Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Organisatieverordening Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingOrganisatieverordening Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
CiteertitelOrganisatieverordening Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 13 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-05-2014nieuwe regeling

26-05-2014

www.veiligheidsregio-rr.nl

09DB140526

Tekst van de regeling

Intitulé

Organisatieverordening Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Het Dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 

Gezien het voorstel van de Directieraad van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 

Gelet op artikel 13 van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 

Besluit vast te stellen de volgende:

 

ORGANISATIEVERORDENING JEUGDBRANDWEER

 

Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  brandweer: de regionale brandweer van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 • b.

  commandant: de regionaal commandant van brandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 • c.

  lid: een lid van de regionale jeugdbrandweer.

Artikel 2 Inleidende bepaling

 • 1.

  Er is een jeugdbrandweer.

 • 2.

  De jeugdbrandweer heeft tot doel het bevorderen van gemeenschapszin in het algemeen en het kweken van belangstelling voor de brandweer in het bijzonder.

 • 3.

  De jeugdbrandweer mag nimmer bij daadwerkelijke incidentbestrijding worden ingeschakeld.

 • 4.

  De jeugdbrandweer is aangesloten bij de stichting Jeugdbrandweer Nederland.

Artikel 3 Lidmaatschap

 • 1.

  Lidmaatschap vangt aan na aanwijzing door de commandant.

 • 2.

  Een lid is ingezetene van de regio.

 • 3.

  Een lid heeft de leeftijd van 12 jaar bereikt en is niet ouder dan 18 jaar. Het lidmaatschap eindigt in ieder geval aan het einde van het jaar waarin die leeftijd is bereikt.

 • 4.

  Een lid moet de schriftelijke toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger voor toetreding tot de brandweer overleggen.

 • 5.

  Een lid voldoet aan de eisen genoemd in het huishoudelijk reglement als bedoeld in artikel 4.

 • 6.

  Het lidmaatschap eindigt na daartoe strekkend verzoek van het lid.

 • 7.

  Het lidmaatschap kan worden beëindigd door de commandant indien het lid niet (meer) voldoet aan de gestelde regels.

Artikel 4 Huishoudelijk reglement

De commandant stelt een huishoudelijk reglement vast, waarin alle zaken betreffende interne aangelegenheden nader worden geregeld.

Artikel 5 Verzekering

Ten behoeve van de leden van de jeugdbrandweer wordt een verzekering tegen de financiële gevolgen van ongevallen afgesloten.

Artikel 6 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Organisatieverordening Jeugdbrandweer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond".

Artikel 7 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op 26 mei 2014.

Aldus besloten in de vergadering van het dagelijks bestuur op 26 mei 2014.

De Secretaris,

A. Littooij

De plv. Voorzitter,

M. Salet