Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

DELEGATIEBESLUIT RAAD AAN WERKGEVERSCOMMISSIE

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingDELEGATIEBESLUIT RAAD AAN WERKGEVERSCOMMISSIE
CiteertitelDelegatiebesluit werkgeverschap raad
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 83 
  2. Gemeentewet , art. 147 
  3. Gemeentewet , art. 156 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-12-2011nieuwe regeling

21-12-2011

E3 journaal/de Trompetter 28 december 2011

Gemeenteblad jaargang 2011 nummer 50

Tekst van de regeling

Intitulé

DELEGATIEBESLUIT RAAD AAN WERKGEVERSCOMMISSIE

DELEGATIEBESLUIT RAAD AAN WERKGEVERSCOMMISSIE

De raad van de gemeente Venlo;

gelet op het raadsbesluit d.d. 21 december 2011 tot het instellen van een werkgeverscommissie;

gelet op artikel 83, eerste lid, artikel 107e, tweede lid, artikel 147, eerste lid en artikel 156 van de Gemeentewet en afdeling 10.1.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit:

vast te stellen het navolgende “Delegatiebesluit werkgeverschap raad”.

Artikel 1

Aan de door de gemeenteraad ingestelde werkgeverscommissie de bevoegdheden te delegeren die rechtstreeks voortvloeien uit de Ambtenarenwet, de op deze wet gebaseerde en door de raad vastgestelde rechtspositionele voorschriften, artikel 107e, tweede lid van de Gemeentewet en artikel 147,eerste lid Gemeentewet voor zover het de bevoegdheid betreft tot de vaststelling en wijziging van de arbeidsvoorwaardenregeling gemeente Venlo ten aanzien van de griffie;

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Delegatiebesluit werkgeverschap raad’.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 21 december 2011.

de griffier, de voorzitter,