Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Vergoeding afmelden kazernedienst VG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingVergoeding afmelden kazernedienst VG
CiteertitelVergoeding afmelden kazernedienst VG
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-201201-01-2012nieuwe regeling

25-06-2012

www.vr-rr.nl

13dAB120625

Tekst van de regeling

Intitulé

Vergoeding afmelden kazernedienst VG

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

in overweging nemend dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) gelet op artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling in beginsel de rechtspositie volgt van de gemeente Rotterdam, tenzij het Algemeen Bestuur t.a.v. sectorale aspecten anders besluit; is van mening dat gelet op het gevoerde overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 22 oktober 2008, welk overleg tot overeenstemming heeft geleid, het wenselijk is te komen tot een regeling voor de VRR analoog aan het CAR-UWO hoofdstuk 4.

 

Besluit:

 

vast te stellen de vergoeding afmelden kazernedienst VG

 

Artikel 1  

De vrijwilliger als bedoeld in de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam–Rijnmond 2010, ontvangt een vergoeding

 

  • 1.

    indien het dienstbelang dit vereist en binnen 72 uur voor aanvang van die kazernedienst hem wordt aangezegd dat de kazernedienst komt te vervallen

  • 2.

    de vergoeding bedraagt voor elk uur dat betrokkene gewerkt zou hebben 25% van het uurbedrag oefeningen en cursussen, behorende bij de rang van de betrokkene.

Artikel 2  

Dit artikel treedt in werking op 25 juni 2012 en werkt terug tot en met 1 januari 2012.

Artikel 3  

Deze verordening kan worden aangehaald als: ‘Vergoeding afmelden kazernedienst VG’.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 juni 2012.

De Secretaris,

A. Littooij

De Voorzitter,

A. Aboutaleb