Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening adviesraad sociaal domein

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening adviesraad sociaal domein
CiteertitelVerordening advisraad sociaal domein
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

wet Wet maatschappelijke ondersteuning 2015

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017maatschappelijke zorg

15-12-2016

gmb-2018-154745

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening adviesraad sociaal domein

 

Artikel 1. Begripsomschrijving

Alle begrippen die in deze verordening gebruikt worden en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Algemene wet bestuursrecht, de Jeugdwet (hierna JW), de Participatiewet (hierna PW), de Wet inkomensvoorziening ouderen en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (hierna IOAZ) en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (hierna Wmo 2015).

Deze verordening verstaat onder:

College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk;

De portefeuillehouder: de bestuurder die verantwoordelijk is voor het Sociaal Domein;

De raad: de gemeenteraad van de gemeente Urk;

Inwoners: natuurlijke- en rechtspersonen die een bijdrage leveren aan het Sociaal Domein in de gemeente Urk;

Sociaal Domein: het werkgebied van de Jeugdwet, Participatiewet en de Wmo 2015;

Client: degene die een beroep doet op ondersteuning door de gemeente binnen het Sociaal Domein;

Adviesraad sociaal domein (ASD): het door het college ingestelde orgaan dat het college gevraagd adviseert over beleidskaders die door de gemeenteraad worden vastgesteld binnen het sociaal domein in de gemeente Urk. Daarnaast kan de Adviesraad sociaal domein het college ongevraagd adviseren over signalen uit de samenleving.

Passende meedenkgroepen: flexibel in te richten groepen inwoners of hun vertegenwoordigers die door de Adviesraad sociaal domein inhoudelijk worden betrokken bij beleidsvorming en waar nodig volgens de wettelijke opdracht bij het opstellen van verordeningen;

Adviseren: het uitbrengen van een niet bindend (on)gevraagd advies.

Artikel 2. Doelstelling

De Adviesraad Sociaal domein heeft als oogmerk:

Te bewerkstelligen dat ingezetenen en in de gemeente een belang hebbende natuurlijke en rechtspersonen door de gemeente vanuit een onafhankelijke positie optimaal betrokken worden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het gemeentelijke beleid binnen het sociaal domein;

Klankbord voor zowel de inwoners, cliënten en/of hun vertegenwoordigers, als ook voor het college;

Bijdragen aan de totstandkoming of verbetering van het integraal gemeentelijk beleid betreffende het sociaal domein.

Artikel 3. Invulling burgerparticipatie

De Adviesraad organiseert en de gemeente faciliteert verschillende bijeenkomsten waar achterbanorganisaties, (vertegenwoordigers van) doelgroepen/cliënten, inwoners en professionals afhankelijk van het (beleids)onderwerp bij betrokken worden.

Betrokken partijen kunnen agendapunten aanleveren voor deze bijeenkomsten.

In de fase van beleidsontwikkeling worden passende meedenkgroepen gevormd door de adviesraad sociaal domein.

Bij de beleidsvorming van kaders, waaronder verordeningen, die door de Raad worden vastgesteld, wordt de Adviesraad sociaal domein betrokken.

Artikel 4. Samenstelling Adviesraad

De adviesraad bestaat uit minimaal 6 leden en maximaal 9 leden.

De leden van de adviesraad spreken op persoonlijke titel.

Bij de samenstelling van de adviesraad dienen de beleidsvelden en doelgroepen binnen het sociaal domein evenredig vertegenwoordigd te zijn.

De leden kiezen uit hun midden een voorzitter.

De leden van de adviesraad en de voorzitter worden benoemd, op voordracht van de adviesraad na een transparante sollicitatieprocedure, door het college.

De leden van de Adviesraad dienen (ervarings-)deskundig te zijn op het terrein van het Sociaal Domein en ingezetene te zijn van de gemeente Urk. Leden van de Adviesraad mogen geen lid zijn van de gemeenteraad, het college of werkzaam zijn bij de gemeente Urk. Leden mogen geen zakelijke binding hebben met de gemeente Urk voor zover deze van invloed kan zijn op hun onafhankelijke positie.

De zittingsduur van de leden bedraagt 4 jaar. Een lid kan slecht één keer herbenoemd worden na sollicitatie.

De adviesraad stelt zelf een rooster van aftreden op.

Het lidmaatschap van de Adviesraad eindigt:

Op eigen verzoek,

Bij verhuizing buiten de gemeente Urk,

Bij overlijden,

Na het verstrijken van de zittingsduur van de periode van 4 jaar behoudens benoeming,

Bij toetreding tot de gemeenteraad of het college dan wel wanneer het lid werkzaam zal worden bij de gemeente Urk.

Of na een ontslagbesluit van het college.

Artikel 5. Bevoegdheden Adviesraad Sociaal domein

De Adviesraad sociaal domein adviseert het college inhoudelijk over de beleidskaders die door de gemeenteraad worden vastgesteld.

