Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Beleidsregel particulier opdrachtgeverschap Natteweg en Past. Lemmensstraat

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel particulier opdrachtgeverschap Natteweg en Past. Lemmensstraat
CiteertitelBeleidsregel particulier opdrachtgeverschap Natteweg en Past. Lemmensstraat
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagenGebiedstekening Principe tekening kavel

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-06-2012nieuwe regeling

06-06-2012

E3-journaal/de Trompetter d.d. 06-06-2012

Gemeenteblad jaargang 2012, nr. 14

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel particulier opdrachtgeverschap Natteweg en Past. Lemmensstraat

 

 

Begripsbepalingen

Aan- en/of uitbouw:

een aan een hoofdgebouw vastgebouwd gebouw, dat architectonisch ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en in directe verbinding staat met het hoofdgebouw.

Bijgebouw:

een gebouw behorende bij en dienstbaar aan een op hetzelfde bouwperceel gelegen hoofdgebouw, dat in functioneel en architectonisch opzicht ondergeschikt is aan het hoofdgebouw en niet in directe verbinding staat met het hoofdgebouw.

Bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop krachtens het plan een zelfstandige, bij elkaar behorende bebouwing is toegestaan.

Gebouw:

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten ruimte vormt.

Goothoogte:

de horizontale snijlijn van een daaronder liggend gevelvlak met het daarboven gelegen schuin oplopende dakvlak.

Hoofdgebouw:

een gebouw, dat op een bouwperceel door zijn constructie, afmetingen of functie als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken.

Nokhoogte:

het hoogste punt van een schuin dak.

Woning:

een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van niet meer dan één huishouden.

Kavelbreedte:

aan de wegzijde gemeten breedte

Kaveldiepte:

loodrecht op de wegzijde gemeten diepte

Bouwvlak:

te bebouwen deel van de kavel

Bouwvlak hoofdgebouw:

het deel van de kavel waarbinnen het hoofdgebouw dient te worden gepositioneerd

Aanvullen met overige bepalingen

Algemeen

Doelstelling:

Bebouwing voor particulier opdrachtgeverschap (iedere woning uniek) mogelijk maken met behoud van kenmerkende ruimtelijke structuur van lintbebouwing in voormalig agrarisch gebied.

Het mogelijke maken van natuurlijke ontwikkeling in bekenzones van Wilderbeek, Wittenbeek en Molenbeek als ruimtelijke structuurdragers voor het middengebied.

Structuurkenmerken

Gebied: Openheid/doorzicht/transparantie, landschappelijke kenmerken overheersend, karakter buitengebied, Robuust casco conform structuurvisie.

Lintstructuur: maximale onderlinge afstand tussen woningen, toegang woning aan zijgevel; presentatie voorgevel naar Natte Weg open van karakter.

Woningtypologie: basis 2 lagen met kap regionaal hoeve type

Bouwmogelijkheden

Dit leidt er toe dat voor bebouwing alleen die kavels langs Natte weg en Pastoor Lemmensstraat bebouwd mogen worden waarop zich in de huidige situatie geen bebouwing ten behoeve van woondoeleinden bevindt. Bovendien moet een te bebouwen kavel een minimale breedte en een minimale diepte hebben om voor bebouwing in aanmerking te komen..

Kavel

Kavelbreedte minimaal 30 meter

Kaveldiepte minimaal 45 meter

Bouwvlak

Afstand tot zijdelingse perceelsgrens voor hoofd- en bijgebouwen en aan- en uitbouwen bedraagt minmaal 6 meter

Bouwvlak:

voorgrens bouwvlak 10 meter gemeten uit voorzijde perceelsgrens/kant weg

achtergrens bouwvlak 45 meter idem

Bouwvlak hoofdgebouw:

Voorgevel rooilijn; 10 meter gemeten uit voorzijde perceelsgrens/kant weg

Achtergevelrooilijn: 25 meter idem.

