Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Valkenswaard

Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieValkenswaard
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAlgemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2001
CiteertitelAlgemene subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpsubsidie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Het historisch overzicht van de regeling is niet compleet. De datum en bron van bekendmaking is niet te achterhalen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 149
  2. Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-06-201005-01-2012nieuwe regeling

08-11-2007

Onbekend.

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2001

De gemeenteraad van de gemeente Valkenswaard;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 augustus 2007;

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet alsmede de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen:

 

"De tweede wijziging van de Algemene Subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2001".

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 (begripsbepalingen)In deze verordening wordt verstaan onder:a. college: het college van burgemeester en wethouders van Valkenswaard;b. gemeenteraad: de gemeenteraad van Valkenswaard;c. instelling: een rechtspersoonlijkheid bezittende organisatie, die zich zonderwinstoogmerk de behartiging van belangen van ideële en/of materiële aardals doel stelt, niet zijnde politieke of levensbeschouwelijke opvattingen;d. activiteit: de activiteit die door de instelling wordt uitgevoerd en die door het collegekan worden gesubsidieerd;e. incidentele subsidie: een eenmalige subsidie voor een activiteit met een eenmalig of experimenteelkarakter;f. structurele subsidie: subsidie die niet als incidenteel kan worden aangemerkt;g. wet: de Algemene wet bestuursrecht.

 

Artikel 2 (reikwijdte)Deze verordening is van toepassing op de subsidiëring door de gemeente Valkenswaard. Onverminderd het bepaalde in de vorige zin, kunnen deelverordeningen afwijkende of aanvullende bepalingen bevatten.

 

Artikel 3 ( algemene subsidie-eisen)1. Onverminderd het bepaalde in de wet en het bij of krachtens deze verordening bepaalde kan slechts aan een instelling subsidie worden verleend of - ter beoordeling aan het college - in bijzondere gevallen aan natuurlijke personen:a. voor activiteiten die in overwegende mate in het belang zijn voor de plaatselijke gemeenschap;b. voor activiteiten waarvoor geen rijkssubsidieregeling, rijksbijdrageregeling, wettelijke bekostigingsregeling of andere voorliggende voorziening geldt;c. indien voldoende vaststaat dat slechts met inbegrip van de gemeentelijke subsidie voldoende financiële middelen beschikbaar zijn om de gestelde doeleinden te verwezenlijken;d. indien een zodanige werkwijze en/of organisatorisch verband wordt gehanteerd dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat de beoogde doelstellingen worden verwezenlijkt;e. aan een instelling die niet uitsluitend werkzaam is in het belang van een politieke groepering, een vakorganisatie, een bedrijf of kerkgenootschap, dan wel in hoofdzaak politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke vorming beoogt of feitelijk bedrijft; f. aan een instelling gevestigd buiten Valkenswaard indien de betreffende activiteit in Valkenswaard niet of in onvoldoende mate wordt ondernomen; g. indien de subsidieverstrekking past binnen het beleid van de gemeente.2. Subsidies kunnen worden verleend in de vorm van structurele subsidies en incidentele subsidies.

 

Artikel 4 (uitvoering verordening)Het college is belast met uitvoering van deze verordening en besluit over de subsidieverstrekking en de voorschriften waaronder, in aanvulling op het bepaalde in de wet, subsidie wordt verstrekt.

 

Artikel 5 (nadere regels)Het college is bevoegd nadere regels te stellen met betrekking tot het bepaalde in deze verordening.

 

Artikel 6 (subsidieplafond)1. De gemeenteraad kan jaarlijks uiterlijk bij de vaststelling van de begroting het maximale subsidiebedrag vaststellen voor de verschillende beleidstaken.2. Het college is bevoegd om vast te stellen op welke wijze het maximale subsidiebedrag wordt verdeeld.

Hoofdstuk 2 NADERE BEPALINGEN OMTRENT SUBSIDIEVERSTREKKING

subsidieverlening

 

Artikel 7 (aanvraag tot verlening)1. Een eerste of gewijzigde aanvraag voor subsidieverlening voor structurele subsidie wordt voor 1 maart van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend.2. Een vervolgaanvraag voor subsidieverlening voor structurele subsidie wordt voor 1 mei van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend.3. Een vervolgaanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een jeugdsportsubsidie wordt uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, ingediend. 4. Een aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een incidentele subsidie wordt minimaal acht weken voor aanvang van de activiteiten ingediend, met uitzondering van de aanvragen zoals bedoeld in lid 5 en lid 6.5. Een aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van een subsidie in het kader van de beleidsregel kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers wordt in elk geval de dag voorafgaand aan de cursus ingediend.6. Een aanvraag voor subsidieverlening ten behoeve van het cultuurfonds kan het gehele jaar worden ingediend maar minimaal 12 weken vóór de start van de activiteit.7. Het college kan in bijzondere gevallen afwijken van de in dit artikel gestelde termijnen.

