Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Verordening gegevensverstrekking BRP Veendam 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gegevensverstrekking BRP Veendam 2020
CiteertitelVerordening gegevensverstrekking BRP Veendam 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156, eerste lid, van de Gemeentewet
  2. artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen
  3. artikel 3.8 van de Wet basisregistratie personen
  4. artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-12-2019Nieuwe regeling

16-12-2019

gmb-2019-313028

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gegevensverstrekking BRP Veendam 2020

De raad van de gemeente Veendam;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2019;

 

gelet op artikel 156, 1e lid van de Gemeentewet;

 

gelet op de artikelen 3.2, 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen (wet BRP);

 

en de Algemene Verordening gegevensbescherming (AVG);

 

besluit:

 

1. vast te stellen de Verordening gegevensverstrekking BRP Veendam 2020

2. in te trekken de Verordening gegevensverstrekking BRP Veendam 2014

 

Artikel 1 Verstrekkingen aan organen van de gemeente

Het college van burgemeester en wethouders geeft, met inachtneming van het besluit als bedoeld in artikel 3.2 van de Wet basisregistratie personen voor de gemeente Veendam, nadere invulling aan de verstrekking van gegevens uit de basisregistratie aan organen van de gemeente Veendam;

 

Artikel 2 Verstrekkingen aan derden

1. Het college van burgemeester en wethouders kan overeenkomstig artikel 3.9 van de Wet basisregistratie personen, op verzoek van een derde over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Veendam en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Veendam was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden als:

a. de derde voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingeschreven over wie gegevens worden verstrekt, of

b. de verstrekking in overeenstemming is met het bepaalde krachtens het derde lid.

2. Verstrekking overeenkomstig het eerste lid, aanhef en onder b, vindt enkel plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

3. Het college van burgemeester en wethouders wijst aan:

a. de werkzaamheden met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, ten behoeve waarvan gegevens uit de basisregistratie kunnen worden verstrekt; en

b. de categorieën van derden die in aanmerking komen voor verstrekking van gegevens uit de basisregistratie.

 

Artikel 3 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.

2. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening gegevensverstrekking BRP Veendam 2020

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 16 december 2019.

De raad voornoemd,

De voorzitter,

S.B. Swierstra

De griffier,

A.A. Swart