Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening cliëntenparticipatie Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening cliëntenparticipatie Wet investeren in jongeren
CiteertitelVerordening cliëntenparticipatie Wet investeren in jongeren gemeente Veendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Wet investeren in jongeren, art. 12, eerste lid, onderdeel d
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-200901-01-2012Onbekend

31-05-2010

De Veendammer, 8 juni 2010

250e/MZ

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening cliëntenparticipatie Wet investeren in jongeren (WIJ) gemeente Veendam

Nummer 250e/MZ

De Raad van de gemeente Veendam

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van d.d. 27 april 2010;

Gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet, en artikel 12, eerste lid en onderdeel d van de Wet investeren in jongeren;

Overwegende dat het noodzakelijk is de wijze waarop jongeren betrokken worden bij de uitvoering van de wet, bij verordening te regelen;

B E S L U I T

vast te stellen de:

Verordening cliëntenparticipatie Wet investeren in jongeren (WIJ) 

luidende als volgt:

Artikel 1

Het college betrekt de bevindingen, oordelen en ideeën van jongeren bij de uitvoering van de WIJ

Artikel 2 Bij de uitwerking van deze verordening hanteert het college daarbij de onderstaande uitgangspunten:

 • ·

  het gaat om de input van alle jongeren die gebruik maken van publieke dienstverlening (waaronder de Wij) op het terrein van ondersteuning bij participatie ;

 • ·

  er is een directe relatie tussen het verantwoordelijk management uitvoering dienstverlening en de jongeren die gebruik maken van de dienstverlening;

 • ·

  er is een transparante uitwerking van de input van de jongeren in relatie tot de uitvoering van de dienstverlening;

 • ·

  er wordt gebruik gemaakt van de communicatie die effectief is voor het verkrijgen van input van de jongeren;

 • ·

  de verordening cliëntenparticipatie WIJ wordt zodanig toegepast, dat zij voor het management van de dienstverlening een voortdurende bron voor verbetering van de kwaliteit van dienstverlening vormt;

 • ·

  de verordening wordt minstens 1 x maal per jaar toegepast, of zoveel vaker als volgens het college of op verzoek van een groep jongeren nodig wordt geacht;

 • ·

  het management uitvoering dienstverlening Wij is eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de verordening.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na behoorlijk te zijn bekend gemaakt op 1 juli 2010.

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 31 mei 2010

De raad voornoemd,

Voorzitter,

A.Meijerman

 

Griffier,

R. Brekveld

Algemene toelichting

Met een verordening cliëntenparticipatie WIJ wordt invulling gegeven aan de in artikel 12 WIJ gegeven opdracht om regels te stellen met betrekking tot de wijze waarop jongeren worden betrokken bij de uitvoering van de WIJ. Het behoort tot de gemeentelijke beleidsvrijheid om daarin eigen beleidskeuzes te maken. De gemeente kiest voor aansluiting bij:

 • ·

  uitwerking van participatie die een meerwaarde heeft voor de verbetering van dienstverlening;

 • ·

  past bij de uitwerking van communicatie zoals opgenomen in de agenda voor de jeugd;

 • ·

  uitwerking die past bij aansluiting bij samenwerking op het werkplein;

 • ·

  uitwerking die past bij de uitvoering op het brede terrein van bevorderen van participatie van jongeren (pijler 1: leren en kwalificeren; pijler 2: werken en ontwikkelen; pijler 3: deelnemen aan de samenleving).

Om bovenstaande redenen wordt afgezien van de lijn om aan te sluiten bij de bestaande verordening clientenparticipatie Wwb.