Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard houdende regels omtrent subsidies Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur Gemeente Valkenswaard 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard houdende regels omtrent subsidies Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur Gemeente Valkenswaard 2017
CiteertitelNadere regel Evenementen, Sport & Cultuur Gemeente Valkenswaard 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2016

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-01-2018nieuwe regeling

23-05-2017

Gemeenteblad 2018, 15554

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard houdende regels omtrent subsidies Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur Gemeente Valkenswaard 2017

Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur Gemeente Valkenswaard 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard;

Overwegende dat: het wenselijk is om nadere regels te stellen voor het beleid over en de uitvoering van te verstrekken incidentele subsidies in het kader Evenementen, Sport & Cultuur;

gelet op: de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2016,

Besluit: vast te stellen de Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur (ESC) Gemeente Valkenswaard 2017.

 

Artikel 1 Begrippen

 • a.

  Adviescommissie: de voor de uitvoering van deze Nadere regels ingestelde commissie die het college adviseert over het toekennen of afwijzen van een aanvraag;

 • b.

  Subsidiejaar: kalenderjaar;

 • c.

  Subsidieplafond: het voor een subsidiejaar maximaal beschikbare subsidiebedrag;

 • d.

  Incidentele subsidie: een subsidie die voor een eenmalige activiteit of een activiteit met een experimenteel karakter wordt verstrekt;

 • e.

  Instelling: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, die zich zonder winstoogmerk de behartiging van belangen van ideële en/of materiële aard als doel stelt, niet zijnde politieke of levensbeschouwelijke opvattingen;

 • f.

  Garantiesubsidie: een eenmalige budgetsubsidie, die wordt verstrekt tot dekking van het door burgemeester en wethouders vooraf aanvaarde maximale negatieve saldo van de exploitatie van de beoogde activiteit.

Artikel 2 Doel

Het doel van deze Nadere regel is het steunen van initiatieven, die een bijdrage leveren aan doelstellingen op het gebied van Evenementen, Sport & Cultuur.

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een initiatief voor Evenementen bij te dragen aan een veelzijdig, onderscheidend en kwalitatief sterk evenementenaanbod en het op de kaart zetten van Valkenswaard als aantrekkelijke gemeente om te wonen, te leven en te recreëren.

Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt aan een aantal kaders getoetst:

 • 1.

  Het vigerend beleidskader evenementen;

 • 2.

  De geldende beleidsregels evenementen;

 • 3.

  De criteria zoals omschreven in artikel 6 lid 3 sub a t/m i

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een initiatief voor Sport bij te dragen aan het Sport en beweegbeleid waarbij specifieke aandacht is voor een activiteitenaanbod voor de doelgroepen senioren, jeugd en minder validen.

Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt aan een aantal kaders getoetst:

 • 1.

  De vigerende beleidsvisie Sport en Bewegen;

 • 2.

  De criteria zoals omschreven in artikel 6 lid 4 sub a t/m e

Om voor subsidie in aanmerking te komen dient een initiatief voor Cultuur bij te dragen aan een gevarieerd en kwalitatief sterk cultuuraanbod dan wel een meerwaarde of stimulans te bieden aan cultuureducatie.

Het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd wordt getoetst aan:

 • 1.

  De vigerende Cultuurnota;

 • 2.

  De criteria zoals omschreven in artikel 6 lid 5 sub a t/m e

In alle bovenstaande gevallen is er sprake van een garantiesubsidie.

Artikel 3 Subsidieplafond

 • 1.

  Het subsidieplafond voor deze nadere regels wordt vanaf de inwerkingtreding van de regeling tot en met 31 december 2018 voorlopig vastgesteld op EUR 47.125,00;

 • 2.

  Het in lid 1 genoemde bedrag wordt onderverdeeld in EUR 22.500,00 voor evenementen, EUR 17.125,00 voor cultuur en EUR 7.500,00 voor sport;

 • 3.

  Burgemeester en wethouders beslissen over de verlening van subsidie op basis van het advies van de Adviescommissie. Wijken Burgermeester en wethouders af van het advies van de Adviescommissie, dan dienen zij dit schriftelijk te motiveren bij besluitvorming.

Artikel 4 De aanvraag

 • 1.

  Een aanvraag om subsidie moet door middel van een door burgemeester en wethouders vastgesteld elektronisch aanvraagformulier worden ingediend;

 • 2.

  Een aanvraag dient tien weken voor aanvang van de activiteit te zijn ingediend;

 • 3.

