Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Urk

Verordening geurhinder en veehouderij 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUrk
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij 2008
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij 2008
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet milieubeheer
  2. Wet geurhinder en veehouderij

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2009Nieuwe regeling

29-01-2009

Het Urkerland 10-02-2009

2008002284

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij 2008

De raad van de gemeente Urk,op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Urk d.d. 5 december 2008gezien het advies van commissie II d.d. 14 januari 2000;gelet op de artikelen 6, eerste, derde en vierde lid en 8 van de Wet geurhinder en veehouderij,overwegende dat de bepalingen in de verordening een geïntegreerde aanpak op vergunningniveau niet in de weg staan,overwegende dat de combinatie van de andere normstelling, binnen de bandbreedte van de <onderstreept>Wet geurhinder en veehouderij</onderstreept>, de toepassing van best beschikbare technieken en de mogelijkheid van toepassing van artikel 2, tweede lid, van de <onderstreept>Wet geurhinder en veehouderij</onderstreept>, een ten minste gelijkwaardig niveau van bescherming waarborgt voor het milieu in zijn geheel,besluit:vast te stellen de verordening, houdende regels met betrekking tot beslissingen inzake vergunningen krachtens de Wet milieubeheer voor veehouderijen, voor zover het betreft geurhinder vanwege tot die veehouderijen behorende dierenverblijven.

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:a. bebouwde kom; gebied dat door aaneengesloten, dan wel op korte afstand van elkaar gelegen, bebouwing overwegend een woon- en verblijffunctie heeft en waarin veel mensen per oppervlakte-eenheid daadwerkelijk wonen of verblijven;b. geurbelasting: waarde van de geurhinder ter plaatse van de dichtstbijzijnde buitenzijde van een geurgevoelig object, berekend met het verspreidingsmodel ‘V-Stacks vergunning’, uitgedrukt in aantallen Europese odour units in een volume-eenheid lucht (ouE/m3), gemeten volgens de NEN-EN 13725:2003 ‘Luchtbepaling van de geurconcentratie door dynamische olfactometrie’, uitgaande van het gebruikelijke 98-percentiel geurconcentratie, inhoudende dat de - met een verspreidingsmodel - berekende geurconcentratie gedurende 98 procent van de tijdseenheid niet wordt overschreden (ouE/m3);c. geurgevoelig object: gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt; °d. veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren;e. wet: Wet geurhinder en veehouderij.

 

Artikel 2 Aanwijzing gebieden

  • 1

    Als gebieden als bedoeld in artikel 6, eerste, derde en vierde lid, van de wet worden aangewezen ‘Zeewijk fase 4’ en ‘Zeewijk oost’.

  • 2

    De gebieden, als bedoeld in lid 1, zijn aangegeven op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart.

Artikel 3 Waarden voor de geurbelasting

a. In In plangebied ‘Zeewijk fase 4’, als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde:- op grond van artikel 6, lid 1 van de wet en in afwijking van artikel 3 lid 1 van de wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 4 ou/m3;b. In plangebied ‘Zeewijk oost’, als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde:- op grond van artikel 6, lid 1 van de wet en in afwijking van artikel 3 lid 1 van de wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij op een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom 8 ou/m3;

Artikel 4 Waarde voor de afstand

a. In de plangebieden ‘Zeewijk fase 4’ en Zeewijk oost’, zoals omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere afstand:- op grond van artikel 6, lid 4 van de wet en in afwijking van artikel 4 lid 2 van de wet bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar pelsdieren worden gehouden en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom ten minste 125 meter.b. In plangebied ‘Zeewijk oost’, zoals omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere afstand:- op grond van artikel 6, lid 3 van de wet en in afwijking van artikel 4 lid 1, sub a van de wet bedraagt de afstand tussen een veehouderij waar dieren worden gehouden van een diercategorie waar niet bij ministeriële regeling een geuremissiefactor is vastgesteld en een geurgevoelig object binnen de bebouwde kom, ten minste 50 m.

 

Artikel 5 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening geurhinder en veehouderij 2008.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad der gemeente Urk, gehouden op 29 januari 2009,De griffier,                                                                     De voorzitter,