Te bebouwen oppervlak ten behoeve van het hoofdgebouw: maximaal 150 m2 in het bouwvlak hoofdgebouw

Hoofdgebouw

Volume: maximaal 900 m3

Voorgevelbreedte: maximaal 9 meter

Goothoogte : maximaal 6.00 meter

Nokhoogte: maximaal 10.50 meter

Kap: verplicht

Dakhelling: 30-50 graden; mansardekap afwijking toegestaan

Nokrichting: loodrecht op de ontsluitingsweg

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Aan- en uitbouwen dienen minimaal 5 meter uit de voorzijde van het hoofdgebouw te worden geplaatst.

Bijgebouwen in het bouwvlak hoofdgebouw dienen een minimaal afstand van 6 meter uit het hoofdgebouw en eventuele aan en uitbouwen te worden geplaatst.

De gezamenlijk oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen mag 100 m2 bedragen

Goothoogte maximaal 4.00 meter

Nokhoogte maximaal 6.50 meter

Kap: verplicht

Dakhelling: 30-50 graden; mansardekap afwijking toegestaan

Aan een hoofdgebouw mogen erkers, luifels en dergelijke worden aangebouwd met een diepte van maximaal 1,50 meter, een oppervlakte van maximaal 6 m² en een hoogte van maximaal 0,25 meter boven de vloer van de eerste verdieping;

Andere bouwwerken

Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde, gelden de volgende bepalingen:

Erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 meter alsmede overkappingen dienen tenminste 1 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw - of het verlengde daarvan - te worden gebouwd;

In hoeksituaties dienen erf- en terreinafscheidingen hoger dan 1 meter alsmede overkappingen, aan de perceelszijde van het hoofdgebouw die direct grenst aan de weg, op een afstand van tenminste 3 meter achter de voorgevel van het hoofdgebouw - of het verlengde daarvan - te worden gebouwd;

De hoogte van andere bouwwerken mag maximaal 3 meter bedragen, met uitzondering van:

vlaggenmasten, waarvan de hoogte maximaal 5 meter mag zijn; speeltoestellen, waarvan de hoogte maximaal 3,5 meter mag zijn;

erf- en terreinafscheidingen, waarvan de hoogte maximaal 2 meter mag zijn;

Functie/gebruik

Tot een diepte van 45 meter gemeten uit de grens weg kent de kavel de bestemming woondoeleinden

Het gebruik hier is beperkt tot de functie wonen met in acht neming van de regels voor het gebruik van woningen conform de beleidslijn.

Voor het gebruik van woningen en daarbij behorende gronden en bouwwerken voor het in combinatie met het wonen uitoefenen van een huis gebonden beroep en kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten, wordt vrijstelling verleend indien:

 • de woonfunctie overwegend behouden blijft;

 • de beroeps- en/of bedrijfsvloeroppervlakte niet meer bedraagt dan 40% van de vloeroppervlakte van het hoofdgebouw en de bijgebouwen, met een maximum van 50 m²;

 • de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten hoofdzakelijk door de bewoner(s) van het hoofdgebouw zelf worden uitgeoefend;

 • de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten geen hoger bronvermogen hebben dan 50 dB(A)/m² etmaalwaarde;

 • de woning en de bij de woning behorende bijgebouwen aan het Bouwbesluit c.q. de Bouwverordening blijven voldoen;

 • de beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten geen parkeeroverlast voor de directe (woon)omgeving veroorzaken of dat hierdoor geen extra parkeervoorzieningen noodzakelijk zijn;

 • geen (overig) gevaar, schade, hinder of overlast voor de (woon)omgeving ontstaat;

 • geen detailhandel wordt uitgeoefend, met uitzondering van detailhandel die ondergeschikt is aan en verband houdt met de ter plekke uitgeoefende kleinschalige bedrijfsmatige activiteiten;

 • geen horeca-activiteiten worden uitgeoefend;

 • geen prostitutiebedrijf, seksinrichting of aanverwante activiteiten op erotisch en/of pornografisch gebied wordt/worden uitgeoefend.

