Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Beleidsregel aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen fase 1 t/m 5 op Urk

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen fase 1 t/m 5 op Urk
CiteertitelBeleidsregel aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen op Urk
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenBijlage 1 Vereisten parkeerstrook Bijlage 2 Inrichtingstekening Bijlage 3 Overzichtstekening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-05-2019'nieuwe regeling'

07-05-2019

gmb-2019-126389

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen fase 1 t/m 5 op Urk

Inleiding

 

Op de bedrijventerreinen fase 1 t/m 5 op Urk wordt in enkele gevallen geparkeerd in de groenstroken. Dit is op basis van het bestemmingsplan niet toegestaan. Dit vanwege de geringe ruimte voor parkeren. De groenstroken hebben een belangrijke functie. Zo zijn ze in eerste plaats bedoeld voor berging van een deel van het regenwater en zijn ze aangelegd voor kabels en/of leidingen. Door een onverharde strook is het makkelijk om indien nodig de kabels en leidingen aan te passen. De groenstrook heeft ook een belangrijke functie voor de beeldkwaliteit, nu en in de toekomst.

Wettelijk kader

 

Het beleid van de gemeente staat, zoals hierboven aangegeven, parkeren niet toe. Het college van B&W heeft echter wel begrip voor de parkeerproblematiek. Daarom is besloten om de aanleg van parkeervakken in groenstroken in bepaalde situaties toe te staan. In het bestemmingsplan kan een mogelijkheid opgenomen worden om in beperkte mate af te wijken van het plan. Bij deze afwijking moeten ruimtelijk relevante voorwaarden opgenomen worden. Deze afwijkingsmogelijkheid is een bevoegdheid van burgemeester en wethouders. Voor deze afwijkingsprocedure geldt de reguliere wabo-procedure.

 

In de praktijk bestaat behoefte aan een (ruimtelijk) toetsingskader waarbinnen planologisch afwijkend gebruik ten behoeven van parkeerplaatsen in het openbaar groen op bedrijventerrein wordt toegestaan.

 

In overeenstemming met artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, kunnen deze beleidsregels door burgemeester en wethouders worden vastgesteld, aangezien dit bestuursorgaan bevoegd is om de in deze artikelen bedoelde omgevingsvergunning voor planologische afwijkingsmogelijkheden te verlenen op grond van artikel 2.12, eerste lid, onder a, sub 2˚ Wabo juncto artikel 4, elfde lid, Bijlage II, Bor.

Regels/Voorschriften

 

Voor het realiseren en in stand houden van parkeerplaatsen in openbaar groen is een omgevingsvergunning benodigd om te kunnen afwijken van het gebruik van de bestemming. Deze omgevingsvergunning kan worden verleend indien wordt voldaan aan de voorschriften die in deze beleidsregel zijn vermeld. Voor deze omgevingsvergunning zijn leges verschuldigd.

 

Artikel 1  

Gebied waarop de beleidsregel van toepassing is

De beleidsregel is van toepassing voor het gebied vallend onder het bestemmingsplan ´Bedrijventerrein fase 1 t/m 4´ en beheersverordening ´Bedrijventerrein fase 5´.

Artikel 2  

Nadere voorschriften

Ten behoeve van het aanwenden van een parkeerplaats in het openbaar groen op voor het gebied vallend onder het bestemmingsplan ´Bedrijventerrein fase 1 t/m 4´ en beheersverordening ´Bedrijventerrein fase 5 gelden de volgende voorschriften.

 • 1.

  Uitgangspunt blijft: parkeren moet zoveel mogelijk op eigen terrein zijn/worden gerealiseerd en dient te voldoen aan de parkeernormen van de gemeente Urk;

 • 2.

  Daar waar dit niet mogelijk is, de praktijksituatie blijkt af te wijken van de parkeernorm en/of er parkeerplaatsen te kort zijn, mag de ondernemer een verzoek bij de gemeente Urk doen om parkeerplaatsen in de openbare ruimte te realiseren;

 • 3.

  Dwarsparkeren aan wegen met primair een verkeersfunctie op de bedrijventerreinen is niet mogelijk met een beroep op deze beleidsregel;

 • 4.

  Aanvrager is zelf verantwoordelijk voor aanleg van de parkeerplaats;

 • 5.

  De realisatie en de kosten van de aanleg van de parkeerplaatsen zijn voor rekening van de aanvrager;

 • 6.

  Mocht het in de toekomst nodig zijn dat kabels en leidingen moeten worden opgegraven, aangelegd of dat er maatregelen aan de weg nodig zijn dan kan de gemeente, of de nutsbedrijven, ten aller tijde bij de parkeerplaats om deze aanpassingen in het gebied uit te voeren. De kosten en het risico voor herbestrating van de parkeerplaats ligt bij de aanvrager van de parkeerplaats;

 • 7.

  Onderhoud en aanleg van groen komen voor risico en rekening van aanvrager. Een parkeerplaats moet minimaal voldoen aan de gemeentelijke standaard voor parkeerplaatsen. De eisen van een parkeerstrook en de inrichtingstekening zijn opgenomen als bijlage 1 en 2;

 • 8.

  De grond waarop de parkeerplaatsen worden aangelegd blijft eigendom van de gemeente Urk;

 • 9.

  De gronden en dus de parkeerplaatsen blijven openbaar;

 • 10.

  Er wordt een ‘contract’ gesloten tussen de ondernemer en de gemeente Urk. In dit contract zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen opgenomen.

Artikel 3

Citeertitel

De beleidsregel kan worden aangehaald als “Beleidsregel aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen op Urk”.

 

Artikel 4  

Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Artikel 5  

Overgangsrecht

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze beleidsregel een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend waarop nog niet is beslist, vindt toepassing plaats van deze beleidsregel.

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Urk,

 

 

Burgemeester, secretaris,

 

Bijlage 1 Vereisten parkeerstrook

 

Bijlage 2 Inrichtingstekening

 

Bijlage 3 Overzichtstekening