Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingHandhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren
CiteertitelHandhavingsverordening Wwb en Wij
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 147
 2. Gemeentewet, art. 149
 3. Wet werk en bijstand, art. 8a
 4. Wet investeren in jongeren, art. 12, eerste lid en onderdeel c
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-201001-01-2015Onbekend

31-05-2010

De Veendammer, 13 juni 2010

250c/MZ

Tekst van de regeling

Intitulé

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren

Nummer: 250c/MZ

De raad van de gemeente Veendam;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 april 2010;

gelet op artikel 147, eerste lid Gemeentewet (Gw), artikel 8a Wet werk en bijstand (Wwb), en artikel 12, eerste lid en onderdeel c Wet Investeren in Jongeren (WIJ);

Overwegende dat het noodzakelijk is bij verordening regels te stellen aangaande de handhaafbaarheid in het kader van de Wet werk en bijstand en de Wet investeren in Jongeren;

B E S L U I T

vast te stellen de volgende:

Handhavingsverordening Wet werk en bijstand en Wet investeren in jongeren 

luidende als volgt:

Artikel 1 Begrippen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veendam;

  • b.

   WWB: Wet Werk en Bijstand;

  • c.

   WIJ: Wet investeren in jongeren;

  • d.

   Abw: Algemene bijstandswet

  • e.

   algemene bijstand: de bijstand ter voorziening in de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan; hieronder wordt ook de inkomensvoorziening als bedoeld in artikel 24 van de WIJ verstaan;

  • f.

   bijzondere bijstand: de bijstand, bedoeld in artikel 35, eerste lid, van de WWB;

  • g.

   bijstand: algemene- en bijzondere bijstand dan wel inkomensvoorziening zoals bedoeld in artikel 24 van de WIJ;

  • h.

   belanghebbende: persoon die bijstand heeft aangevraagd dan wel ontvangt of heeft ontvangen dan wel de jongere die gebruik wil maken, maakt of gemaakt heeft van een werkleeraanbod en/of een inkomensvoorziening op grond van de WIJ; indien het een gehuwde betreft, wordt onder de belanghebbende elk van de echtgenoten verstaan.

 • 2.

  Voor zover niet anders is bepaald worden begrippen in deze verordening gebruikt in dezelfde betekenis als in de wetten.

Artikel 2 Controle

 • 1.

  Het college voert onderzoeken uit om de rechtmatigheid van de uitkering/inkomensvoorziening te controleren, bij de aanvraag, gedurende de uitkering en bij beëindiging.

 • 2.

  Het college kan nadere regels met betrekking tot de onderzoeken genoemd in lid 1 stellen.

Artikel 3 Terugvordering

 • 1.

  Het college geeft uitvoering aan haar bevoegdheid ingevolge artikel 58 en 59 van de WWB en artkel 54, 55 en 56 van de WIJ de kosten van bijstand/inkomensvoorziening terug te vorderen.

 • 2.

  Het college vordert de kosten van bijstand terug met inachtneming van paragraaf 6.4 van de WWB en hoofdstuk 7 WIJ.

 • 3.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot terugvordering.

Artikel 4 Verhaal

 • 1.

  Het college geeft uitvoering aan haar bevoegdheid ingevolge artikel 61 van de WWB en artikel 57 van de WIJ de kosten van bijstand/inkomensvoorziening te verhalen.

 • 2.

  Het college stelt nadere regels met betrekking tot verhaal.

Artikel 5 Invordering en kwijtschelding

Het college stelt nadere regels op het punt van invordering en kwijtschelding.

Artikel 6 Afstemming en verlaging van de uitkering

Indien belanghebbende onjuiste, of in het geheel geen inlichtingen verstrekt die van belang zijn of kunnen zijn voor de hoogte, de duur of de voortzetting van de bijstand, verlaagt het college de bijstand/inkomensvoorziening, conform hetgeen hierover in de afstemmingsverordening WWB of de afstemmingsverordening WIJ, onverminderd de mogelijkheid tot terugvordering van de eventueel ten onrechte ontvangen bijstand.

Artikel 7 Aangifte bij het Openbaar Ministerie

 • 1.

  Indien een gedraging van belanghebbende als bedoeld in artikel 6 leidt tot benadeling van de gemeente, doet het college, onverminderd de mogelijkheid de bijstand te verlagen en af te stemmen en de ten onrechte ontvangen bijstand/inkomensvoorziening terug te vorderen, aangifte bij het Openbaar Ministerie, in overeenstemming met de door het Openbaar Ministerie op dit punt gehanteerde uitgangspunten (laatstelijk “Aanwijzing Sociale zekerheidsfraude 23 december 2008, nr. 2373).

 • 2.

  Van misdragingen genoemd in de Nederlandse strafwetgeving gepleegd tegen het college of de gemeentelijke uitvoerders van de WWB en WIJ, dan wel andere uitvoerders van voorzieningen in het kader van de WWB en WIJ, kan het college aangifte doen bij het Openbaar Ministerie.

Artikel 8 Hardheidsclausule

In alle gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Artikel 9 Intrekking oude verordening

De Handhavingsverordening Wwb,vastgesteld op 6 juli 2004, nummer: 670 / Samenleving

wordt ingetrokken met ingang op de datum waarop deze verordening in werking treedt.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking na behoorlijk te zijn bekendgemaakt op 1 juli 2010.

Artikel 11. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Handhavingsverordening Wwb en WIJ gemeente Veendam.

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 31 mei 2010.

 

De raad voornoemd,

 

Voorzitter,

A.Meijerman

 

Griffier,

R. Brekveld

Algemene toelichting 

 

Met deze verordening wordt invulling gegeven aan de in artikel 12 van de Wet investeren in jongeren (WIJ) gegeven opdracht om regels te stellen met betrekking tot het bestrijden van misbruik en oneigenlijk gebruik van de Wet investeren in jongeren. Het behoort tot de gemeentelijke beleidsvrijheid om daarin eigen beleidskeuzes te maken. Het gemeentelijk beleid over misbruik en oneigenlijk gebruik in het kader van de WWB is reeds in de Handhavingsverordening vastgelegd. Vastgesteld is dat dit beleidskader ook toepasbaar is op de uitvoering van de WIJ. Mede gelet op de grote verwantschap tussen beide wetten is het handhavingsbeleid voor de WIJ opgenomen in de Handhavingsverordening WWB.