Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2013
CiteertitelVERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2013
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 149 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201301-01-201301-07-2016Onbekend

27-05-2013

Heuvelland Aktueel, 12 juni 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2013

 

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul inzake Verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelet artikel 149 van de Gemeentewet;

overwegende dat het noodzakelijk is de verlening, de voorschotverlening en de vaststelling van de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie bij verordening vast te stellen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING SOCIAAL MEDISCH GEÏNDICEERDE KINDEROPVANG GEMEENTE VALKENBURG AAN DE GEUL 2013

artikel 1 begripsbepaling

 • 1.

  Alle begrippen die in deze verordening worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde betekenis als in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp), de Wet werk en bijstand (WWB), de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet.

 • 2.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   de wet: de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen (Wkkp).

  • b.

   het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

  • c.

   de raad: de gemeenteraad van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

  • d.

   uitkering: algemene bijstand op grond van de WWB, alsmede een uitkering op grond van de IOAW en IOAZ.

  • e.

   vergoeding: een bijdrage in de kosten van kinderopvang op basis van sociaal medische gronden.

  • f.

   sociaal medische gronden: lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen van een ouder of diens kind waardoor het afnemen van kinderopvang ten behoeve van het kind noodzakelijk is.

  • g.

   houder: degene aan wie een onderneming als bedoeld in de Handelsregisterwet 2007 toebehoort en die met die onderneming een kindercentrum of een gastouderbureau exploiteert ofwel de gastouder die een voorziening voor gastouderopvang exploiteert.

artikel 2 doelgroep

Tot de doelgroep van deze verordening behoort:

 • a.

  De ouder met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking die een kind heeft voor wie kinderopvang nodig is om zich goed en gezond te kunnen ontwikkelen en waarbij de noodzaak verband houdt met de door de ouder ondervonden beperkingen;

 • b.

  de ouder van een kind dat een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking heeft en voor wie kinderopvang nodig is om zich goed en gezond te kunnen ontwikkelen. Daarbij dient er een verband te bestaan tussen de door het kind ondervonden beperkingen en de noodzaak tot het gebruik maken van kinderopvang.

artikel 3 aanspraak op een vergoeding

 • 1.

  De ouder als bedoeld in artikel 2 van deze verordening komt in aanmerking

  voor een vergoeding van de kosten van kinderopvang op sociaal medische

  gronden voor zover er sprake is van noodzakelijke kosten.

 • 2.

  Bij de bepaling van de noodzaak houdt het college rekening met kosteloze

  alternatieven met betrekking tot de opvang van het kind.

 • 3.

  Het college kan een onafhankelijk onderzoek laten verrichten naar de

  noodzaak tot het afnemen van kinderopvang.

artikel 4 omvang en duur van de kinderopvang

 • 1.

  De vergoeding wordt slechts verleend voor het aantal uren per week gedurende welke de inzet van kinderopvang op sociaal medische gronden naar het oordeel van het college noodzakelijk is.

 • 2.

  De vergoeding wordt verleend voor de periode gedurende welke de inzet van kinderopvang op sociaal medische gronden naar het oordeel van het college noodzakelijk is.

 • 3.

  De in het tweede lid genoemde periode duurt uiterlijk tot de eerste dag van het kalenderjaar volgend op het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft.

HOOFDSTUK 2 AANVRAAGPROCEDURE

artikel 5 te verstrekken gegevens bij aanvraag

Een aanvraag voor een vergoeding op grond van deze verordening bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • a.

  naam, adres en BSN-nummer van de ouder;

 • b.

  indien van toepassing: naam en BSN-nummer van de partner en, als dit een ander adres is dan het adres van de ouder, het adres van de partner;

 • c.

  naam, adres, geboortedatum en BSN-nummer van het kind waarop de aanvraag betrekking heeft;

 • d.

  het aantal uren per volledige maand en de periode waarin kinderopvang volgens de aanvrager noodzakelijk zal zijn;

 • e.

