Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016
CiteertitelVerordening marktgelden 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Onbekend

14-12-2015

Elektronisch Gemeenteblad

2015R0115g / EDV

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

De raad van de gemeente Veendam;

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2015;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2016

(Verordening marktgelden 2016)

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  Deze verordening verstaat onder:

  • a.

   markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

  • b.

   marktterrein: de gehele openbare of voor het publiek toegankelijke oppervlakte grond die door het college is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel, waarop overeenkomstig de Marktverordening gemeente Veendam 2004, vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 13 december 2004, 1006/SB, markt wordt gehouden;

  • c.

   standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt op het marktterrein is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

  • d.

   wachtlijst: de lijst van gegadigden voor een vaste plaats;

  • e.

   kwartaal: een kalenderkwartaal;

  • f.

   dag: een etmaal.

 • 2.

  In aanvulling op het bovenstaande geldt:

  • a.

   een gedeelte van een dag of een kwartaal wordt gelijkgesteld met een dag of een kwartaal;

  • b.

   bij de berekening wordt een gedeelte van een vierkante meter voor een volle vierkante meter gerekend.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktgeld wordt geheven:

 • 1.

  rechten wegens het innemen van een standplaats op een marktterrein;

 • 2.

  rechten voor het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst of tot jaarlijkse verlenging van opname op deze wachtlijst.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats inneemt of van wie een verzoek in behandeling genomen wordt tot plaatsing op de wachtlijst of tot verlenging van opname op deze wachtlijst.

Artikel 4 Vrijstellingen

Voor inrichtingen geplaatst op gemeentegrond, welke daartoe van gemeentewege is verpacht of verhuurd of waarvoor op grond van andere gemeentelijke regelingen belasting is verschuldigd, wordt geen marktgeld krachtens deze verordening geheven.

Artikel 5 Maatstaf van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven voor het aantal vierkante meters van de standplaats;

 • 2.

  Het aantal vierkante meters wordt gesteld op het aantal vierkante meters dat wordt ingenomen door de in lid 1 bedoelde standplaats.

Artikel 6 Tarief

Het recht bedraagt voor:

 • 1.

  het innemen van een standplaats per dag per m2 € 1,25, met een minimum per standplaats per dag van € 7,40;

 • 2.

  het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst marktplaatsen per markt € 30,55;

 • 3.

  het in behandeling nemen van een verzoek tot jaarlijkse verlenging van opname op de wachtlijst per markt € 30,55.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarvoor het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur aan belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

 • 1.

  De rechten zijn verschuldigd:

  • a.

   voor de per dag berekende rechten bij het begin van de dag waarvoor de standplaats is uitgegeven;

  • b.

   voor het in behandeling nemen van een verzoek tot plaatsing op de wachtlijst bij het indienen van het verzoek.

 • 2.

  De in het eerste lid genoemde rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de marktgelden worden betaald in geval van de kennisgeving, de nota of andere schriftuur bedoeld in artikel 7 schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, de nota of andere schriftuur, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na dagtekening van de kennisgeving, de nota of andere schriftuur.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de invordering van de marktgelden.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening marktgelden 2015’ van 15 december 2014, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2016.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening marktgelden 2016”.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 14 december 2015.

 

De voorzitter, De griffier,

 

S.B. Swierstra R. Brekveld