Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Liggeldenverordening gemeente Veendam 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLiggeldenverordening gemeente Veendam 2016
CiteertitelLiggeldenverordening gemeente Veendam 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2017Nieuwe regeling

26-09-2016

Elektronisch Gemeenteblad, 4 oktober 2016

2016R0042

Tekst van de regeling

Intitulé

Liggeldenverordening gemeente Veendam 2016

De raad van de gemeente Veendam,

 

overwegende, dat het in het belang van de openbare orde, volksgezondheid, veiligheid, milieuhygiëne, het aanzien, en de toeristische promotie van de gemeente, noodzakelijk is regels te stellen met betrekking tot het aanleggen, ligplaats innemen en ankeren van vaartuigen in de wateren in de gemeente, en gelet op het besluit van Provinciale Staten van Groningen van 4 november 1998 waarin besloten is dat burgemeester en wethouders van gemeenten het bevoegd gezag is waarin de scheepvaartweg is gelegen.

 

gelet op artikel 149 en artikel 156, lid 1 en 3, van de Gemeentewet, en artikel 88 van de Huisvestingwet;

 

Gelet op de artikelen 216 en 229, eerste lid, sub a en b van de Gemeentewet;

 

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

 

Besluit:

 

Vast te stellen de volgende verordening:

 

‘Liggeldenverordening gemeente Veendam 2016’.

 

Luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 • a.

  Openbaar water: alle wateren in de gemeente Veendam, die al dan niet met enige beperking, voor het publiek bevaarbaar of anderszins toegankelijk zijn;

 • b.

  Ligplaats: een gedeelte van het openbaar water, bestemd of geschikt om bij verblijf voor korte of langere duur door een woon-, bedrijfs-, recreatie-, of beroepsschip of een schip voor bijzondere of representatieve doeleinden te worden ingenomen;

 • c.

  Vaartuig: naast het begrip vaartuig in de gebruikelijke zin van het woord een vaartuig zonder waterverplaatsing, een casco, een vaartuig in aanbouw en een vaartuig dat de geschiktheid tot varen of drijven heeft verloren.

 • d.

  Schip: elk vaartuig, met inbegrip van een watervliegtuig, gebruikt of geschikt om te worden gebruikt als een middel van vervoer te water;

 • e.

  Recreatieschip: een schip, uitsluitend bestemd en in gebruik voor recreatiedoeleinden;

 • f.

  Beroepsschip: een schip, uitsluitend of hoofdzakelijk bestemd voor beroepsgoederenvervoer, alsmede sleep- en duwboten;

 • g.

  Schip voor bijzondere doeleinden: een schip, uitsluitend bestemd of in gebruik voor bijzondere doeleinden, waaronder in ieder geval worden begrepen passagiersschepen en rondvaartboten;

 • h.

  Historisch schip::Een schip dat is opgenomen in het Nationaal Register varende monumenten van de Federatie Oude Nederlandse Vaartuigen (FONV) en voldoet aan zowel de algemene criteria van het Register als aan de specifieke criteria – volgens de betreffende behoudsorganisatie- voor het type schip;

 • i.

  Bijbehorende voorzieningen: zaken zonder welke het gebruik van het woonschip of bedrijfsschip niet goed mogelijk is zoals een bijboot, steiger en loopplank.

 • j.

  Bijboot: een licht schip dat bij een groter schip behoort en waarvan de bovenkant niet hoger is dan 1 meter boven de waterlijn en de oppervlakte niet groter is dan 10 m²;

 • k.

  Verwaarloosd schip: een schip waarvan casco en/of opbouw zodanig onvoldoende zijn beschermd tegen water- en weersinvloeden dat de instandhouding van het schip, zonder daarvoor ingrijpender maatregelen dan het normaal te verrichten onderhoud te treffen, in gevaar komt;

 • l.

  Dag: een etmaal of een gedeelte daarvan;

 • m.

  Maand: een kalendermaand of een gedeelte daarvan;

 • n.

  Zomerseizoen: de periode van 1 mei tot 1 oktober;

 • o.

  Winterseizoen: de periode van 1 oktober tot 1 mei;

 • p.

  Winterstalling: het innemen van een ligplaats gedurende het winterseizoen;

 • q.

  Havens: bevaarbaar water en de daarin of daarlangs gelegen oevers, kades, steigers en andere werken;

 • r.

  Gemeentelijke jachthavens: aan de gemeente toebehorende of bij de gemeente in beheer zijnde jachthavens, met uitzondering van jachthavens waarin hoofdzakelijk met andere vaartuigen dan passagiers- en pleziervaartuigen een ligplaats wordt ingenomen;

 • s.

  Innemen ligplaats: het gebruik van een gedeelte van een gemeentelijke ligplaats gedurende een van de in de onderdelen m, n, o en p genoemde perioden.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam liggelden worden rechten geheven voor het innemen en het gebruik van een ligplaats, overeenkomstig de bestemming daarvan als bedoeld in de Ligplaatsenverordening gemeente Veendam, met een vaartuig in de gemeente Veendam, daaronder begrepen de diensten die met de ligplaats verband houden.

Artikel 3 Aangewezen gedeelten/nadere regels

 • 1.

  1. Burgemeester en wethouders kunnen aan het innemen of hebben van een ligplaats met een schip nadere regels stellen uit het oogpunt van ordelijk gebruik van de ligplaatsen, openbare orde, veiligheid, gezondheid, milieuhygiëne, het aanzien van de gemeente. Tevens kunnen zij nadere regels stellen uit het oogpunt van het nautisch beheer voor zover het betreft de ligplaatsen die zijn gelegen binnen de gemeente gelegen wateren die in beheer zijn bij het waterschap en de gemeente.