  bewijsstukken waaruit blijkt dat de afname van kinderopvang ten behoeve van het betreffende kind op grond van lichamelijke, psychische of verstandelijke beperkingen van de ouder of het kind zelf noodzakelijk is;

 • f.

  bewijsstukken waaruit blijkt hoe hoog het bruto jaarinkomen van de ouder en diens eventuele partner is;

 • g.

  een offerte of de overeenkomst van het kindercentrum, het gastouderbureau of de peuterspeelzaal dat de kinderopvang gaat verzorgen waarin in ieder geval wordt aangegeven:

  • het aantal uren kinderopvang per kind per maand,

  • de kostprijs per uur,

  • de ingangsdatum en de einddatum van de overeenkomst met het kindercentrum, het gastouderbureau dan wel de peuterspeelzaal,

 • h.

  overige gegevens die het college nodig acht om te kunnen besluiten over de aanvraag van een vergoeding.

HOOFDSTUK 3 VERLENING VAN EEN VERGOEDING

artikel 6 het besluit tot voorlopig verlenen van een vergoeding

 • 1.

  Het college neemt binnen acht weken na ontvangst van alle benodigde gegevens een besluit over de aanvraag als bedoeld in artikel 5 van deze verordening.

 • 2.

  Het college kan het in het eerste lid bedoelde besluit met ten hoogste vier weken opschorten. Het college stelt de ouder schriftelijk in kennis van de opschorting en de reden hiertoe.

artikel 7 inhoud van de beschikking

Het besluit naar aanleiding van een aanvraag voor een vergoeding op sociaal medische gronden bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • a.

  de naam en geboortedatum van het kind ten behoeve van wie de vergoeding wordt aangevraagd;

 • b.

  het aantal uren per week waarvoor een vergoeding wordt verleend;

 • c.

  de periode gedurende welke de vergoeding wordt verleend;

 • d.

  de naam en het adres van het kindercentrum, het gastouderbureau of de peuterspeelzaal waar de kinderopvang plaatsvindt;

 • e.

  de wijze waarop het bedrag van de vergoeding wordt bepaald en het bedrag dat op basis hiervan wordt verleend;

 • f.

  de wijze waarop de vergoeding wordt uitbetaald;

 • g.

  de voor de ouder(s) geldende verplichtingen.

artikel 8 de betaling van de tegemoetkoming

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt in de vorm van maandelijkse termijnen uitbetaald.

 • 2.

  De ouder verstrekt na iedere maand de factuur van het kindercentrum, gastouderbureau of peuterspeelzaal van de betreffende kalendermaand waarover de tegemoetkoming verstrekt is door de gemeente Valkenburg aan de Geul.

artikel 9 ingangsdatum van de vergoeding

 • 1.

  De tegemoetkoming wordt verleend met ingang van de datum waarop de noodzaak tot het afnemen van kinderopvang is ontstaan.

 • 2.

  De tegemoetkoming kan, met inachtneming van het eerste lid, niet eerder worden verleend dan de ingangsdatum waarop de overeenkomst tot het afnemen van kinderopvang ten behoeve van het betreffende kind is ingegaan.

 • 3.

  De vergoeding kan voorts, met in acht neming van het eerste en het tweede lid, niet eerder worden verleend dan met ingang van de eerste dag van de maand voorafgaand aan de maand waarin de aanvraag door het college werd ontvangen

artikel 10 hoogte vergoeding

 • 1.

  De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de draagkracht van beide ouders/verzorgers.

 • 2.

  De draagkracht wordt berekend overeenkomstig de regels van de bijzondere bijstand van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

artikel 11 weigeringsgronden

Er bestaat geen recht op een tegemoetkoming indien:

 • a.

  de ouder niet behoort tot de personen als bedoeld in artikel 2 van deze verordening;

 • b.

  niet wordt voldaan aan het bepaalde in de artikelen 13 of 14 van deze verordening.

artikel 12 terugvordering

Wanneer blijkt dat de tegemoetkoming onterecht is uitgekeerd, wordt het teveel betaalde teruggevorderd.

