Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Besluit rechtspositie repressief aanvullend personeel 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingBesluit rechtspositie repressief aanvullend personeel 2018
CiteertitelBesluit rechtspositie repressief aanvullend personeel 2018
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-201801-07-2018nieuwe regeling

19-07-2018

bgr-2018-1089

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit rechtspositie repressief aanvullend personeel 2018

 

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

in overweging nemend dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR), gelet op artikel 35 van de Gemeenschappelijke regeling in beginsel de rechtspositie volgt van de gemeente Rotterdam, tenzij het dagelijks bestuur t.a.v. sectorale aspecten anders besluit;

 

is van mening dat gelet op het overleg met de commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 29 juni 2018, welk overleg tot overeenstemming heeft geleid, het wenselijk is te komen tot een regeling voor de inzet van repressief aanvullend personeel (RAP).

 

Besluit:

 

vast te stellen het volgende Besluit:

 

Besluit rechtspositie repressief aanvullend personeel

 

Artikel 1 Werkingssfeer

Dit besluit is van toepassing op degene die zich beschikbaar heeft gesteld als repressief inzetbare dagdienstmedewerker alsmede op personen die geen dagdienstaanstelling hebben bij de VRR en niet bij een VG-korps binnen de VRR zijn aangesloten, maar wel ten behoeve van de repressie binnen de regio ingezet kunnen worden.

 

Artikel 2 Aanstelling

 • 1

  Aanstelling vindt plaats conform de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010, waarbij op de navolgende bepalingen wordt afgeweken.

 • 2

  Het aanstellingsbesluit bevat bepalingen omtrent: a) beschikbaarheid, b) geschiktheid, c) regionale inzet.

 

Artikel 3 Opleiden en oefenen

 • 1

  De geoefendheid van de RAP-er die gekoppeld is aan de virtuele ploeg, wordt via de afdeling Vakbekwaamheid geborgd.

 • 2

  De geoefendheid van de RAP-er die gekoppeld is aan een post binnen de VRR, is via de eigen post geborgd.

 

Artikel 4 Vergoeding

 • 1

  De RAP-er die een dagdienstfunctie heeft binnen de VRR en daadwerkelijk tijdens kantoortijd ingezet wordt, ontvangt hiervoor geen vergoeding conform paragraaf 4 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010.

 • 2

  De RAP-er die een dagdienstfunctie heeft binnen de VRR en in verband met een uitruk die de kantoortijd overstijgt nog buiten kantoortijd werkzaam is, moet deze extra tijd schrijven en op een ander moment opnemen. Voor deze tijd ontvangt de RAP-er geen vergoeding zoals bedoeld in een van de volgende leden.

 • 3

  De RAP-er die een dagdienstfunctie heeft binnen de VRR en gekoppeld is aan een vrijwilligers post van de VRR (RAP 1) ontvangt voor zijn inzet buiten kantoortijd, een vergoeding conform artikel 4.2, 4.3, 4.4 en 4,5 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2010.

 • 4

  De RAP-er die een dagdienstfunctie heeft binnen de VRR, maar gekoppeld is aan een vrijwilligers post buiten de VRR (RAP 2) ontvangt voor zijn inzet buiten kantoortijd een vergoeding conform artikel 4.3, 4.4 en 4,5 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010.

 • 5

  De RAP-er die een dagdienstfunctie heeft binnen de VRR en niet gekoppeld is aan een vrijwilligers post (RAP 3) ontvangt voor zijn inzet buiten kantoortijd een vergoeding conform artikel 4.3, 4.4 en 4,5 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010.

 • 6

  De RAP-er die geen dagdienstfunctie binnen de VRR heeft, maar wel gekoppeld is aan een vrijwilligers post buiten de VRR (RAP 4) ontvangt een vergoeding conform artikel 4.3, 4.4 en 4,5 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2010.

 • 7

  De RAP-er die een hoofdbetrekking elders heeft en niet is gekoppeld aan een vrijwilligers post (RAP 5), ontvangt een vergoeding conform artikel 4.3, 4.4 en 4,5 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010.