 • 2.

  Burgemeester en wethouders stellen (een) aanwijsbesluit(en) vast waarin is vastgesteld op welke gedeelten van openbaar water het met welk aantal van welk type schip –met inachtneming van de overige bepalingen in deze verordening- is toegestaan ligplaats in te nemen, te hebben danwel beschikbaar te stellen. Burgemeester en wethouders kunnen een ligplaatsenkaart vaststellen voor schepen.

Artikel 4 Belastingplicht

Het liggeld wordt geheven van de eigenaar, gebruiker, de reder, de schipper, de kapitein, degene aan wie het vaartuig in gebruik is gegeven, dan wel degene die als vertegenwoordiger voor een van de genoemde partijen optreedt, en met dat vaartuig binnen de gemeente Veendam een ligplaats inneemt.

Artikel 5 Vrijstellingen

Liggelden worden niet geheven ter zake van:

 • a.

  het gebruik van de haven met een binnenschip, uitsluitend voor het in de haven dokken;

 • b.

  het op of aan een erkende scheepsreparatie-inrichting herstellen, het voor de eerste maal vaarklaar maken, het slopen, het wisselen van bemanning;

 • c.

  het ontschepen van zieken of doden, mits:

  het gebruik niet langer duurt dan voor een en ander noodzakelijk is en de termijn van 4 weken niet te boven gaat envooraf en onmiddellijk na afloop van de werkzaamheden hiervan aan de ambtenaar, belast met de heffing of de invordering van belastingen ingevolge artikel 231, tweede lid, onderdelen b en c van de Gemeentewet, schriftelijk kennis is gegeven onder overlegging van een door de beheerder van de betrokken scheepsreparatie-inrichting afgegeven bevestigende schriftelijke verklaring.

 • d.

  Historische schepen, die zijn opgenomen in het Nationaal Register varende monumenten van de Federatie Oude Nederlandse Vaartuigen (FONV) en voldoen aan zowel de algemene criteria van het Register als aan de specifieke criteria – volgens de betreffende behoudsorganisatie- voor het type schip.

Artikel 6 Belastingtijdvak en maatstaf van heffing

 • 1.

  Het belastingtijdvak loopt van 1 januari tot en met 31 december.

 • 2.

  Het recht wordt geheven naar het tarief, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel met inachtneming van:

  • a.

   Het soort vaartuig, zijnde een schip voor bijzondere doeleinden, een recreatieschip of een overig vaartuig;

  • b.

   De lengte in meters van het vaartuig waarmee de ligplaats wordt ingenomen, afgerond naar boven op hele meters;

  • c.

   De periode gedurende welke een ligplaats wordt ingenomen.

Artikel 7 Tarieven

De liggelden worden geheven naar de in de Liggeldenverordening gemeente Veendam 2016 opgenomen tarieventabel (bijlage 1) en de daarin genoemde tarieven met inachtneming van de daarbij opgenomen bepalingen.

Artikel 8 Wijze van heffing

Rechten worden geheven bij wege van gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1.

  Het liggeld is verschuldigd bij het begin van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij aanvang van de belastingplicht.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het tijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel kalendermaanden van het voor dat belastingtijdvak verschuldigde recht als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de liggelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en invordering van liggelden.

Artikel 12 Overgangsrecht

De ‘Verordening liggelden 2002’ van 26 december 2001, wordt ingetrokken met de inwerkingtreding van ‘Liggeldenverordening gemeente Veendam 2016’ op 1 januari 2017, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2017.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van de “Liggeldenverordening gemeente Veendam 2016” wordt de “Verordening liggelden 2002” ingetrokken.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Liggeldenverordening gemeente Veendam 2016.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 26 september 2016

 

De voorzitter, De griffier

 

S.B. Swierstra A.A. Swart

Bijlage 1

Tarieventabel behorende bij de ‘Liggeldenverordening gemeente Veendam 2016’

1. Het recht, als bedoeld in artikel 7 van de Liggeldenverordening gemeente Veendam 2016 met betrekking tot vaartuigen wordt berekend aan de hand van de hiernavolgende tabel:

 

 

 

Dag

 

Week

 

Maand

 

Zomerseizoen

 

Winterseizoen

 

(Alle recreatieschepen)

 

€8,00

 

€50,40

 

€161,28

 

€564,48

 

€190,00

 

a. Onder een dag wordt verstaan een periode van 24 aaneengesloten uren.

b. Onder een week wordt verstaan een aaneengesloten periode van 7 dagen.

c. Onder een maand wordt verstaan een aaneengesloten periode van één kalendermaand.

d. Een termijn vangt aan op de eerste dag daarvan te 00:00 uur.

e. Het zomerseizoen betreft de periode van 1 mei tot 1 oktober.

f. Het winterseizoen betreft de periode van 1 oktober tot 1 mei.

  

Toelichting op de tarieventabel

 

Dagtarief: Het dagtarief is gebaseerd op 24 uur.

Weektarief: Het weektarief is gebaseerd op het dagtarief x 7 dagen (-10%)

Maandtarief: Het maandtarief is gebaseerd op het weektarief X 4 weken (-20%)

Zomerseizoen: Het zomerseizoen is gebaseerd op het maandtarief X 5 maanden (-30%)

Winterseizoen: Het winterseizoen is gebaseerd op een vast bedrag.