Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Gedragscode politieke ambtsdragers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGedragscode politieke ambtsdragers
CiteertitelGedragscode politieke ambtsdragers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-06-2007Nieuwe regeling

28-06-2007

Het Urkerland

2007001099

Tekst van de regeling

Intitulé

Gedragscode politieke ambtsdragers

De raad van de gemeente Urk,

 

gelezen het voorstel van het presidium van 2 april 2007

 

gezien het advies van commissie I van 12 juni 2007

 

gelet op de <onderstreept>artikelen 15, lid 3, 41c lid 2</onderstreept> en <onderstreept>69 lid 2 van de Gemeentewet</onderstreept>

 

besluit:

 

vast te stellen de:

<vet>                               Gedragscode politieke ambtsdragers</vet>

Hoofdstuk 1 Kernbegrippen integriteit van politieke ambtsdragers

De leden van het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeente Urk, stellen bij hun handelen de kwaliteit van het openbaar bestuur centraal. Integriteit van het openbaar bestuur is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De belangen van de gemeente Urk en in het verlengde daarvan die van de burgers, zijn het primaire richtsnoer. Integriteit van politieke ambtsdragers houdt in dat de verantwoordelijkheid die met de functie samenhangt wordt aanvaard en dat er de bereidheid is daarover verantwoording af te leggen. Verantwoording wordt intern afgelegd aan collega-bestuurders dan wel aan de gemeenteraad, maar ook extern aan organisaties en burgers voor wie bestuurders en gekozen volksvertegenwoordigers hun functie vervullen. Een aantal kernbegrippen is daarbij leidend en plaatst integriteit van politieke ambtsdragers in een breder perspectief.Kernbegrippen· respect en vertrouwen: politieke ambtsdragers handelen jegens elkaar, op basis van respect en vertrouwen;· dienstbaarheid: het handelen van een politieke ambtsdrager is altijd en volledig gericht op het belang van de gemeente en op de organisaties en burgers die daar onderdeel van uit maken;· functionaliteit: het handelen van een politieke ambtsdrager heeft een herkenbaar verband met de functie die hij vervult in het bestuur;· onafhankelijkheid: het handelen van een politieke ambtsdrager wordt gekenmerkt door onpartijdigheid, dat wil zeggen dat geen vermenging optreedt met oneigenlijke belangen en dat ook iedere schijn van een dergelijke vermenging wordt vermeden;· openheid: het handelen van een politieke ambtsdrager is transparant, opdat optimale verantwoording mogelijk is en de controlerende organen volledig inzicht hebben in het handelen van de politieke ambtsdrager en zijn beweegredenen daarbij.Betrouwbaarheid Op een politieke ambtsdrager moet men kunnen rekenen. Die houdt zich aan zijn afspraken. Kennis en informatie waarover hij uit hoofde van zijn functie beschikt, wendt hij aan voor het doel waarvoor die zijn gegeven;· zorgvuldigheid: het handelen van een politieke ambtsdrager is zodanig dat alle organisaties en burgers op gelijke wijze en met respect worden bejegend en dat belangen van partijen op correcte wijze worden afgewogen.Deze kernbegrippen zijn de toetssteen voor de nu volgende gedragsafspraken. Gedragingen moeten aan deze kernbegrippen getoetst kunnen worden.

Hoofdstuk 2 Gedragscode politieke ambtsdragers

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.1

  Deze gedragscode geldt voor politieke ambtsdragers van de gemeente Urk, tenzij uit de tekst van een gedragsregel anders blijkt.

 • 1.2

  Daar waar over politieke ambtsdragers gesproken wordt, worden tevens de leden van de raadscommissies daaronder begrepen.

 • 1.3

  In gevallen waarin de code niet voorziet of waarbij de toepassing niet eenduidig is, vindt bespreking plaats in het algemeen of dagelijks bestuur.

 • 1.4

  De code is openbaar en op toegankelijke wijze te raadplegen.

 • 1.5

  Politieke ambtsdragers en de leden van de raadscommissies ontvangen bij hun aantreden een exemplaar van de code.

 • 1.6

  Een politieke ambtsdrager is aanspreekbaar op de naleving van deze code.

