Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenburg aan de Geul

Beoordelingsreglement

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenburg aan de Geul
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeoordelingsreglement
CiteertitelBeoordelingsreglement gemeente Valkenburg aan de Geul 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR/UWO artikel 15:1:15

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-12-200501-01-2017Nieuwe regeling

20-12-2005

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Beoordelingsreglement

Burgemeester en wethouders van gemeente Valkenburg aan de Geul;

gelet op het bepaalde in artikel 15:1:15 van de arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO)

gemeente Valkenburg aan de Geul;

in overweging genomen dat de ondernemingsraad ingevolge artikel 27 van de WOR heeft ingestemd met onderstaand beoordelingsreglement;

BESLUITEN

vast te stellen het ‘Beoordelingsreglement gemeente Valkenburg aan de Geul 2005.

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing op personen in dienst van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 2

Dit reglement verstaat onder:

 • a.

  de ambtenaar : degene op wie de arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/UWO) gemeente Valkenburg aan de Geul van toepassing is;

 • b.

  de functie : het geheel van de door de ambtenaar te vervullen werkzaamheden zoals omschreven is in de organieke functiebeschrijving;

 • c.

  het beoordelingsgesprek : het gesprek tussen de ambtenaar en diens leidinggevende over de wijze van samenwerking, functie-inhoud en perspectieven;

 • d.

  de beoordeling : het oordeel over de functie-uitoefening en de daarmee verband houdende gegevens zoals op het beoordelingsformulier is vastgelegd en aan welk oordeel rechtspositionele gevolgen kunnen worden verbonden;

 • e.

  het beoordelingstijdvak : een tijdvak van éé n jaar, direct voorafgaand aan het tijdstip van beoordeling, waarover de beoordelaar zich met betrekking tot de functievervulling door de beoordeelde (ambtenaar) een oordeel vormt;

 • f.

  het hoofd : hij of zij die door ons college als dusdanig is benoemd c.q. aangewezen en in organisatorische zin direct hiërarchisch boven de te beoordelen ambtenaar staat;

 • g.

  het diensthoofd : de gemeentesecretaris;

 • h.

  het MT : het diensthoofd en de directeuren, hoofd Stafafdeling P&O;

 • i.

  de beoordelaar : de direct leidinggevende van de te beoordelen ambtenaar, zijnde het diensthoofd, de directeuren, het afdelingshoofd ;

 • k.

  werkafspraken : afspraken gemaakt tussen beoordelaar en beoordeelde welke houvast bieden voor het functioneren voor de komende periode.

  Artikel 3

  • 1.

   De beoordeling van de ambtenaar heeft tot doel het inbouwen van een toetsingsmoment inzake het functioneren van de ambtenaar, met name ten behoeve van rechtspositionele gevolgen. Een beoordeling wordt ook op verzoek van de ambtenaar opgemaakt.

  • 2.

   Onder rechtspositionele gevolgen kunnen onder meer worden verstaan:

  • -

   periodieke verhoging van het salaris;

  • -

   gratificatie;

  • -

   verlenging tijdelijk dienstverband;

  • -

   vast dienstverband;

  • -

   sancties;

  • -

   ontslag.

   Artikel 4

   • 1.

    Basis voor het gesprek vormt de tevoren door de beoordelaar opgestelde beoordeling. Deze beoordeling wordt vastgelegd op het beoordelingsformulier.

   • 2.

    Door de beoordelaar kunnen beoordelingsaspecten aan het beoordelingsformulier (onder 6) worden toegevoegd.

   • 3.

    Op het beoordelingsformulier wordt, aan de hand van de organisatiebrede, functie generieke en functie specifieke aspecten, door de beoordelaar aangegeven hoe de betrokken ambtenaar de afgelopen periode heeft gefunctioneerd. Dit formulier wordt uiterlijk drie werkdagen voor het beoordelingsgesprek aan de betrokken ambtenaar aangereikt.

   • 4.

    Hoewel het oordeel van de beoordelaar centraal staat kan de beoordelaar op grond van door beoordeelde aangehaalde argumenten zijn oordeel tijdens of na het gesprek bijstellen. In dat geval wordt het aangepaste beoordelingsformulier aan beoordeelde uitgereikt en het oude formulier ingenomen en vernietigd.

   • 5.

    Door de beoordelaar en de beoordeelde (ambtenaar) kunnen tijdens het beoordelingsgesprek afspraken worden gemaakt over punten die verbetering behoeven. Deze worden schriftelijk vastgelegd op het beoordelingsformulier.

   • 6.

    Het ingevulde en ondertekende beoordelingsformulier dient binnen 14 dagen na het gesprek door het betreffende hoofd te zijn ingediend bij de afdeling Personeel & Organisatie.

   • 7.

    Op verzoek van één der betrokken partijen kan het beoordelingsgesprek worden bijgewoond door, en advies worden ingewonnen bij, een daarvoor aangewezen medewerker van de afdeling Personeel & Organisatie.

Artikel 5
 • 1.

