Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012.
CiteertitelVerordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012.
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-12-201101-01-2013Onbekend

14-11-2011

Heuvelland Aktueel 30 november 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

a begraafplaats: de begraafplaats Cauberg te Valkenburg;

de begraafplaats Sibbe;

de begraafplaats aan de Langen Akker te Berg en Terblijt;

de begraafplaats aan de Kerk te Berg en Terblijt;

b eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

– het doen begraven en begraven houden van lijken;

– het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

– het doen verstrooien van as;

c algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

d eigen urnengraf: een graf waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

– het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

– het doen verstrooien van as;

e urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;

f galerijgraf: een huurgraf waarvoor het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken;

g asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

i urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

j verstrooiingsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaatsen.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij

deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop

het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld voor de rechten

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 8 Termijnen van betaling

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

2 De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op het voorgaande lid gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

1 De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2011’, vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

3 In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de rechten in die periode plaatsvindt.

4 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.

5 Deze verordening kan worden aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2012’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 november 2011.

A.M. Hoeberigs Drs. M.J.A. Eurlings

griffier voorzitter

Bijlage: Tarieventabel