De Adviesraad sociaal domein vertaalt signalen van inwoners en doelgroepen in gevraagd en ongevraagd advies voor het college.

De Adviesraad sociaal domein kan het college om nadere informatie vragen over zaken die het sociaal domein betreffen.

De Adviesraad sociaal domein heeft geen adviesbevoegdheid ten aanzien van:

Klachten van individuele cliënten;

Bezwaarschriften en andere zaken op individuele cliënten;

De uitvoering van wettelijke voorschriften en regelingen van hogere overheden, waarbij van enige beleidsvrijheid geen sprake is,

Personeels- en organisatiebeleid.

De adviesraad stelt een huishoudelijk reglement op voor haar intern functioneren en legt dit reglement ter kennisname voor aan het college.

De adviesraad brengt jaarlijks een evaluatieverslag aan het college uit, dit verslag bevat tenminste:

het aantal uitgebrachte gevraagde en ongevraagde adviezen

op welke wijze en in welke frequentie de adviesraad contact heeft gehad met inwoners, cliënten en of hun vertegenwoordigers.

Artikel 6. Opvolgen adviezen

Het college houdt bij het vragen van advies aan de adviesraad een termijn van vier weken in acht. Het college kan in uitzonderingsgevallen in overleg met de adviesraad hiervan afwijken.

Het college geeft een terugkoppeling aan de adviesraad op de ontvangen adviezen van de adviesraad binnen een termijn van zes weken na ontvangst.

Het college stelt de gemeenteraad, voor zover het kwesties betreffen die tot de bevoegdheid van de gemeenteraad behoren, in de gelegenheid kennis te nemen van het advies van de Adviesraad Sociaal Domein.

Als het college afwijkt van een door de Adviesraad Sociaal Domein gegeven advies dan wordt deze afwijking beargumenteerd aan de gemeenteraad aangeboden. De Adviesraad wordt van deze argumentatie op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Ondersteuning Adviesraad

Het college draagt er zorg voor dat de Adviesraad beschikt over middelen die noodzakelijk zijn om de taken als vastgelegd in deze verordening te kunnen uitvoeren.

Deze middelen betreffen in elk geval:

Vergaderfaciliteiten zoals vergaderruimten, kopieer- en postmogelijkheden;

Een vergoeding voor de leden van de Adviesraad per deelgenomen bijeenkomst,

deze vergoeding is voor maximaal 10 bijeenkomsten per jaar;

Reiskosten worden vergoedt conform de geldende gemeentelijke richtlijnen;

Zonodig voorzieningen in verband met de handicap van een lid van de Adviesraad in relatie tot de taak van de Adviesraad;

Faciliteiten voor deskundigheidsbevordering en documentatie (wordt in overleg een incidentele bijdrage voor verstrekt);

Faciliteiten voor publiciteit en overleg met de achterban.

Tussen de portefeuillehouder Sociaal Domein en de adviesraad sociaal domein vindt minimaal éénmaal per jaar overleg plaats. Voor dit overleg kunnen beide partijen onderwerpen agenderen

De gemeente wijst een ambtenaar aan als vast aanspreekpunt bij de gemeente voor de adviesraad Sociaal Domein. Contacten met de gemeente, adviezen en verzoeken aan de gemeente lopen in principe via deze ambtenaar of diens plaatsvervanger.

Artikel 8. Nadere regels

Het college kan ter uitvoering van deze verordening nadere voorschriften geven.

De samenstelling, werkwijze en facilitering van de Adviesraad wordt vastgelegd in een Reglement Adviesraad Sociaal Domein.

Dit reglement wordt vastgesteld door het college.

Artikel 9. Vertrouwelijkheid

De leden van de adviesraad zijn gehouden tot geheimhouding van alle aangelegenheden, die zij in hun hoedanigheid vernemen en waarvan zij het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

De geheimhoudingsplicht vervalt niet door beëindiging van het lidmaatschap van de adviesraad Sociaal Domein.

Artikel 10. Onvoorziene zaken

Voor zaken waarin deze verordening niet voorziet, kan de Adviesraad Sociaal Domein in overleg treden met het college.

Het college is bevoegd om in zaken waarin deze verordening niet voorziet, te beslissen.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Deze Verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

De Verordening cliëntenparticipatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de gemeente Urk 2007, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 30 augustus 2007, wordt met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken.

De Verordening cliëntenparticipatie Wet werk en bijstand en Wet sociale werkvoorziening gemeente Urk 2008, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 24 september 2009, wordt met ingang van 1 januari 2017 ingetrokken.

Artikel 12. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de Verordening Adviesraad Sociaal Domein Urk.

Urk, 15 december 2016.

De raad van de gemeente Urk,

P.C. van Maaren, voorzitter

K.R. Verhoeff, griffier