Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Archiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingArchiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018
CiteertitelArchiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpArchiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018
Externe bijlageMvT Archiefverordening VRR 2018

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. http://vr-rr.nl/algemeen/zoeken/@38421/gemeenschappelijke/
  2. artikel 40 van de Archiefwet 1995

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Besluit informatiebeheer Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-12-2018nieuwe regeling

12-12-2018

bgr-2018-1401

11AB181212

Tekst van de regeling

Intitulé

Archiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018

 

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 

Gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 

Gelet op:

- artikel 40 van de Archiefwet 1995; en

- artikel 40, eerste lid van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond;

 

Overwegende dat die wet voorschrijft een verordening te hebben betreffende de zorg van het Dagelijks Bestuur voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de regionale organen en de organisatieonderdelen van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond alsmede betreffende het interne toezicht daarop;

 

Besluit vast te stellen de volgende verordening:

 

Verordening betreffende de zorg van het Dagelijks Bestuur voor het beheer van de digitale en analoge archiefbescheiden van de regionale organen alsmede betreffende het interne toezicht daarop (Archiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018)

 

Hoofdstuk I Definities

Artikel 1 Definities

In deze verordening en de daarop berustende voorschriften wordt verstaan onder:

a. archiefbescheiden: de archiefbescheiden als bedoeld in artikel 1 onder c van de wet;

b. archiefbewaarplaats: archiefbewaarplaats van de gemeente Rotterdam;

c. archiefruimte: een overeenkomstig artikel 1 onder e van de wet aangewezen archiefruimte;

d. archivaris: gemeentearchivaris van de gemeente Rotterdam;

e. beheerder: degene die is belast met het beheer van de archiefbescheiden van een nader aan te wijzen organisatieonderdeel;

f. wet de Archiefwet 1995.

 

Hoofdstuk II De zorg voor het beheer van de archiefbescheiden

Artikel 2 Duurzaamheid, ordening, toegankelijkheid, bewaartermijn, vernietiging, authenticiteit

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het vervaardigen, bewaren en, voor zover wettelijk bepaald, vernietigen van de archiefbescheiden zodanig dat de duurzaamheid, ordening en toegankelijkheid gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn zijn gewaarborgd en de authenticiteit ervan kan worden aangetoond.

Artikel 3 Kwaliteitssysteem

Het Dagelijks Bestuur stelt een kwaliteitssysteem voor het beheer van de archiefbescheiden vast.

Artikel 4 Middelen

Het Dagelijks Bestuur draagt er zorg voor dat jaarlijks op de begroting voldoende middelen worden opgevoerd om de kosten te dekken die zijn verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 5 Personeel

Het Dagelijks Bestuur  draagt zorg voor de aanstelling van voldoende, deskundig personeel ter uitvoering van de werkzaamheden verbonden aan het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 6 Beheervoorschriften

Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor het vaststellen of doen vaststellen van voorschriften voor het beheer van de archiefbescheiden.

Artikel 7 Taken en verantwoordelijkheden beheer van niet overgebrachte archiefbescheiden

Het Dagelijks Bestuur wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van de archiefbescheiden die niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht toe aan de beheerder.

Artikel 8 Taken en verantwoordelijkheden beheer van overgebrachte archiefbescheiden

Het Dagelijks Bestuur wijst taken en verantwoordelijkheden ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen toe aan de archivaris.

Artikel 9 Archiefbewaarplaats

Gelet op artikel 40, vijfde lid van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is de Archiefbewaarplaats van de gemeente Rotterdam aangewezen als Archiefbewaarplaats van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

Hoofdstuk III Het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats en het afleggen van verantwoording door de archivaris aan het Dagelijks Bestuurover het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats

Artikel 10 Toezichthouder

De archivaris is belast met het toezicht op het bij of krachtens de wet bepaalde ten aanzien van het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

Artikel 11 Uitvoering toezicht

De archivaris kan de uitoefening van het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats opdragen aan voldoende en deskundige medewerkers.

Artikel 12 Informatieverstrekking

De beheerder verstrekt aan de archivaris of aan degene(n) aan wie de uitoefening van het toezicht is opgedragen, alle schriftelijke en mondelinge informatie die nodig is voor een goede taakvervulling.

Artikel 13 Toegang tot archiefbescheiden

De archivaris en degenen aan wie de uitoefening van het toezicht is opgedragen hebben toegang tot de archiefbescheiden en tot de ruimten en digitale systemen waarin de archiefbescheiden zich bevinden en met behulp waarvan de archiefbescheiden beheerd worden.

Artikel 14 Inkennisstelling door de archivaris

De archivaris brengt de beheerder in kennis van de resultaten van de uitoefening van het toezicht. Bij voldoende aanleiding stelt de archivaris tevens het Dagelijks Bestuur hiervan in kennis. De archivaris geeft daarbij aan welke handelingen en voorzieningen naar zijn oordeel in strijd zijn met de naleving van het bepaalde bij of krachtens de wet alsmede welke herstelmaatregelen moeten worden getroffen om aan de wet te voldoen.

Artikel 15 Verslag van de archivaris aan het Dagelijks Bestuur over het beheer van de niet overgebrachte archiefbescheiden

De archivaris brengt twee-jaarlijks aan het Dagelijks Bestuur verslag uit over het beheer van de archiefbescheiden die niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats alsmede over de wijze van uitoefening van het toezicht op het beheer.

Artikel 16 Verantwoording door de archivaris aan het Dagelijks Bestuur over beheer van de overgebrachte archiefbescheiden

De archivaris legt jaarlijks in de vorm van een verslag verantwoording af aan het Dagelijks Bestuur betreffende het beheer van de archiefbescheiden die zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats dan wel aldaar op andere (rechts)titel zijn opgenomen.

Hoofdstuk IV Verslaglegging door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur

Artikel 17 Verslag van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur over het beheer

Het Dagelijks Bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan het Algemeen Bestuur over het beheer van de archiefbescheiden onder bijvoeging van de verslagen die de archivaris aan hen heeft uitgebracht conform artikel 15 en 16.

Hoofdstuk V Slotbepalingen

Artikel 18 Intrekking

De Archiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2007 wordt ingetrokken.

Artikel 19 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Blad Gemeenschappelijke Regeling waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 20 Naamgeving

Deze verordening wordt aangehaald als Archiefverordening Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2018.

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond van 12 december 2018.

 

het Algemeen Bestuur voornoemd,

 

De voorzitter,

A. Aboutaleb

 

De secretaris,

A. Littooij