Vanaf een diepte van 45 meter gemeten uit de grens kavel/verharding geldt de bestemming “agrarisch ongebouwd” conform het handboek actualisering bestemmingsplannen

Bestemming Agrarisch-Onbebouwd

 • a.

  Agrarisch grondgebruik en agrarische bedrijfsuitoefening; met daaraan ondergeschikt:

 • b.

  ontsluitingswegen;

 • c.

  paden en verhardingen;

 • d.

  waterhuishoudkundige voorzieningen, waterlopen en waterpartijen, alsmede (ondergrondse) waterbergings- en infiltratievoorzieningen;

 • e.

  natuurontwikkeling, voor zover gelegen binnen het op de plankaart aangegeven gebied.

Bouwvoorschriften

Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a.

  er mogen uitsluitend schuilgelegenheden voor dieren worden gebouwd op percelen met een minimale oppervlakte van 0,5 ha;

 • b.

  de inhoud van een schuilgelegenheid mag niet meer dan 50 m³ bedragen;

 • c.

  de nokhoogte van een schuilgelegenheid mag niet meer bedragen dan 3,20 m bedragen.

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde geldt de volgende bepaling:

 • a.

  de hoogte mag niet meer dan 2,5 m bedragen.

Specifieke gebruiksvoorschriften

Tot een gebruik strijdig met deze bestemming, zoals bedoeld in artikel … (“Algemene gebruiksbepalingen”) wordt in ieder geval gerekend het gebruik van de gebouwen en gronden voor:

 • a.

  de uitoefening van een ambachtelijk, industrieel, handels- en/of horecabedrijf.

Overig

Ruimtelijke onderbouwing art 19

Items die in een ruimtelijke onderbouwing ex artikel 19 lid 1 / 2 aan bod behoren te komen zijn (voor zover op het project van toepassing):

 • Relatie met gemeentelijk beleid, provinciaal beleid (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) en rijksbeleid;

 • Toelichting planmotivering, -beschrijving en -opzet;

 • Ruimtelijke relatie met en uitwerking op de omgeving;

 • Groenbeleid;

 • Relatie met geldend bestemmingsplan (het benoemen van de afwijkingen);

 • Toetsing aan milieuregelgeving, zoals:

  • geluid;

  • bodem;

  • externe veiligheid;

  • aanwezige bedrijvigheid ;

  • luchtkwaliteit;

  • duurzaam ruimte- en energiegebruik;

  • duurzaam bouwen;

  • evt. andere milieu-aspecten;

 • Flora- en Faunawet;

 • Archeologie / Monumenten;

 • Civieltechnische aspecten, incl. kabels en leidingen;

 • Waterparagraaf (o.a. moeten de gevolgen van het plan op het grond- en oppervlaktewatersysteem in beeld worden gebracht; overleg met Waterschap is noodzakelijk);

 • Economische paragraaf (aantonen financiële haalbaarheid plan);

 • Verkeersaspecten (zoals ontsluiting en parkeren);

 • Privaatrechtelijke belemmeringen.

De aanvrager/initiatiefnemer is verplicht zorg te dragen voor bovengenoemde aanvullingen/onderbouwing . De daaraan verbonden kosten, inclusief eventuele onderzoekskosten, komen voor rekening van de aanvrager/initiatiefnemer

Planschade

In opdracht en voor rekening van de initiatiefnemer(s) moet een planschaderisico-analyse worden uitgevoerd. Mocht er een risico van planschade bestaan, dan zal met de initiatiefnemer(s) een planschadeverhaalsovereenkomst worden gesloten.

Reservering Gulikse Baan

Aan weerszijden van het spoortraject Venlo Roemond moet in het gebied rekening gehouden worden met een reservering voor een mogelijke toekomstige ligging van het tracé van de “Gulikse Baan”.