Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Besluit openstellen elektronische weg indienen zienswijzen en bezwaarschriften Veendam2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit openstellen elektronische weg indienen zienswijzen en bezwaarschriften Veendam2015
CiteertitelBesluit openstellen elektronische weg indienen zienswijzen en bezwaarschriften Veendam2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-11-2015Nieuwe regeling

26-10-2015

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit openstellen elektronische weg indienen zienswijzen en bezwaarschriften Veendam2015

De raad - gelezen het voorstel van het college van 15 september 2015 -, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester van Veendam, ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden betreft,

 

Gelet op het bepaalde in afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht,

 

BESLUITEN:

 

a. De elektronische weg open te stellen voor zienswijzen en bezwaarschriften die bij de raad, het college of de burgemeester kunnen worden ingediend (met uitzondering van personele bezwaren).

b. Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de uitvoering van dit besluit.

 

Dit besluit treedt in werking op 5 november 2015.

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit openstellen elektronische weg indienen zienswijzen en bezwaarschriften Veendam 2015”.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 26 oktober 2015,

 

De raad van de gemeente Veendam,

 

voorzitter, griffier,

 

S.B. Swierstra R. Brekveld

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 15 september 2015,

 

Burgemeester en wethouders van Veendam,

 

burgemeester, secretaris,

 

S.B. Swierstra A. Castelein

 

 

Aldus besloten op 15 september 2015,

 

De burgemeester van Veendam,

 

S.B. Swierstra

Algemene toelichting op het Besluit openstellen elektronische weg indienen zienswijzen en bezwaarschriften Veendam 2015

 

In afdeling 2.3 van de Algemene wet bestuursrecht is geregeld onder welke voorwaarden elektronisch berichtenverkeer mogelijk is tussen burgers en bestuursorganen. Het is mogelijk om (bestuurlijke ) berichten langs elektronische weg aan een bestuursorgaan te zenden; de Algemene wet bestuursrecht bepaalt echter dat dit uitsluitend kan als het betreffende bestuursorgaan uitdrukkelijk kenbaar heeft gemaakt dat deze weg is geopend.

Zowel burgers als bestuursorganen maken steeds meer gebruik van communicatie via de elektronische weg. Zo is het binnen onze gemeente al mogelijk om verschillende aanvragen elektronisch in te dienen. Zienswijzen en bezwaarschriften worden op dit moment soms ook al op elektronische wijze ingediend. Deze zienswijzen en bezwaarschriften worden in principe echter niet in behandeling genomen, nu de elektronische weg hiervoor nog niet is opengesteld. Het onderhavige besluit brengt daarin verandering en opent de elektronische weg ook voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften.

Het openstellen van de elektronische weg voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften past binnen de huidige digitale ontwikkelingen en zal naar verwachting – aangezien zienswijzen en bezwaarschriften ook nu soms al elektronisch worden ingediend - tegemoetkomen aan de wensen van burgers. Voor de bestuursorganen betekent dit dat efficiënter kan worden gewerkt: elektronisch ingediende zienswijzen of bezwaarschriften kunnen in behandeling worden genomen, zonder dat de indiener eerst in de gelegenheid moet worden gesteld zijn zienswijze of bezwaarschrift ook schriftelijk in te dienen.

Het besluit heeft betrekking op zienswijzen en bezwaarschriften, die bij de raad, het college of de burgemeester kunnen worden ingediend, uitgezonderd personele bezwaren . Bezwaarschriften op het gebied van belastingen en inzake de Wet waardering onroerende zaken (WOZ) vallen ook niet onder dit besluit; deze worden namelijk ingediend bij, en afgedaan door, de Heffings- en Invorderingsambtenaar.

Openstelling van de elektronische weg betekent overigens niet dat bestuurlijke berichten niet meer op de gebruikelijke wijze kunnen worden ingediend; deze berichten kunnen nog steeds – naast elektronische indiening – schriftelijk worden ingediend.

In aanvulling op de regels die op grond van de Awb gelden voor elektronisch berichtenverkeer, kan het bestuursorgaan nadere regels vaststellen omtrent het gebruik van de elektronische weg. Gedacht kan dan worden aan regels omtrent het te gebruiken webformulier, ondertekening, technische specificaties, etc. Hierdoor kunnen berichten die niet aan de voorgeschreven regels voldoen, worden geweigerd .

Door middel van onderhavig besluit dragen de raad en de burgemeester hun bevoegdheid om nadere regels vast te stellen over aan het college.

De onderhavige openstelling van de elektronische weg geldt niet voor aanvragen. Voor diverse aanvragen geldt binnen de gemeente al dat deze via elektronische weg ingediend kunnen worden; daarom zijn aanvragen buiten dit besluit gelaten.

In het bijzonder kan nog worden opgemerkt dat de openstelling dus ook niet geldt voor aanvragen/verzoeken in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Voor Wob-verzoeken is en blijft de elektronische weg gesloten.