 

Artikel 5 Vergoeding reiskosten

 • 1

  De RAP-er die een dagdienstfunctie heeft binnen de VRR en tijdens kantoortijd op een andere locatie werkzaam is ten behoeve van een repressieve inzet, ontvangt een reiskostenvergoeding conform het beleid voor dienstreizen.

 • 2

  De RAP-er die als vrijwilliger gekoppeld is aan een vrijwilligerspost binnen de VRR, en op een andere locatie werkzaam is ten behoeve van een repressieve inzet, ontvangt een reiskostenvergoeding conform het beleid voor dienstreizen over de afstand tussen de vrijwilligerspost en de overeengekomen post.

 • 3

  De RAP-er die een hoofdbetrekking elders heeft en niet is gekoppeld aan een vrijwilligerspost binnen de regio, ontvangt een reiskostenvergoeding conform het beleid voor dienstreizen over de afstand tussen zijn woning en de overeengekomen post.

 

Artikel 6 Ontslag

Ontslag vindt plaats conform het gestelde in paragraaf 9 van de Verordening rechtpositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 2010.

Artikel 7 Ingangsdatum

 • 1

  Dit besluit treedt in werking op 1 juli 2018.

 • 2

  Dit besluit kan worden aangehaald als: Besluit rechtspositie repressief aanvullend personeel 2018.

 

Aldus vastgesteld, via schriftelijke instemming, door het dagelijks bestuur op 16 juli 2018.

 

De Secretaris,

mr. drs. A. Littooij

 

De Voorzitter,

ing. A. Aboutaleb

Toelichting  

Artikel 1

Binnen de VRR kennen we de repressief inzetbare dagdienstmedewerkers als repressief aanvullend personeel (RAP). Onder deze noemer is nog een andere groep te scharen. Hierbij gaat het om personen die geen dagdienstaanstelling hebben bij de VRR en niet bij een VG-korps binnen de VRR zijn aangesloten, maar wel ten behoeve van de repressie binnen de regio ingezet kunnen worden.

Overzicht groepen RAP

Rap 1

DD (VRR) + VG (VRR)

Opleiding + geoefendheid hier geborgd

Rap 2

DD (VRR) + VG (elders)

Opleiding + geoefendheid elders geborgd

Rap 3

DD (VRR) + geen VG

Opleiding + geoefendheid hier geborgd

Rap 4

DD (elders) + VG (elders)

Opleiding + geoefendheid elders geborgd

Rap 5

DD (elders) + geen VG

(Opleiding +) geoefendheid hier geborgd

 

DD = dagdienstmedewerker

VG = brandweervrijwilliger

 

Artikel 2

De toekomstige RAP-er die nog geen vrijwilliger is bij de VRR krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling als vrijwilliger op proef voor de duur van twee jaar. De verordening rechtspositie vrijwilligers bij de VRR 2010 en het Aanstellings- en bevorderingsbesluit vrijwillig repressief personeel brandweer VRR 2015 zijn van toepassing. In het besluit dat de toekomstige RAP-er ontvangt, worden bepalingen opgenomen rondom beschikbaarheid, geschiktheid en de regionale inzet. Alvorens een aanstelling wordt gegeven, moet de toekomstige RAP-er de selectietesten die gelden voor de repressief vrijwilligers met positief resultaat hebben afgelegd conform het beleidsdocument (zij-)instroom repressief personeel.

 

De RAP-er die niet gekoppeld is aan een post binnen de VRR, wordt ondergebracht in een virtuele ploeg. Hierdoor is voor de planning zichtbaar welk personeel op welk moment beschikbaar is. Deze ploeg zal aangestuurd worden door een clustercommandant die wordt aangewezen door het hoofd repressie. De clustercommandant zal de belangen van de RAP-er behartigen en de inzetbaarheid van de RAP-er monitoren (PPMO, BBT, geoefendheid, bekwaam –en bevoegdheid). Daarnaast zal een assistent vrijwillige posten (AVP) voor de RAP-er benaderbaar zijn voor begeleiding en operationele vragen.