 

Artikel 81. Een subsidieaanvraag bevat in ieder geval:a. een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd;b. een overzicht van de begrote inkomsten en uitgaven van de activiteiten en de financieringswijze van de activiteiten;c. andere gegevens welke van belang zijn voor beoordeling van de aanvraag.2. Een subsidieaanvraag voor jeugdsportsubsidie wordt vergezeld van een opgave van de namen, voorletters, adressen en geboortedata van de jeugdleden op 30 september van het lopende kalenderjaar.3. Bij een eerste aanvraag voor subsidieverlening alsmede bij wijzigingen binnen de instelling overlegt de instelling tevens:a. een afschrift van de statuten;b. een opgave van de bestuurssamenstelling;c. een beschrijving van de organisatievorm, voorzover niet in de statuten opgenomen alsmede bij aanwezigheid van beroepskrachten;d. een overzicht van de financiële situatie op het moment van de aanvraag.

 

Artikel 9 (besluitvorming subsidieverlening)1. Binnen acht weken na vaststelling van de begroting door de gemeenteraad beslist het college op ingediende aanvragen voor subsidieverlening omtrent structurele subsidie.2. Het college beslist op aanvragen voor subsidieverlening uit het cultuurfonds binnen zestien weken na de dag waarop de van toepassing zijnde termijn van artikel 7, zesde lid, is verstreken 3. Ter uitvoering van de beschikking tot subsidieverlening kan het college een overeenkomst sluiten.

 

subsidievaststelling

 

Artikel 10 (aanvraag tot vaststelling)1. Een aanvraag tot vaststelling van structurele subsidie wordt voor 1 mei van het jaar volgend op het kalenderjaar waarin de activiteit heeft plaatsgevonden, ingediend.2. Een aanvraag tot vaststelling van jeugdsportsubsidie wordt uiterlijk op 31 december van het kalenderjaar waarin de activiteit heeft plaatsgevonden ingediend.3. Een aanvraag tot vaststelling van een eenmalige subsidie uit het cultuurfonds wordt binnen zes maanden na afloop van de activiteit ingediend.4. Een aanvraag tot vaststelling van een incidentele subsidie van € 1.135,00 of meer alsmede van een subsidie kadervorming en deskundigheidsbevordering vrijwilligers wordt binnen twaalf weken na afloop van de activiteiten ingediend.5. Een incidentele subsidie van minder dan € 1.135,00 wordt direct vastgesteld.6. Het college beslist binnen zestien weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidievaststelling.

 

Artikel 11 (vergoeding vermogenswaarden)1. In de gevallen genoemd in de wet, is de subsidieontvanger, voor zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, daarvoor een vergoeding verschuldigd aan het college.2. Bij de bepaling van de hoogte van de vergoeding wordt uitgegaan van de waarde van de goederen en andere vermogensbestanddelen op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt, met dien verstande dat in geval van ontvangst van schadevergoeding voor verlies of beschadiging van zaken wordt uitgegaan van het bedrag dat als schadevergoeding door de subsidieontvanger wordt ontvangen.3. Indien het onroerende zaken betreft, geschiedt de waardebepaling door een onafhankelijke deskundige.

Hoofdstuk 3 INTREKKING EN UITBETALING VAN SUBSIDIE

Artikel 12 (intrekken, verlagen, wijzigen, van subsidie)1. Het college kan, zolang de subsidie niet is vastgesteld, in aanvulling op het bepaalde in de wet de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de instelling wijzigen:a. de instelling een financieel wanbeleid voert;b. de instelling een zodanig beleid voert, dat het niet halen van het beoogde resultaat aan haar moet worden aangerekend;c. de instelling bij rechterlijk vonnis wordt ontbonden;d. bij de instelling conservatoir of executoriaal beslag is gelegd op het vermogen of een deel daarvan;e. aan de instelling surseance van betaling is verleend;f. de instelling in staat van faillissement is verklaard.2. Het college kan de subsidie lager dan het verleende subsidiebedrag vaststellen in de gevallen genoemd in de wet.3. Het college kan de vastgestelde subsidie intrekken of ten nadele van de instelling wijzigen in de gevallen genoemd in de wet.

 

Artikel 13 (betaling in termijnen)1. Het subsidiebedrag kan in gedeelten dan wel in een keer worden betaald. Betaling in gedeelten vindt plaats in gelijke maandelijkse termijnen, tenzij anders overeengekomen.2. De hoogte van een in het vorige lid bedoeld gedeelte wordt berekend naar rato van het bedrag dat voor een kalenderjaar is toegekend.

 

Artikel 14 (voorschotten)1. Het college kan de subsidieontvanger voorschotten verlenen.2. Bij de subsidievaststelling worden betaalde voorschotten verrekend met het bedrag van de subsidie.

Hoofdstuk 4 SLOTBEPALINGEN

Artikel 15 (overgangsrecht)Op subsidieaanvragen die voor de inwerkingtreding van deze wijziging zijn ingediend, en op subsidies die voor inwerkingtreding van deze wijziging zijn verstrekt, blijven de voorheen van toepassing zijnde bepalingen van toepassing.

 

Artikel 16 (inwerkingtreding)Deze wijziging van de verordening treedt in werking 1 dag na publicatie.

 

Artikel 17 (citeertitel)Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene subsidieverordening gemeente Valkenswaard 2001.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van de raad van de gemeente Valkenswaard d.d. 20 december 2000.

 

De eerste wijziging is vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Valkenswaard op 29 juni 2006.De tweede wijziging is vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Valkenswaard op 8 november 2007.

 

Valkenswaard, de gemeenteraad voornoemd

De griffier, de voorzitter,

Mr. C.J. Dorsman, drs. A.B.A.M. Ederveen, burgemeester