Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Nadere regels verkiezingsreclame gemeente Veendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels verkiezingsreclame gemeente Veendam
CiteertitelNadere regels verkiezingsreclame gemeente Veendam
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Veendam/CVDR485554/CVDR485554_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-02-2019Nieuwe regeling

29-01-2019

gmb-2019-26814

201900070

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels verkiezingsreclame gemeente Veendam

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;

Overwegende dat het wenselijk is nadere regels op te stellen voor verkiezingsreclame;

Gelet op het bepaalde in de Kieswet en artikel 2:10 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Veendam (APV);

b e s l u i t :

vast te stellen:

Nadere regels voor verkiezingsreclame gemeente Veendam

Artikel 1 Definities

In deze nadere regels wordt verstaan onder:

a.

verkiezingen:

verkiezingen voor het Europees Parlement, Tweede Kamer, Provinciale Staten, gemeenteraad, referendum en Waterschap;

b.

aanplakborden:

door of in opdracht van de gemeente geplaatste borden die beplakt mogen worden door politieke partijen met verkiezingsaffiches;

c.

verkiezingsaffiches:

een affiche/poster van een politieke partij (maximale afmeting hoogte 75 cm x breedte 50 cm);

d.

sandwich- en/of driehoeksborden:

 

deugdelijke borden die zijn opgebouwd uit veelal (dik) kartonnen dragers die zijn verbonden door een plastic koppeldraad of met drie ijzeren dragers voorziene borden (maximale afmeting A0 formaat 118,9 x breedte 84,1 cm);

e.

spandoeken:

spandoeken en banners voor de verkiezingen.

Artikel 2 Grondgebied gemeente

De nadere regels zijn van toepassing binnen het grondgebied van de gemeente Veendam, voor zover hierdoor geen strijdigheid ontstaat met hogere regelgeving.

Artikel 3 Verkiezingsreclame op particuliere grond

Het maken van reclame voor de verkiezingen op particuliere percelen, of op andere particuliere onroerende zaken, is vergunningsvrij onder de voorwaarden dat door de verkiezingsreclame geen gevaar ontstaat voor het verkeer of geen ernstige hinder voor de gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

Artikel 4 Verkiezingsreclame op openbare plaatsen

Het maken van reclame voor de verkiezingen op, in of boven openbare plaatsen is vergunningsvrij onder de voorwaarde dat aan het gestelde in deze nadere regels wordt voldaan.

Artikel 5 Aanplakborden gemeente

 • 1.

  Het is aan alle politieke partijen, die deelnemen aan de verkiezingen, toegestaan verkiezingsaffiches aan te plakken op de door of in opdracht van de gemeente Veendam geplaatste aanplakborden.

 • 2.

  De precieze locaties van de aanplakborden worden door het college voor de daadwerkelijke plaatsing kenbaar gemaakt op de website van de gemeente Veendam en aan de belanghebbenden.

 • 3.

  De aanplakborden worden geplaatst uiterlijk in de week van de kandidaatstelling.

 • 4.

  Per aanplakbord mag maximaal één verkiezingsaffiche per politieke partij worden aangebracht.

 • 5.

  Er moet zodanig worden aangeplakt dat er zo veel mogelijk vrije ruimte overblijft voor andere verkiezingsaffiches en er niet over andere verkiezingsaffiches heen wordt geplakt.

 • 6.

  De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging of verwijdering van verkiezingsaffiches door onbevoegden.

 • 7.

  Verkiezingsaffiches mogen niet in strijd zijn met de doelstelling van de verkiezing, de openbare orde en/of de goede zeden.

 • 8.

  Het verwijderen van de aanplakborden gebeurt binnen vijf dagen na de verkiezingsdag.

 • 9.

  Het is verboden de aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame.

Artikel 6 Sandwich- en/of driehoeksborden

 • 1.

  De borden mogen maximaal zeventien dagen voor de verkiezingsdag geplaatst worden en dienen binnen vijf dagen na de verkiezingsdag te worden verwijderd.

 • 2.

  Er mogen geen borden worden geplaatst buiten de bebouwde kom.

 • 3.

  De borden mogen enkel worden geplaatst aan de wegen die in gemeentelijk beheer zijn.

 • 4.

  Het plaatsen van de borden mag enkel plaatsvinden rondom bomen en/of lantaarnpalen (zonder verkeerstekens), mits deze daardoor niet op enige wijze worden beschadigd;

 • 5.

  Plaatsing van borden rond bomen die in bezit of eigendom van particulieren zijn, moet gebeuren met instemming van de rechthebbende.

 • 5.

  Er mogen geen borden worden geplaatst voor of om verkeerstekens, lantaarnpalen met verkeerstekens of verkeerslichten.

 • 6.

  Binnen een afstand van 25 meter vanaf rotondes, kruisingen of splitsingen van wegen mogen geen borden worden geplaatst.

 • 7.

  De borden moeten zodanig geplaatst worden dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd en dat een vrije doorgang voor voetgangers, kinderwagens, rollators, rolstoelen, scootmobielen en dergelijke op het trottoir gewaarborgd blijft.

 • 8.

  Er mag rondom een boom en/of lantaarnpaal maximaal één borden worden geplaatst.

 • 9.

  Bij het plaatsen van de borden moet de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen.

 • 10.

  De borden mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 7 Verkiezingsspandoeken

 • 1.

  Verkiezingsspandoeken op of boven openbare plaatsen mogen maximaal 17 dagen voor de verkiezingsdag worden opgehangen en dienen binnen vijf dagen na de verkiezingsdag te worden verwijderd.

 • 2.

  Bevestiging aan particulier eigendom mag alleen gebeuren met instemming van de rechthebbende.

 • 3.

  Als een banner of spandoek wordt geplaatst boven een rijbaan, moet de onderzijde van het spandoek minimaal 4,20 meter boven het wegdek hangen.

 • 4.

  De spandoeken moeten zodanig worden opgehangen dat de vrijheid en het uitzicht van het verkeer niet kan worden belemmerd.

 • 5.

  De banners of spandoeken moeten zodanig worden aangebracht dat zij geen overlast veroorzaken voor gebruikers van in de nabijheid gelegen onroerende zaken.

 • 6.

  De banners of spandoeken mogen geen handelsreclame bevatten.

Artikel 8 Verbod overige vormen van verkiezingsreclames op, in of boven openbare plaatsen

Het is verboden aanhangers, spandoeken en andere reclamedragers voor de verkiezingen te plaatsen op, aan, in, over of boven het terrein van een stembureau, dan wel binnen 25 meter van de deur van een stembureau.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

Degene die verantwoordelijk is voor het aanplakken, de plaatsing en het ophalen van de sandwich- en/of driehoeksborden en verkiezingsspandoeken is en blijft aansprakelijk voor de aan eigendom van de gemeente of derden toegebrachte schade.

Artikel 10 Afwijking nadere regels

Het college kan in uitzonderlijke situaties besluiten van de nadere regels voor verkiezingsreclame af te wijken.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De nadere regels voor verkiezingsreclame treden in werking daags na bekendmaking;

 • 2.

  De “Beleidsregels verkiezingsreclame gemeente Veendam”, vastgesteld op 27 januari 2015, wordt ingetrokken.

 • 3.

  Deze nadere regels worden aangehaald als: “Nadere regels verkiezingsreclame gemeente Veendam”.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van Veendam, gehouden op 29 januari 2019

Het college van Veendam

De burgemeester,

de heer S.B. Swierstra

De secretaris,

de heer H. Coerts