 

De planners van het Bedrijfsbureau Brandweer zullen de inzet van de RAP-er coördineren op basis van de behoefte van de posten. De RAP-er is verantwoordelijk om zijn beschikbaarheid twee weken van te voren (in overleg met zijn eventuele dagdienst leidinggevende) door te geven aan de planning. Mocht het zijn dat door agendawijzigingen de beschikbaarheid wijzigt, dan zal dit op dat moment in onderling overleg tussen planners en RAP-er en eventueel de dagdienst leidinggevende worden opgelost.

 

BBT en PPMO

De RAP-er is zelf verantwoordelijk voor het volgen van de BBT en PPMO. Op het moment dat de RAP-er niet meer in het bezit is van een geldig PPMO is hij niet meer inzetbaar voor repressieve taken.

  

Artikel 3

De geoefendheid van de RAP-er die gekoppeld is aan een post binnen de VRR is via de eigen post geborgd.

 

Voor de RAP-er die buiten de VRR aangesloten is bij een vrijwillige post, zal door de afdeling Vakbekwaamheid bepaald worden op welke wijze de geoefendheid geborgd wordt. Dit gebeurt in overleg met de aangewezen clustercommandant en de betreffende vrijwillige post. Deze RAP-er die oefent buiten de regio biedt zelfstandig inzage van zijn geoefendheid aan.

 

Voor de RAP-er die niet gekoppeld is aan een post, maar enkel aan de virtuele ploeg, zal door de afdeling Vakbekwaamheid een aantal opties uitgewerkt worden hoe de geoefendheid geborgd wordt.

 

Artikel 4

Er wordt geen vergoeding toegekend wanneer een RAP-er die een dagdienstfunctie heeft binnen de VRR daadwerkelijk tijdens kantoortijd uitrukt. Het kan voor komen dat de RAP-er uitrukt met het gevolg dat hij buiten kantoortijd nog werkzaam is. De RAP-er moet dan deze extra tijd schrijven en dit op een ander gewenst/toelaatbaar moment opnemen (zie voor een instructie de handleiding plus/min uren). Indien de RAP-er die een dagdienstfunctie heeft binnen de VRR buiten kantoortijd wordt ingezet, ontvangt deze een vergoeding als vrijwilliger. De RAP-er die een hoofdbetrekking elders heeft en niet is gekoppeld aan een vrijwilligerspost (binnen de VRR) krijgt alle uren (inzet, oefenen, etc.) als vrijwilliger vergoed. Indien sprake is van meerdere aanstellingen/aanwijzingen bij de VRR wordt de jaarvergoeding als bedoeld onder artikel 4.2 van de Verordening rechtspositie vrijwilligers bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2010 wordt slechts eenmaal toegekend.

 

Artikel 5

Wanneer van de RAP-er met een dagdienstaanstelling binnen de VRR wordt verwacht dat deze, op overeengekomen momenten tijdens kantoortijd, op een andere locatie werkzaam is ten behoeve van de repressie, kunnen de gemaakte reiskosten vergoed worden conform het beleid voor dienstreizen. Wanneer dit zich voordoet voor RAP-ers die gekoppeld zijn aan een vrijwilligerspost binnen de VRR, dan wordt de afstand tussen de vrijwilligerspost en de overeengekomen post conform het beleid voor dienstreizen vergoed. Voor RAP-ers die een hoofdbetrekking elders hebben en niet zijn gekoppeld aan een vrijwilligerspost, geldt dat zij de afstand tussen hun woning en de overeengekomen post vergoed krijgen.

 

Artikel 6

De aanstelling ten behoeve van de inzet als RAP-er kan zowel door de RAP-er als het bestuur van de VRR worden beëindigd conform het gestelde in de Verordening rechtspositie repressief vrijwillig personeel VRR 2010.