Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Registratiereglement RMC-functie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegistratiereglement RMC-functie
CiteertitelRegistratiereglement RMC-functie
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerponderwijs
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet persoonsregistratie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-1999Nieuwe regeling

22-02-1999

Het Urkerland

Geen.

Tekst van de regeling

Intitulé

Registratiereglement RMC-functie

 

 

Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit reglement wordt verstaan onder:

a. de wet: de Wet persoonregistratie (Staatsblad 2e december 1988, nr. 665);

b. houder: degene die zeggenschap heeft over de persoonsregistratie, zijnde burgemeester en wethouders;

c. beheerder: de functionaris zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg van de registratie;

d. bewerker: de functionaris zoals bedoeld in artikel 5, tweede lid, die niet werkzaam binnen de gemeentelijke organisatie het geheel of gedeelte van de apparatuur onder zich heeft waarmee de persoonsregistratie wordt gevoerd;

e. regio: de regio waarin de gemeente ligt en zoals bedoeld in de bijlagen van de regeling regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (Staatscourant 1994, 136);

f. het Tijdelijk besluit: het Tijdelijk besluit regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaters (Staatsblad 1996, 169);

g. contactgemeente: de contactgemeente zoals bedoeld in het Tijdelijk besluit;

h. regionale meld- en coördinatiefunctie: de regionale meld- en coördinatiefunctie zoals bedoeld in het Tijdelijk besluit;

i. voortijdig schoolverlater: 

•degene die woonachtig is in de gemeente en voor het bereiken van de leeftijd van 23 jaren een onderwijsinstelling verlaat zonder diploma van een opleiding tot beginnende beroepsuitoefening als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onderdeel a van de Wet op het cursorisch beroepsonderwijs;

•degene die woonachtig is in de gemeente een voor het bereiken van de leeftijd van 23 jaren een onderwijsinstelling verlaat zonder een diploma van een opleiding middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 15a, derde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

•degene die woonachtig is in de gemeente en voor het bereiken van de leeftijd van 23 jaren een onderwijsinstelling verlaat zonder een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoeld in artikel 7 en 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs;

j. potentiële schoolverlaters:

•degene die woonachtig is in de gemeente en naar het onderdeel van de onderwijsinstelling waar hij staat ingeschreven voor het bereiken van de leeftijd van 23 jaren een onderwijsinstelling zal verlaten zonder diploma van een opleiding tot beginnend beroepsuitoefening als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid, onderdeel a van de Wet op het cursorische beroepsonderwijs;

•degene die woonachtig is in de gemeente en naar het oordeel van de onderwijsinstelling waar hij staat ingeschreven voor het bereiken van de leeftijd van 23 jaren een onderwijsinstelling zal verlaten zonder een diploma van een opleiding middelbaar beroepsonderwijs als bedoeld in artikel 1 Sa, derde lid van de Wet op het voortgezet onderwijs;

•degene die woonachtig is in de gemeente en naar het oordeel van de onderwijsinstelling voor het bereiken van de leeftijd van 23 jaren een onderwijsinstelling zal verlaten zonder ten minste een diploma hoger algemeen voortgezet onderwijs of voorbereidend wetenschappelijk onderwijs als bedoel in de artikelen 7 en 8 van de Wet op het voortgezet onderwijs.

 

Doel van de persoonsregistratie

Artikel 2

1. De persoonsregistratie heeft tot doel informatie te leveren ten behoeve van de regionale meld- en coördinatiefunctie in het kader van het tegengaan van voortijdig schoolverlaten zoals bedoeld in het Tijdelijk besluit.

2. De persoonsregistratie heeft tot doel informatie te leveren ten behoeve van de regionale meld- en coördinatiefunctie in het kader van het tegengaan van voortijdig schoolverlaten zoals bedoeld in het Tijdelijk besluit.

3. De persoonsregistratie heeft voorts tot doel informatie te leveren ten behoeve van het ministerie en de accoutantsdienst.

 

Categorieën van personen opgenomen in de persoonsregistratie

Artikel 3

De persoonsregistratie bevat uitsluitend gegevens over de volgende categorieën van personen:

a. voortijdig schoolverlaters;

b. potentiële voortijdig schoolverlaters.

 

Soorten van gegevens, wijze van verkrijging

Artikel 4

1. De persoonsregistratie bevat over de in artikel 3, onder a en b bedoelde personen ten hoogste van de volgende gegevens:

•achternaam

•voorna(a)m(en)

•geboortedatum

•adres (woonplaats en gemeente)

•telefoonnummer

•leerplichtsituatie (inclusief eventuele vrijstelling)

•de opleiding die voortijdig verlaten is en eventuele vooropleiding.

 

2. Gegevens zoals bedoeld in het Besluit gevoelige gegevens (Staatsblad 1993, 158) worden slechts opgenomen in de registratie voor zover de houder deze gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van zijn taak en de persoonlijke levenssfeer van de geregistreerde daarvoor niet onevenredig worden geschaad.

 

3. De in het eerste lid bedoelde gegevens worden verkregen door:

•opgave geregistreerde of bij minderjarigheid van de ouders/verzorgers van de geregistreerde;

•opgave van de onderwijsinstelling waar de jongere staat ingeschreven of ingeschreven heeft gestaan;

•opgave van de bevolkingsadministratie van de gemeente waar de jongere woonachtig is;

•opgave van de leerplichtadministratie van de gemeente waar de jongere woonachtig is;

•opgave van een regionale meld- en coördinatiefunctie.

