Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veere

Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeere
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit grafbedekkingen
CiteertitelUitvoeringsbesluit grafbedekkingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Medebewind.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-04-1998Nieuwe regeling

20-03-1998

De Faam, 29-04-1998

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen

Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen

Burgemeester en wethouders van Veere;

gelet op artikel 20, derde lid van de Beheersverordening begraafplaatsen Veere 1998;

gehoord de commissie Openbare Werken en de commissie Algemeen Bestuur en Financiën;

besluiten vast te stellen de volgende nadere regels voor Grafbedekkingen op de gemeentelijke Begraafplaatsen in de gemeente Veere. 

Hoofdstuk 1 Nieuw Hoofdstuk

Artikel 1 Inleiding

De nadere regels verstaan onder:a grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats ofgedenkplaats;b gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;c grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende en/of de gemeente opeen graf wordt aangebracht,d rechthebbende: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het uitsluitend recht op een eigengraf is verleend;e gebruiker: degene in wiens opdracht begraven is in een algemeen graf, dan wel degene, dieredelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te zijn getreden.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1

  De schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een grafbedekking moet door de rechthebbende of de gebruiker worden ingediend;

 • 2

  Bij de in het vorige lid bedoelde aanvraag, die in viervoud moet worden ingediend, behoort een werktekening in viervoud te worden ingediend;

 • 3

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:a een boven, voor en zijaanzicht met alle hoogte, breedte, dikte en lengtematen;b de soort, kleur, bewerking van het te gebruiken mate riaal;c de vermelding of de letters e.d. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;d de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);e de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van hetgedenkteken daarop;

 • 4

  Voor de in lid 1 bedoelde aanvraag moet gebruik worden gemaakt van een door burgemeester en wethouders kosteloos ter beschikking gesteld formulier. 

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Gedenkteken

 • 1

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort;

 • 2

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen niet meer bedragen dan respectievelijk 2 meter en 0,9 meter;

 • 3

  Wordt een gedenkteken op twee graven geplaatst dan mag de breedte niet meer bedragen dan 1,80 meter;

 • 4

  De hoogte van het gedenkteken mag niet meer bedragen dan 1,20 meter; 

 • 5

  In afwijking van het bepaalde in het vierde lid mag de hoogte van een gedenkteken op een urnengraf niet meer bedragen dan 0,7 meter; 

 • 6

  De dikte van een liggend gedenkteken moet minimaal 0,1 meter bedragen. De dikte van een staand gedenkteken moet minimaal 0,08 meter bedragen;

 • 7

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden;

 • 8

  De constructie en de fundatie van de gedenktekens moet zodanig zijn, dat breken, scheuren, verzakken, scheeftrekken en omvallen ervan voorkomen wordt. De fundatie moet minimaal bestaan uit een plaat van gewapend beton van 0,045 meter op vier palen;

 • 9

  Het grafnummer moet aan de linkeronderzijde in het gedenkteken worden aangebracht;

 • 10

  Het is niet toegestaan kantstukken, banden, palen, kettingen, houten of ijzeren randen, hekken, steenslag en marmerslag te gebruiken of aan te brengen.

 • 11

  In afwijking van het voorgaande lid is het gebruik of aanbrengen van steenslag en marmerslag toegestaan op een fundatieplaat van gewapend beton van minimaal 0,045 meter dik op vier palen voorzien van banden van 0,10 meter x 0,08 meter.

Artikel 5 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan of een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 6 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7 Plaatsing grafbedekking

Een gedenkteken mag niet eerder op een graf geplaatst worden dan nadat drie maanden na de laatste begraving in dat graf verstreken zijn. Ten minste 48 uur voor de plaatsing van de grafbedekking dient de beheerder hiervan in kennis gesteld te worden door middel van het bij de vergunning meegezonden formulier.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1

  Deze nadere regels treden in werking op 1 april 1998;

 • 2

  Zij kunnen worden aangehaald als: Uitvoeringsbesluit grafbedekkingen.

Koudekerke, 20 maart 1998.

Burgemeester en wethouders van Veere,

de secretaris, de burgemeester,