Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2011
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

deze regeling vervangt de Verordening brandweerrechten 2011

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, lid 1, aanhef, sub a en b

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-201001-01-2012Onbekend

13-12-2010

De Veendammer, 21 december 2010

671/BBO

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2011

Nummer 671b/BBO

De raad der gemeente Veendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2010;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende:

Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten

luidende als volgt:

Artikel 1 Belastbaar feit

 • Onder de naam brandweerrechten worden geheven:

 • a.

  rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of in onderhoud zijn:

 • b.

  rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

Artikel 2 Belastingplicht

 • Belastingplichtig is:

 • a.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a;

 • b.

  degene die een dienst aanvraagt dan wel degene te wiens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, onderdeel b.

Artikel 3 Vrijstellingen

Geen rechten worden geheven ter zake van:

a het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

b het beperken van brandgevaar;

c het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

d al hetgeen met de onderdelen a, b, c verband houdt;

e het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

f de bestrijding en beperking van rampen als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende, en daarvan deel uitmakende, tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt, tenzij anders is aangegeven, in de tarieventabel onder een gedeelte van een uur verstaan een vol uur.

Artikel 5 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of ander schriftuur waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving nota of andere schriftuur aan belastingschuldige bekendgemaakt.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van eenzelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 6 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen een maand na dagtekening van de in artikel 5 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 7 Kwijtschelding

Bij de invordering van de brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend als bedoeld in artikel 26 van de invorderingswet 1990.

Artikel 8 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De Verordening brandweerrechten 2010 van 14 december 2009 nummer 804b/BBO, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.

 • 4.

  Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening brandweerrechten 2011".

   

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 13 december 2010.

 

De voorzitter, A. Meijerman

De griffier, R. Brekveld

 

Tarieventabel

behorende bij de "Verordening brandweerrechten 2011"

Algemeen 

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Hoofdstuk 1 Wacht- en controlediensten

1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

1.1.1

het verrichten van wacht- en waakdiensten per personeelslid per uur

46,50

1.1.2

het verrichten van controlediensten per personeelslid, per uur

46,50

1.1.3

het verlenen van bijstand op aanvraag van derden, het tarief bedoeld onder

1.1.1. van deze tabel met een minimum van 1 uur per persoon

 

 

1.1.4

het uitrukken voor een automatische brandmelding veroorzaakt door

onoplettendheid of een foutieve handeling

270,00

1.1

Het onder 1.1.4 genoemde recht wordt niet geheven voor de eerste twee uitrukken in een kalenderjaar.

 

 

Hoofdstuk 2 Behandeling brandslangen

2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

2.1.1

het reinigen en persen van brandslangen per slang

17,20

2.1.2

het vulkaniseren van brandslangen per pleister

17,20

2.1.3

het bendelen van brandslangen per bendel

11,35

Hoofdstuk 3 Beschikbaar stellen van brandblusmiddelen

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

3.1.1

het beschikbaar stellen per etmaal van een brandslang

17,20

3.1.2

de vervanging van een brandslang die door onoordeelkundig gebruik is

beschadigd

257,25

Hoofdstuk 4 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

 

4.1.1

het controleren en reinigen van een gelaatstuk

17,20

4.1.2

het reinigen en testen van een persluchttoestel

41,00

4.1.3

het controleren van een gelaatstuk of persluchttoestel

11,80

4.1.4

het vullen van een persluchttoestel indien dit niet meer bedraagt als 12 liter

14,60

4.1.5

het vullen van een persluchttoestel indien dit meer bedraagt als 12 liter

16,15

4.1.6

het reinigen van niet besmette gaspakken

 

 

Hoofdstuk 5 Verrichten van diensten

5.1.1

tankautospuit (exclusief bezetting)

85,00

5.1.2

draagbare of rijdbare motorspuit

55,00

5.1.3

hoogwerker (exclusief bezetting)

102,40

5.1.4

hulpverleningswagen (exclusief bezetting)

82,00

5.1.5

manschappenwagen

42,75

5.1.6

dompelpomp

11,00

5.1.7

vloeistofzuiger

17,45

5.1.8

lichtaggregaat inclusief verlichting

28,50

5.1.9

boot

40,00

5.1.10

personeel bij de onder 5.1.1 tot en met 5.1.9 genoemde middelen

46,50

Hoofdstuk 6 Overige diensten

6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

het verrichten van:

 

 

6.1.1

diensten bij toegangverschaffing van een perceel inclusief voertuig

per dienstverlening

59,30

6.1.2

hulp of bijstand ter afwending of beperking van door storm, wind, wateroverlast of een andere oorzaak dreigende of ontstane schade inclusief voertuig per half uur:

 

 

6.1.2.1

indien een dienstverleningswagen wordt ingezet

79,00

6.1.2.2

indien een autospuit wordt ingezet

131,50

6.1.3

reiniging van verontreinigd wegdek exclusief de te gebruiken schoonmaakmiddelen per uur

308,60

Hoofdstuk 7 Opleidingen

7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verzorgen van brandweeropleidingen en cursussen exclusief gebruikte blusmiddelen, brandweermateriaal en reiskosten per instructieuur van

50 minuten

45,50

7.2

Voor cursussen buiten werktijd wordt het in 7.1 genoemde tarief verhoogd

met 50%.

 

 

7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het gebruik van:

 

 

7.3.1

het instructielokaal per uur (inclusief koffie)

45,50

7.3.2

audiovisuele hulpmiddelen per cursusdag

18,00

7.3.3

het oefenterrein per uur (inclusief koffie)

27,90

Behorende bij het raadsbesluit van 13 december 2010

De griffier van Veendam,

R.Brekveld