HOOFDSTUK 5 VERPLICHTINGEN OUDER

artikel 13 beperking noodzaak

 • 1.

  De ouder en/of partner doet al het mogelijke om te zorgen dat de periode waarin noodzakelijke kinderopvang moet worden afgenomen, zo kort mogelijk is.

 • 2.

  De ouder en/of partner doet al het mogelijke om te zorgen dat het aantal uren waarop noodzakelijke kinderopvang moet worden afgenomen, zo gering mogelijk is.

artikel 14 inlichtingenplicht

 • 1.

  De ouder verstrekt desgevraagd aan het college alle gegevens en inlichtingen van hem/haar en zijn/haar partner die voor de aanspraak op en de hoogte van de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn.

 • 2.

  De inlichtingen en gegevens, bedoeld in het eerste lid, worden verstrekt binnen een, door het college vastgestelde, redelijke termijn.

 • 3.

  Inlichtingen en gegevens die kunnen leiden tot de vaststelling van een lagere tegemoetkoming worden, onmiddellijk na het bekend worden daarvan, door de ouder schriftelijk verstrekt aan het college.

 • 4.

  De houder verstrekt desgevraagd aan het college van burgemeester en wethouders alle gegevens en inlichtingen die voor de aanspraak van een ouder op de tegemoetkoming van de gemeente van belang zijn.

artikel 15 overleggen facturen

 • 1.

  De ouder verstrekt elke maand aan het college een kopie van de factuur van het kindercentrum, het gastouderbureau of de peuterspeelzaal.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde factuur wordt uiterlijk op de datum, welke is vastgesteld in het door het college beschikbaar gesteld inlichtingenformulier, voor afloop van de maand verstrekt.

HOOFDSTUK 6 SLOTBEPALINGEN

artikel 16 hardheidsclausule

Het dagelijks bestuur kan in bijzondere gevallen, ten gunste van een belanghebbende uit de doelgroepen, afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van deze bepalingen tot onbillijkheden van overwegende aard leidt.

artikel 17 inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013.

artikel 18 citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Sociaal Medisch Geïndiceerde

kinderopvang Gemeente Valkenburg aan de Geul 2013.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 27 mei 2013.

De raad voornoemd,

A.M. Hoeberigs Drs. M.J.A. Eurlings

griffier voorzitter

Algemene toelichting

Het college is van mening dat het niet wenselijk is de aanzienlijke kosten van kinderopvang geheel voor eigen rekening te laten komen voor personen die op sociaal medische gronden op kinderopvang zijn aangewezen.

Hoofdlijnen van het proces van verstrekking van de vergoedingen

In deze verordening worden de hoofdlijnen van het proces van verstrekking van de tegemoetkomingen door gemeente Valkenburg aan de Geul vastgelegd. Daarbij zijn twee uitgangspunten gehanteerd. Het eerste uitgangspunt is dat de uitvoeringslasten voor zowel gemeente Valkenburg aan de Geul als de aanvragers van de tegemoetkoming zo beperkt mogelijk moeten zijn. Het tweede uitgangspunt is dat de gemeentelijke uitgaven die gemoeid zijn met de verstrekking van de tegemoetkomingen zo goed mogelijk beheersbaar zijn.

Artikelsgewijze toelichting Verordening sociaal medisch geïndiceerde kinderopvang gemeente Valkenburg aan de Geul 2013.

De artikelsgewijze toelichting is beperkt tot die artikelen die ook daadwerkelijk toelichting behoeven.

artikel 2 doelgroep

Een vergoeding op grond van deze verordening wordt alleen verstrekt indien is gebleken dat er sprake is van een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking van een ouder of diens kind. De beperking moet van dien aard zijn dat het kind waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd zich zonder de inzet van kinderopvang niet goed en gezond zou kunnen ontwikkelen.

artikel 3 aanspraak op een vergoeding

Een vergoeding wordt slechts verstrekt indien vast staat dat de inzet van kinderopvang noodzakelijk is. Indien blijkt dat er ook kosteloze of goedkopere passende alternatieven zijn dan is er geen sprake van noodzakelijke kinderopvang. Daarbij kan gedacht worden aan familieleden of kennissen die het kind kunnen opvangen of peuterspeelzalen. Ook kan bezien worden, indien er sprake is van een partner, of er mogelijkheden zijn voor de partner om zijn of haar werktijden te wijzigen zodat hij of zij het kind in de betreffende uren kan opvangen.

