Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Veghel

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbe­lasting 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Veghel
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en de invordering van hondenbe­lasting 2012
CiteertitelVerordening hondenbelasting 2012
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 226

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201228-06-2013Nieuwe regeling

15-12-2011

Stadskrant Veghel, 28 december 2011

15615

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbe­lasting 2012

De raad van de gemeente Veghel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2011;

 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 

vast te stellen de "Verordening op de heffing en de invordering van hondenbe­lasting 2012" (Verordening hondenbelasting 2012).

 

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven terzake van het houden van een hond binnen de gemeen­te.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is de houder van een hond.

 • 2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.

 • 3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aange­merkt als het houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambte­naar aan te wijzen lid van dat huishou­den.

Artikel 3 Vrijstellingen

 • De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:

 • a. die uitsluitend dienen om visueel beperkte personen te leiden;

 • b. die bij een daarvoor bestemde stichting, vereniging of bedrijf geregistreerd staan en als assistentiehond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;

 • c. die bij een daarvoor bestemde stichting, vereniging of bedrijf geregistreerd staan en als assistentiehond, in opleiding waarbij de belastingplichtige het uitsluitend doel heeft, een in bruikleen gekregen hond, op te leiden voor mensen met een lichamelijke, visuele of auditieve handicap;

 • d. die gehouden worden door ambtenaren van politie, ter verrichting van opsporingsdiensten, mits de houder in het bezit is van een geldend diploma van de Koninklijke Politiehondenvereniging;

 • e. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moe­derhond worden gehouden.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.

Artikel 5 Belastingtarief

 • (tussen haakjes: tarief 2011)

 • 1. De belasting bedraagt per belastingjaar:

 • a. voor een eerste hond  € 45,65 (€ 44,65);

 • b. voor iedere hond boven het aantal van één  € 67,20 (€ 65,75).

 • 2. In afwijking van de voorafgaande leden bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennelsdie zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland en gehouden door een houder met een vergun­ning als be­doeld in artikel 2 van de Wet op de dierenbescherming, € 199,60 (€ 195,25).

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belas­tingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aan­vangt, dan wel het aantal honden in de loop van het belas­tingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na aanvang van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop van het belasting­jaar vermin­dert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht respectievelijk de vermin­dering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 3,40.

 • 4. Belastingbedragen van minder dan € 3,40 blijft dit tarief gelijk worden niet geheven.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1. De aanslag(en) moet(en) worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 2. Het bedrag inzake een bestuurlijke boete moet worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand, die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 3. In afwijking van het tweede lid moeten, indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, de aanslag(en) worden betaald in tien gelijke maandelijkse termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die van de dagtekening van het aanslagbiljet en de volgende termijnen telkens een maand later.

 • 4. In afwijking van het derde lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes meer is dan € 80,00 en minder is dan € 2.000,00.

 • 5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De "Verordening hondenbelasting 2011, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoem­de datum van ingang van de heffing met dien verstande dat zij van toepas­sing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorge­daan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.4.   Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening honden­belas­ting 2012".

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 15 december 2011.

De raad voornoemd.

 

De griffier,                                    De voorzitter,

 

 

 

 

 

Dr. W.J. Oosten                            mr. I.R. Adema.