Artikel 2 Omgangsvormen

 • 2.1

  Politieke ambtsdragers onthouden zich van uitspraken die de integriteit van het lokale openbaar bestuur kunnen schaden.

 • 2.2

  De vergaderingen van de raad en de raadscommissies zijn bij uitstek het platform, waarin politieke uitspraken over het functioneren van het lokale openbaar bestuur en groeperingen of personen daarin worden gedaan.

 • 2.3

  Politieke ambtsdragers stellen zich terughoudend op in bijeenkomsten, waarin met name de inbreng van burgers centraal staat. Hetzelfde geldt in bezwaren- en beroepsprocedures waarin de gemeente betrokken is.

Artikel 3 Belangenverstrengeling

 • 3.1

  Een politieke ambtsdrager doet opgave van zijn financiële belangen.

 • 3.2

  Bij privaat-publieke samenwerkingsrelaties voorkomt de politieke ambtsdrager (de schijn van) bevoordeling in strijd met eerlijke concurrentieverhoudingen.

 • 3.3

  Een oud-politieke ambtsdrager wordt het eerste jaar na de beëindiging van zijn ambtstermijn uitgesloten van het tegen beloning verrichten van werkzaamheden voor de gemeente waaraan hij verbonden was.

 • 3.4

  Indien de onafhankelijke oordeelsvorming van een politieke ambtsdrager over een onderwerp in het geding kan zijn, geeft hij bij de besluitvorming daarover aan in hoeverre het onderwerp hem persoonlijk aangaat.

 • 3.5

  politieke ambtsdrager die familie- of vriendschapsbetrekkingen of anderszins persoonlijke betrekkingen heeft met een aanbieder van diensten of zaken aan de gemeente, onthoudt zich van deelname aan de besluitvorming over de betreffende opdracht.

 • 3.6

  Een politieke ambtsdrager neemt van een aanbieder van diensten aan de gemeente geen geschenken, faciHteiten of diensten aan die zijn onafhankelijke positie ton opzichte van de aanbieder kunnen beïnvloeden.

 • 3.7

  Een politieke ambtsdrager vervult geen nevenfuncties die een structureel risico vormen voor een integere invulling van de politieke functie.

 • 3.8

  Een politieke ambtsdrager geeft ten behoeve van de openbaarmaking van zijn nevenfuncties en q.q.-nevenfuncties aan voor welke organisatie de functies worden verricht, wat het tijdsbeslag is en of de functies bezoldigd zijn.

 • 3.9

  Een politieke ambtsdrager behoudt geen inkomsten uit een q.q.-neven functie (tenzij dat op grond van de wet geheel of gedeeltelijk is toegestaan). De inkomsten komen ten goede aan de kas van de gemeente.

Artikel 4 Informatie

 • 4.1

  Een politieke ambtsdrager gaat zorgvuldig en correct om met informatie waarover hij uit hoofde van zijn ambt beschikt. Hij zorgt ervoor dat stukken met vertrouwelijke gegevens veilig worden opgeborgen en dat computerbestanden beveiligd zijn.

 • 4.2

  Een politieke ambtsdrager houdt geen informatie achter.

 • 4.3

  Een politieke ambtsdrager maakt niet ten eigen bate of ten bate van zijn persoonlijke betrekkingen gebruik van in de uitoefening van het ambt verkregen informatie.

 • 4.4

  Een politieke ambtsdrager gaat verantwoord om met de e-mail- en internetfaciliteiten van de gemeente.

Artikel 5 Geschenken, diensten en uitnodigingen

 • 5.1

  Een politieke ambtsdrager accepteert geen geschenken, faciliteiten of diensten indien zijn onafhankelijke positie hierdoor kan worden beïnvloed. In onderhandolingssituaties weigert hij door betrokken relaties aangeboden geschenken of andere voordelen.

 • 5.2

  Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt, worden gemeld en geregistreerd.