Desgewenst kan een onafhankelijke instantie worden ingeschakeld om een advies te geven met betrekking tot de noodzaak, frequentie, omvang en eventuele alternatieven te onderzoeken.

artikel 4 de omvang en de duur van de opvang

Het college heeft de mogelijkheid om een vergoeding toe te kennen voor minder uren dan de aangevraagde uren indien het van mening is dat de noodzaak zich tot minder uren beperkt.

Daarnaast heeft het college de mogelijkheid de vergoeding voor een kortere periode dan de aangevraagde periode toe te kennen wanneer het van mening is dat de noodzaak zich tot een kortere periode beperkt. De toekenning van een vergoeding kan echter nooit het kalenderjaar overschrijden. Dit vanwege het feit dat een vergoeding steeds voorlopig wordt toegekend en in het volgende kalenderjaar definitief dient te worden vastgesteld. Wanneer de opvang het kalenderjaar overschrijdt, dient de ouder en diens eventuele partner aan het begin van het nieuwe kalenderjaar een nieuwe aanvraag in te dienen.

artikel 5 te verstrekken gegevens bij een aanvraag

Naast de genoemde gegevens kan het college ook andere gegevens vragen die het nodig acht om een besluit op de aanvraag te kunnen nemen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een verklaring met betrekking tot de werktijden van een ouder, bewijsstukken met betrekking tot de ondervonden beperkingen en bewijsstukken met betrekking tot mogelijke behandelingen van de ondervonden beperkingen die van invloed zouden kunnen zijn op de noodzaak tot het afnemen van kinderopvang. Dit is geen limitatieve opsomming.

artikel 8 de betaling van de tegemoetkoming

Vergoedingen worden maandelijks uitbetaald. Iedere maand dient de ouder de factuur van de betreffende maand te overleggen. Indien uit deze facturen blijkt dat de ouder minder uren opvang afneemt dan de uren waarvoor een tegemoetkoming werd toegekend, kan dit aanleiding vormen om te onderzoeken of de ouder wel heeft voldaan aan zijn inlichtingenplicht.

artikel 9 ingangsdatum van de vergoeding

Aanvragen van een vergoeding met terugwerkende kracht is in beperkte zin mogelijk. Hiervoor is aansluiting gezocht bij de bepalingen die de Belastingdienst hanteert met betrekking tot het aanvragen van de kinderopvangtoeslag.

artikel 10 hoogte vergoeding

De hoogte van de vergoeding wordt vastgesteld aan de hand van de draagkrachtberekening van beide ouders (of verzorger/partner, niet zijnde ouders) tezamen conform de regels bijzondere bijstand van de gemeente Valkenburg aan de Geul. Indien deze regels worden aangepast, gelden de aangepaste regels.

Artikel 12 terugvordering

Bij de werkwijze voor terugvordering, met betrekking tot deze terugvordering, wordt aangesloten bij de WWB.

artikel 13 beperking noodzaak

De ouder en diens eventuele partner zijn verplicht zelf al het mogelijke te doen om ervoor te zorgen dat de noodzaak tot het afnemen van kinderopvang zowel in omvang als in duur zo beperkt mogelijk is. Hierbij kan gedacht worden aan het meewerken aan noodzakelijke behandelingen of het gebruik maken van mogelijkheden om de eventuele werktijden aan te passen.

artikel 15 overleggen facturen

In verband met de periodieke betaling zal er maandelijks een controle plaatsvinden op de facturen. Voor het verstrijken van de maand verstrekt het college een inlichtingenformulier aan de ouder waarbij de ouder verzocht wordt de factuur uiterlijk op het door het college vastgestelde tijdstip te overleggen.