 

Het beheer van de persoonsregistratie

Artikel 5

Beheer van de registratie is de leerplichtambtenaar van de gemeente Urk.

Verstrekkingen

Artikel 6

Toegang tot de persoonsregistratie

1. Rechtstreeks toegang tot de registratie hebben:

-a. de beheerder;

-b. de door hem aangewezen functionarissen werkzaam binnen zijn organisatie-onderdeel;

-c. andere door hem aangewezen functionarissen (met name sommige van de in artikel 2, lid 3, genoemde andere organisatie-onderdelen).

2. De registratie is toegankelijk op de gegevens genoemd onder artikel 4, eerste lid.

3. De geregistreerde en/of diens wettelijke vertegenwoordigers hebben het recht:

-a. de in het registratiesysteem leerlingen opgenomen gegevens die op hem/haar betrekking hebben, in te zien;

-b. de in het registratiesysteem leerlingen opgenomen gegevens die op hem/haar betrekking hebben, te (doen) corrigeren, wanneer ze onjuist blijken te zijn.

4. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

 

Artikel 7

1. Andere verstrekkingen aan gemeentelijke organisatie-onderdelen dan bedoeld in artikel 6, lid 1, vinden slechts plaats op grond van een door de houder van de registratie genomen besluit;

2. De beheerder kan besluiten om gegevens, zoals genoemd in artikel 4, eerste lid, te verstrekken aan andere contactgemeenten, gemeenten in de regio en aan de diensten en instellingen die het doel zoals bedoeld in artikel 2 nastreven;

3. Er zal tot het verstrekken van gegevens worden overgegaan voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

 

Artikel 8

1. Andere verstrekkingen dan genoemd in artikel 7 aan personen en instanties buiten de gemeentelijk organisatie vinden alleen plaats op basis van een besluit van de houder.

2. De houder kan aan personen of instanties buiten de gemeentelijke organisatie de volgende persoonsgegevens verstrekken:

a. achternaam

b. voornaam

c. geboortedatum

d. geslacht

e. adres (woonplaats en gemeente)

f. telefoonnummer.

3. Er zal tot het verstrekken van gegevens worden overgegaan voor zover zulks voortvloeit uit het doel van de registratie, wordt vereist ingevolge een wettelijk voorschrift of ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek of statistiek.

Verwijdering van gegevens, vernietiging

Artikel 9

1. De in deze registratie opgenomen gegevens worden in geanonimiseerde vorm overgebracht naar archiefregistratie, nadat de geregistreerde een startkwalificatie heeft behaald zoals bedoeld in het Tijdelijk besluit; of nadat een jongere weer is ingeschreven aan een onderwijsinstelling; of als de jongere de leeftijd van 23 jaar heeft bereikt; of na een daartoe strekkend besluit van de houder.

2. De beheerder brengt jaarlijks de gegevens waarvan vaststaat dat zij niet meer nodig zijn voor het doel van de registratie over naar de archiefregistratie.

3. De beheerder kan bepalen dat persoonsgegevens langer opgeslagen blijven in de registratie dan bedoeld in het eerste en tweede lid.

Beveiliging

Artikel 10

De beheerder treft ten behoeve van de technische en organisatorische beveiliging maatregelen tegen verlies of aantasting van gegevens en tegen onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking ervan.

 

Protocolplicht

Artikel 11

1. De beheerder deelt een ieder van wie voor de eerste keer persoonsgegevens zijn opgenomen schriftelijk en binnen een maand mee dat dit het geval is. De mededeling bevat een aanduiding van het doel van de registratie, de gronden waarop tot het verstrekken van gegevens kan worden overgegaan (artikel 7 en 8, lid 3) en de naam, het adres en de woonplaats van de houder.

2. Voor het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 8 van het reglement houdt de beheerder een protocol bij, waarin wordt vermeld aan wie, op welk tijdstip, welke persoonsgegevens zijn verstrekt.

3. De beheerder verwijdert ten minste jaarlijks de aantekening uit het protocol betreffende de verstrekkingen die meer dan een jaar daarvoor hebben plaatsgevonden.

Inzage- en correctierecht

Artikel 12

1. Verzoeken om inzage als bedoeld in artikel 29, eerste en tweede lid van de wet en verzoeken om mededeling van derden verstrekkingen als bedoeld in artikel 32 van de wet, kunnen worden ingediend bij de beheerder.

2. De beheerder beslist namens de houder op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

3. De beheerder kan van een verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegt ter vaststelling van de identiteit van de bezoeker.

Verzoeken om correctie

Artikel 13

Verzoeken om correctie als bedoeld in artikel 31 van de wet worden schriftelijk ingediend bij de beheerder.

Slotbepaling

Artikel 14

1. Dit reglement kan worden aangehaald als Registratiereglement RMC-functie

2. Het reglement treedt in werking te rekenen met ingang van 1 januari 1999

3. Het reglement ligt ter inzage op het adres waar de houder van de registratie gevestigd is.

4. Het reglement wordt bekend gemaakt in de plaatselijke dagbladen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders der gemeente Urk, gehouden op 22 februari 1999,

De burgemeester,                                                     De secretaris,