 • 5.3

  Geschenken en giften die een politieke ambtsdrager uit hoofde van zijn functie ontvangt en die een geschatte waarde van meer dan € 50,-- vertegenwoordigen zijn eigendom van de gemeente. Er wordt een gemeentelijke bestemming voor gezocht. Geschenken en giften die een waarde van € 50,-- of minder vertegenwoordigen kunnen worden behouden.

 • 5.4

  Geschenken en giften worden niet op het huisadres ontvangen. Indien dit toch is gebeurd, meldt een politieke ambtsdrager dit in het bestuursorgaan waarvan hij deel uitmaakt, waarna een besluit over de bestemming van het geschenk wordt genomen.

 • 5.5

  Aanbiedingen voor privé-werkzaamheden of kortingen op privé-goederen worden niet geaccepteerd.

 • 5.6

  Een politieke ambtsdrager maakt in het bestuursorgaan waar hij deel van uitmaakt melding van uitnodigingen voor excursies en evenementen op kosten van derden.

Artikel 6 Bestuurlijke uitgaven, onkostenvergoedingen, buitenlandse reizen en voorzieningen

 • 6.1

  Uitgaven worden uitsluitend vergoed als de hoogte en de functionaliteit ervan kunnen worden aangetoond. Een politieke ambtsdrager is terughoudend bij het in rekening brengen van uitgaven die zich op het grensvlak van privé en publiek bevinden.

 • 6.2

  Een politieke ambtsdrager declareert geen kosten die reeds op andere wijze worden vergoed.

 • 6.3

  In geval van twijfel omtrent een declaratie of over het correct gebruik van een creditcard door een bestuurder, wordt dit voorgelegd aan de burgemeester en zonodig ter besluitvorming aan het dagelijks bestuur voorgelegd.

 • 6.4

  Een politieke ambtsdrager die het voornemen heeft uit hoofde van zijn functie een buitenlandse reis te maken of is uitgenodigd voor een buitenlandse reis of werkbezoek op kosten van derden, heeft vooraf toestemming nodig van het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt. Het gemeentelijk belang van de reis is doorslaggevend voor de besluitvorming. Indien het toestemming aan een bestuurder betreft wordt het algemeen bestuur van de besluitvorming in het dagelijks bestuur op de hoogte gesteld.

 • 6.5

  Een politieke ambtsdrager meldt het voornemen tot een buitenlandse reis of een uitnodiging daartoe in het bestuursorgaan waar hij deel van uit maakt en verschaft daarbij informatie over het doel van de reis, de bijbehorende beleidsoverwegingen, de samenstelling van het gezelschap, de geraamde kosten en de wijze waarop van de reis verslag wordt gedaan.

 • 6.6

  Het ten laste van de gemeente, meereizen van de partner van een politieke ambtsdrager naar en in het buitenland is uitsluitend toegestaan wanneer dit gebeurt op uitnodiging van de ontvangende partij en het belang van de gemeente daarmee gediend is. Het meereizen van de partner wordt bij de besluitvorming betrokken.

 • 6.7

  Het anderszins meereizen naar en in het buitenland van derden op kosten van de gemeente is niet toegestaan. Het meereizen van derden op eigen kosten is toegestaan en wordt in dat geval bij de besluitvorming betrokken.

 • 6.8

  Het verlengen van een buitenlandse dienstreis voor privé-doeleinden is toegestaan, mits dit is betrokken bij de besluitvorming. De extra reis- en verblijfkosten komen volledig voor rekening van de politieke ambtsdrager.

 • 6.9

  Gebruik van gemeentelijke eigendommen of -voorzieningen voor privé- doeleinden is niet toegestaan tenzij het betreft de bruikleen van een fax, mobiele telefoon en computer die mede voor privé doeleinden kunnen worden gebruikt.

 • 6.10

  Het dagelijks bestuur kan bepalen dat bestuurders voor hun dienstreizen gebruik maken van een dienstauto (met of zonder chauffeur) en dat van de dienstauto gebruik kan worden gemaakt voor woon- werkverkeer of voor de uitoefening van q.q.-nevenfuncties.In te trekken de gedragscode raadsleden van 27 maart 2003 en de gedragscode collegeleden eveneens van 27 maart 2003.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 28 juni 2007,De griffier,                                                                     De voorzitter,