Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2016
CiteertitelKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2016
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpKwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2016

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 255 en 225a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

17-12-2015

GVOP, 5 april 2017

15b.03835

Tekst van de regeling

Intitulé

Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2016

De raad van de gemeente Veere;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 december 2015;

Gelet op artikel 255 en 225a van de Gemeentewet, alsmede de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990;

Overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

b e s l u i t

het volgende vast te stellen;

 

Artikel 1 Toepassing

Deze regeling vindt toepassing met betrekking tot een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen verschuldigd door een natuurlijk persoon.

Artikel 2 Belastingsoorten

Kwijtschelding is mogelijk voor:

 • ·

  a) de afvalstoffenheffing, als bedoeld in artikel 5.1.a en 5.1.b van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen 2015;

 • ·

  b) de rioolheffing, als bedoeld in artikel 6.1.a van de Verordening rioolheffing 2015.

Artikel 3 Afvalstoffenheffing en rioolrecht

Voor toepassing van het kwijtscheldingsbeleid voor de afvalstoffenheffing, als bedoeld in artikel 5.1.a en 5.1.b van de Verordening afvalstoffenheffing en reinigingsheffingen 2015 en de rioolheffing, als bedoeld in artikel 6.1.a van de Verordening rioolheffing 2015 worden de kosten van bestaan, bedoeld in artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, gesteld op 100% van de in genoemd artikel bedoelde normuitkering.

Artikel 4 Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5 Kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, tweede lid, onderdelen a en b, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100 percent.

In afwijking van het eerste lid worden de kosten van bestaan van de in artikel 1a van de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en waterschapsbelastingen bedoelde AOW-gerechtigde personen gesteld op 100 percent van de toepasselijke, in genoemd artikel 1a bedoelde netto AOW-bedragen.

Artikel 6 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 7 Inwerkingtreding, citeertitel

 • 1.
  • Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016

    

 • 2.

  deze regeling kan worden aangehaald als "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen 2016"

Aldus vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 17 december 2015.

De griffier,

De Voorzitter,