Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veendam

Liggeldenverordening gemeente Veendam

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingLiggeldenverordening gemeente Veendam
CiteertitelLiggeldenverordening gemeente Veendam
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229, eerste lid, onderdeel a

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-12-200101-01-2017Onbekend

14-11-2001

De Veendammer, 18 december 2001

1380j/BBO

Tekst van de regeling

Intitulé

Liggeldenverordening gemeente Veendam

Nummer 1380j/BBO

De raad van de gemeente Veendam;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 oktober 2001;

Gelet op artikel 229, eerste lid, sub a en b van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de volgende verordening:

Liggeldenverordening gemeente Veendam

luidende als volgt:

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

 

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vaartuig: een drijvend lichaam dat wegens zijn drijfvermogen wordt gebezigd dan wel bestemd of geschikt is voor het vervoer te water van personen en/of goederen of vervoeren van al dan niet met de drijvende lichaam één geheel uitmakende voorwerpen;

 • b.

  passagiersvaartuig: een vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt voor het bedrijfsmatig vervoer van personen;

 • c.

  pleziervaartuig: een vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebruikt voor recreatie, niet zijnde een passagiersvaartuig;

 • d.

  dag: een etmaal of een gedeelte daarvan;

 • e.

  week: een kalanderweek of een gedeelte daarvan;

 • f.

  maand: een kalendermaand of een gedeelte daarvan;

 • g.

  zomerseizoen: de periode van 1 mei tot 1 oktober;

 • h.

  winterseizoen: de periode van 1 oktober tot 1 mei;

 • i.

  winterstalling: het innemen van een ligplaats gedurende het winterseizoen;

 • j.

  havens: bevaarbaar water en de daarin of daarlangs gelegen oevers, kaden, steigers en andere werken;

 • k.

  gemeentelijke jachthavens: aan de gemeente toebehorende of bij de gemeente in beheer zijnde havens, met uitzondering van havens waarin hoofdzakelijk met andere vaartuigen dan passagiers- en pleziervaartuigen een ligplaats wordt ingenomen;

 • l.

  het innemen van een ligplaats: het gebruik van een gedeelte van een gemeentelijke jachthaven gedurende een van de in de onderdelen d, e, f, g en h genoemde perioden.

Artikel 2 Voorwerp van belastingen

Onder de naam liggeld wordt een recht geheven voor het innemen van een ligplaats in de gemeentelijke jachthavens.

Artikel 3 Belastingplicht

Het recht wordt geheven van de gebruiker van een vaartuig die met dat vaartuig een ligplaats inneemt in de gemeentelijke jachthavens.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

Het recht wordt geheven naar de in artikel 5 opgenomen tarieven met inachtneming van:

 • a.

  het soort vaartuig, zijnde een passagiersvaartuig, een pleziervaartuig of een ander vaartuig;

 • b.

  de lengte in meters van het vaartuig waarmee de ligplaats wordt ingenomen, afgerond naar boven op hele meters;

 • c.

  de periode gedurende welke een ligplaats wordt ingenomen

Artikel 5 Tarief

Vaartuig

Lengte

Dag

Week

Maand

Zomer

seizoen

Winter

seizoen

Passagiersvaartuig

Lengte < 10 meter

€ 3,.20

€ 16,-

€ 48,-

€ 192,-

€ 70,-

 

Lengte ≥ 10 meter

€ 4,80

€ 24,-

€ 72,-

€ 288,-

€ 70,-

 

 

 

 

 

 

 

Pleziervaartuig

Lengte < 5 meter

€ 1,60

€ 8,-

€ 24,-

€ 96,-

€ 70,-

 

5 meter < lengte < 10 meter

€ 3,20

€ 16,-

€ 48,-

€ 192,-

€ 70,-

 

10 meter < lengte < 15 meter

€ 4,80

€ 24,-

€ 72,-

€ 288,-

€ 70,-

 

≥ 15 meter

€ 6,40

€ 32,-

€ 96,-

€ 384,-

 

 

 

 

 

 

 

 

Overig vaartuig

Lengte < 5 meter

€ 1,60

€ 8,-

€ 24,-

€ 96,-

€ 70,-

 

Lengte ≥ 5 meter

€ 3,20

€ 16,-

€ 48,-

€ 192,-

€ 70,-

De genoemde bedragen zijn inclusief omzetbelasting

Artikel 6 Vrijstelling

Geen recht wordt geheven voor het gebruik van de gemeentelijke jachthavens gedurende de tijdsduur van 1 uur of minder.

Artikel 7 Belastingtijdvak

Het heffingstijdvak is gelijk aan de periode gedurende welke een ligplaats wordt ingenomen.

Artikel 8 Wijze van heffing

Deliggelden worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur, waarin het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld

Het recht is verschuldigd bij het begin van het heffingstijdvak.

Artikel 10 Tijdstip van betaling

Het recht moet worden betaald bij uitreiking van de schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur.

Artikel 11 Nadere regels

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van het recht.

Artikel 12 Inwerkingtreding en Citeertitel

 • 1.

  De “Liggeldverordening jachthavens 1999”, van 31 mei 1999, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking in zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft indien de datum van inwerkintreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de liggelden in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2002.

 • 5.

  Deze verordening kan worden aangehaald als verordening liggelden 2002".

   

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 14 november 2001.

 

De voorzitter,

 

De secretaris,