  Aan de beoordeling dient een totaalbeoordeling te worden verbonden met een motivering van die totaalbeoordeling. Deze totaalbeoordeling is geen optelsom van de beoordelingen op de verschillende aspecten. De totaalbeoordeling dient te worden uitgedrukt in de aangegeven kwalificaties : Slecht, onvoldoende, voldoende , goed, zeer goed. Tussenkwalificaties zijn niet mogelijk (b.v. voldoende/goed).Hierbij dient in acht te worden genomen dat deze totaalbeoordeling redelijkerwijs in overeenstemming moet zijn met hetgeen op het beoordelingsformulier reeds is vastgelegd.

 • 2.

  De onder lid 1 aangeduide waarderingsniveau’s dienen op de onderstaande wijze te worden geïnterpreteerd:

Slecht : Er wordt een vervolgtraject afgesproken met een begeleidingstraject in de vorm van b.v. opleiding en coaching. Herbeoordeling na drie maanden.

Onvoldoende: Er wordt een vervolgtraject afgesproken met een begeleidingstraject in de vorm van b.v. opleiding en coaching. Herbeoordeling na drie maanden.

Voldoende: Op een aantal punten behoeft functioneren verbetering. Duidelijke afspraken maken.

Goed : Er zijn slechts enkele verbeterpunten mogelijk

Zeer goed: Blijf jezelf op deze manier verder ontwikkelen.

Gemaakte afspraken worden zoveel mogelijk output geformuleerd. Dat betekent dat de resultaten zoveel mogelijk worden beschreven alsmede de wijze waarmee die bereikt worden.

Artikel 6

1.Het beoordelingsformulier dient te worden ondertekend door de beoordeelde ambtenaar en de beoordelaar. De beoordelaar stelt daarmee de beoordeling

vast.

 • 2.

  De onder sub 1 van dit artikellid bedoelde ondertekening dient in alle gevallen te gebeuren, ook indien de beoordeelde ambtenaar niet akkoord gaat met zijn / haar beoordeling en / of de terzake gemaakte afspraken. Hiervan kan de ambtenaar mededeling doen op het beoordelingsformulier en kan zijn of haar afwijkende visie onder 3E (beoordelingsformulier) weergeven.

 • 3.

  In het geval waarin de beoordeelde ambtenaar niet akkoord gaat met zijn / haar beoordeling vindt vaststelling plaats door het diensthoofd. Betreft het een ambtenaar die niet accoord gaat en rechtstreeks onder het diensthoofd is geplaatst dan vindt vaststelling door B&W plaats.

 • 4.

  De ambtenaar dient medewerking te verlenen aan de totstandkoming van de beoordeling en de afspraken.

Artikel 7
 • 1.

  Het beoordelingsformulier en alle andere daarop betrekking hebbende stukken worden strikt vertrouwelijk behandeld en strikt vertrouwelijk bewaard c.q. opgeborgen bij de afdeling Personeel & Organisatie.

 • 2.

  Inzage in deze stukken is slechts toegestaan aan de betrokken ambtenaar, de beoordelaar, het afdelingshoofd, de directeur en de medewerkers van de afdeling Personeel & Organisatie.

 • 3.

  Inzage in de stukken is slechts dan toegestaan, indien dat uit hoofde van de functie vereist is.

 • 4.

  De beoordeelde ambtenaar ontvangt een kopie van het ingevulde en vastgestelde beoordelingsformulier en eventuele bijlagen.

Artikel 8
 • 1.

  De gemeentesecretaris is bevoegd om in naam en onder verantwoordelijkheid van burgemeester en wethouders besluiten met rechtspositionele gevolgen te nemen. Uiteraard binnen het daartoe vastgestelde beleid.

 • 2.

  De in lid 1 genomen besluiten worden binnen 3 weken in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders ter kennis van het college gebracht.

  Artikel 9

  • 1.

   De ambtenaar die zich niet kan verenigen met de vastgestelde beoordeling als bedoeld in artikel 6, lid 1 en / of met een besluit als bedoeld in artikel 8, lid 1 kan op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de dag van verzending of uitreiking van de beoordeling en / of het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

  • 2.

   Burgemeester en wethouders beslissen niet op het bezwaar alvorens advies te vragen aan de adviescommissie.

  • 3.

   Als adviescommissie met betrekking tot deze regeling fungeert de gemeentelijke commissie van advies voor de bezwaar en beroepsschriften personele aangelegenheden gemeente Valkenburg aan de Geul.

  • 4.

   Alle op de zaak betrekking hebbende stukken worden tenminste twee weken voor de behandeling door of namens de gemeentesecretaris aan de leden van de commissie toegezonden.

  • 5.

   Voor de algemene werkwijze van de commissie wordt verwezen naar de Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 10

In die gevallen waarin dit reglement niet of niet in redelijkheid voorziet, kan het college nadere regels stellen.

Artikel 11

Dit reglement kan worden aangehaald als ‘Beoordelingsreglement gemeente Valkenburg aan de Geul 2005 en treedt in werking op de datum van vaststelling.

Het college van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul, 20 december 2005.

De gemeentesecretaris/algemeen directeur, De burgemeester,

L.T.J.M. Bongarts drs. C.A.C.M. Nuytens,