  De aanvraag kan gedurende het hele subsidiejaar worden ingediend;

 • 4.

  In geval van een activiteit in januari, februari of maart kan de aanvraag ook in het subsidiejaar eraan voorafgaand worden ingediend;

 • 5.

  De Adviescommissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag;

 • 6.

  Binnen tien weken nadat de aanvraag is ingediend beslist het college van burgemeester en wethouders over de aanvraag.

Artikel 5 Subsidiebedrag

 • 1.

  Het maximumbedrag van subsidie kan nooit meer zijn dan 50% van de reële, begrote kosten. Voor Evenementen geldt bovendien een maximumbedrag van subsidie van EUR 15.000,00. Het bedrag kan nooit het vastgestelde subsidieplafond overschrijden;

 • 2.

  Een voorschot op het subsidiebedrag wordt verstrekt tot een maximum van 80% van het subsidiebedrag. Aanvrager dient bij zijn aanvraag gemotiveerd om dit voorschot te verzoeken;

 • 3.

  Bij de subsidievaststelling dient aanvrager binnen acht weken na einde van de gesubsidieerde activiteiten een inhoudelijk en financieel verslag toe te sturen met daarbij de bij de aanvraag overgelegde begroting en uiteindelijke realisatie;

 • 4.

  Uiterlijk 12 weken na ontvangst van het complete inhoudelijke en financiële verslag stellen burgemeester en wethouders het definitieve subsidiebedrag vast. Er is sprake van een garantiesubsidie. De definitieve subsidie wordt vastgesteld naar rato van het negatieve saldo op de exploitatie, met een maximum van 50% van de werkelijke kosten.

Artikel 6 Subsidiecriteria

 • 1.

  Subsidie kan worden verleend aan een instelling of natuurlijk persoon die het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd uitvoert ten gunste van inwoners en /of bezoekers van de gemeente Valkenswaard;

 • 2.

  Subsidie kan worden verleend voor initiatieven die voldoen aan artikel 2;

 • 3.

  Een aanvraag voor subsidie Evenementen moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   De aantrekkingskracht van het evenement (bovenlokaal, regionaal, bovenregionaal) staat in verhouding tot het gevraagde subsidiebedrag;

  • b.

   Het evenement is duidelijk herkenbaar als een Valkenswaards evenement;

  • c.

   Uit de subsidieaanvraag blijkt dat het evenement duidelijke, economisch positieve effecten heeft op Valkenswaard;

  • d.

   Uit de subsidieaanvraag blijkt dat het evenement maatschappelijk draagvlak heeft;

  • e.

   Het evenement is onderscheidend in het totale aanbod aan evenementen in Valkenswaard;

  • f.

   Het evenement is onderscheidend t.o.v. evenementen in de regio;

  • g.

   Het evenement ontving niet drie keer eerder een subsidiebedrag;

  • h.

   Voor het evenement werd niet vijf keer eerder een subsidie aangevraagd;

  • i.

   Tevens geldt voor Evenementen dat een tweede subsidieaanvraag maximaal 60% van het eerste bedrag en een derde subsidieaanvraag maximaal 30% van het eerste bedrag mag zijn. Dit omdat een Evenement na drie keer subsidie in staat wordt geacht zelf voldoende inkomsten te kunnen genereren.

 • 4.

  Een aanvraag voor subsidie Sport moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Uit de subsidieaanvraag wordt duidelijk op welke wijze gewerkt wordt aan het behalen van de doelstellingen genoemd in artikel 2;

  • b.

   Het sportevenement is in ieder geval bovenlokaal;

  • c.

   Minimaal 25% van de bezoekers van het sportevenement komt van buiten Valkenswaard;

  • d.

   Minimaal 100 bezoekers komen naar het sportevenement;

  • e.

   Het evenement ontving niet drie keer eerder een subsidiebedrag.

 • 5.

  Een aanvraag voor subsidie Cultuur moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a.

   Uit de subsidieaanvraag wordt duidelijk op welke wijze gewerkt wordt aan het behalen van de doelstellingen genoemd in artikel 2;

  • b.

   Het culturele aanbod draagt bij aan de verankering van (nieuwe) ontwikkelingen op het gebied van cultuur in Valkenswaard;

  • c.

   Het culturele aanbod draagt bij aan de verscheidenheid van het culturele palet dat in Valkenswaard geboden wordt;

  • d.

   Uit de subsidieaanvraag blijkt hoe het culturele aanbod promotie en publiciteit oplevert voor Valkenswaard;

  • e.

