Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening alleenrecht IJsselmeergroep groenonderhoud

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening alleenrecht IJsselmeergroep groenonderhoud
CiteertitelVerordening alleenrecht IJsselmeergroep groenonderhoud
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 147, eerste lid
  2. Gemeentewet, art. 149
  3. Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten, art. 17

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-02-2009Nieuwe regeling

25-09-2008

Het Urkerland 10-02-2009

2008000355

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening alleenrecht IJsselmeergroep groenonderhoud

De raad van de gemeente Urk,

 

op voostel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 29 mei 2008

 

gezien het advies van commissie I d.d. 9 september 2008

 

gelet op <onderstreept>artikel 147, eerste lid, </onderstreept>en<onderstreept> artikel 149 van de Gemeentewet</onderstreept>;

 

gelet op artikel 17 van het Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

 

besluit:

 

de volgende verordening vast te stellen:<vet>Verordening alleenrecht IJsselmeergroep groenonderhoud</vet>

Artikel 1  

De gemeenschappelijke regeling ‘Werkvoorzieningschap lJsselmeergroep” heeft het alleenrecht voor gemeentelijke opdrachten voor het groenonderhoud.

Artikel 2  

  • 1

    Het in artikel 1 genoemd alleenrecht komt slechts tot uitvoering indien een overeenkomst tot stand kan worden gebracht waarbij de lJsselmeergroep een prijsstelling hanteert die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders en de lJsselmeergroep voldoet en blijft voldoen aan de in de genoemde overeenkomst vast te leggen kwaliteitsnormen welke gemeten worden aan de hand van een in de genoemde overeenkomst overeen te komen systematiek.

  • 2

    Om marktconformiteit te bewerkstelligen heeft de in het eerste lid bedoelde overeenkomst een looptijd van 3 jaren, na datum van ondertekening, met daarbij 2 optiejaren (2 maal 1 jaar) voor verlenging.

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking op de achtste dag na bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 4  

Deze verordening wordt aangeduid als: “Verordening alleenrecht lJsselmeergroep groenonderhoud”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 25 september 2008,De griffier,                                                                          De voorzitter,