -

  kosten van civieltechnische, bouwkundige en installatietechnische werkzaamheden;

 • -

  kosten samenhangend met het verwijderen van verlaten kabels en/of leidingen;

 • -

  kosten van constructieve en bijzondere voorzieningen;

 • -

  kosten van tijdelijke voorzieningen van fysieke aard.

Materiaalkosten

Artikel 27

Onder materiaalkosten worden verstaan de kosten van bedrijfseigen materialen die noodzakelijk zijn voor de instandhouding van de functie van de kabel en/of leiding en daarvoor noodzakelijke beschermingsconstructies.

Bundeling werkzaamheden

Artikel 28

Indien sprake is van het bundelen van werkzaamheden van verschillende netbeheerders geeft de belanghebbende burgemeester en wethouders inzicht in de verdeling van het gezamenlijke financiële nadeel.

 

Hoofdstuk 5 Overige en slotbepalingen

 

Artikel 29

1.Deze regeling is van toepassing op werken en werkzaamheden waarover op het moment van in werking treden nog geen overeenkomsten zijn aangegaan tussen de gemeente en belanghebbende.

2.Deze regeling is niet van toepassing op gemeentelijke netwerken.

3. Deze regeling is niet van toepassing bij het bouwrijp maken van grond ten behoeve van derden of activiteiten niet behorende tot de taak van de gemeente. De kosten komen in dat geval voor rekening van de gemeente.

 

Artikel 30

Deze regeling treedt in werking op de dag na de datum van bekendmaking.

 

Artikel 31

De regeling wordt aangehaald als: Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Urk.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van <datum>

De secretaris, De burgemeester,

 

Bijlage 1

Kostenspecificatie

AVOI Bijlage 1

Bijlage 2

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen (droge infrastructuur) die liggen in openbaar gebied. Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkoste [Klik hier om het document te downloaden] n, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.

AVOI Bijlage 2

[Klik hier om het document te downloaden]

Bijlage 3

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen (natte infrastructuur) die liggen in openbaar gebied. Het bedrag van de nadeelcompensatie is dan gelijk aan (een percentage van) de som van de kosten voor ontwerp & begeleiding, materiaalkosten, kosten voor het uit en in bedrijf stellen en de uitvoeringskosten.

AVOI Bijlage 3

Bijlage 4  

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen die niet liggen in de openbare ruimte met zakelijke recht, grondeigendom of BP-gedoogplicht.

AVOI Bijlage 4

Bijlage 5

Schaderegeling voor kabels en/of leidingen die niet liggen in openbare ruimte zonder zakelijk recht, eigendom of BP-gedoogplicht.

AVOI Bijlage 5