   Het culturele aanbod ontving niet drie keer eerder een subsidiebedrag.

Artikel 7 Adviescommissie

 • 1.

  De Adviescommissie beoordeelt alle ingediende voorstellen en legt haar bevindingen voor in een advies aan het college van burgemeester en wethouders;

 • 2.

  De Adviescommissie bestaat uit de leden van de kamer Evenementen, Sport & Cultuur.

Artikel 8 Hardheidsclausule

Het college van burgemeester en wethouders kan één of meerdere artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken, voor zover toepassing, gelet op het belang van het realiseren van initiatieven die een bijdrage leveren aan doelen van Evenementen, Sport & Cultuur in de gemeente Valkenswaard, leidt tot een onbillijkheid van overwegende aard.

Artikel 9 Nadere regel Sport

Deze nader regel is voor het onderwerp Sport van toepassing voor incidentele subsidie voor sportevenementen. Op subsidies voor structurele sportactiviteiten is de Nadere regel Sport van toepassing.

Artikel 10 Citeertitel

Deze nadere regel kan worden aangehaald als Nadere regel Evenementen, Sport & Cultuur Gemeente Valkenswaard 2017.

Artikel 11 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op, ……………-2017, zijnde de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders in de vergadering van ……….-2017.

secretaris, burgemeester,

drs. R.F.W. van Eijck drs. A.B.A.M. Ederveen

Algemene toelichting

De gemeente Valkenswaard wil de Evenementen, Sport & Cultuur binnen de gemeente stimuleren. Met deze subsidieregeling willen we instellingen stimuleren tot het opzetten van initiatieven om een bijdrage te leveren aan maatschappelijke doelen.

De bepalingen uit de Algemene Subsidieverordening Gemeente Valkenswaard 2016 zijn van toepassing op deze regeling. In deze nadere regels zijn bepalingen opgenomen over de subsidieaanvraag, - verlening en –vaststelling van subsidie.

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2 Doel

Doel is om activiteiten op het gebied van Evenementen, Sport & Cultuur in Valkenswaard te stimuleren.

Artikel 3 Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt EUR 47.125,00. Het bedrag wordt onderverdeeld in EUR 22.500,00 voor evenementen, EUR 17.125,00 voor cultuur en EUR 7.500,00 voor sport.

Hierin mag, als daarvoor bijzondere redenen zijn, geschoven worden. Het maximum van EUR 47.125,00 mag echter nooit worden overschreden.

Artikel 4 De aanvraag

Een aanvraag voor subsidie wordt in behandeling genomen door een Adviescommissie. Deze Adviescommissie bestaat uit meerdere leden. De leden van de commissie geven het college van burgemeester en wethouders een beargumenteerd, zwaarwegend, niet bindend advies, over de verlening of afwijzing van de aanvraag. Als toetsingscriteria gebruiken ze hiervoor deze beleidsregel en de in artikel 2 genoemde beleidsdocumenten.

Volgens de Algemene Subsidieverordening (artikel 8 lid 3) dient een aanvraag om incidentele subsidie minimaal acht weken voor aanvang van de activiteit te worden ingediend. De Algemene Subsidieverordening geeft in artikel 8 lid 4 echter de mogelijkheid om een andere termijn te stellen voor daarbij aan te wijzen subsidies. In deze nadere regel is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. In plaats van de termijn van acht weken moet een aanvraag om subsidie op grond van deze nadere regel tien weken van te voren worden ingediend. Bij deze aanvragen is het vaak nodig – intern of met de aanvrager – nader overleg te voeren om tot goede besluitvorming te kunnen komen. Ook om de Adviescommissie niet te zeer ‘onder druk te zetten’ is in deze nadere regel een ruimere indieningstermijn opgenomen. Zodoende heeft ook de Adviescommissie voldoende tijd om tot een gedegen advies te komen.

Artikel 5 Subsidiebedrag

Onderdeel van de toets op verstrekking van de subsidie is de uitwerking van cofinanciering. De aanvrager dient duidelijk aan te geven hoe die cofinanciering tot uiting komt bij de inzet van eigen middelen en hoe deze zich verhoudt tot de gevraagde subsidie.

Artikel 6 Subsidiecriteria

Instellingen kunnen een aanvraag indienen. Aanvragen worden getoetst op in het artikel genoemde criteria. Bij een aanvraag door een instelling is een belangrijk voorwaardelijk criterium dat het initiatief waarvoor subsidie wordt aangevraagd in ieder geval ook ten goede komt van inwoners van de gemeente Valkenswaard.