Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit uitvoering Wet BAG
CiteertitelMandaatbesluit uitvoering Wet BAG
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-05-2013Onderdeel C en D

23-04-2013

E3-journaal/de Trompetter d.d. 02-05-2013

Gemeenteblad jaargang 2013, nummer 23
01-01-201102-05-2013nieuwe regeling

21-12-2010

E3-journaal

gemeenteblad

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit uitvoering Wet BAG

Burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo;

overwegende:

- dat in artikel 2 avn de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (Wet BAG, die op een nog nader te bepalen tijdstip in werking

zal treden, het houdern van een adressenregister en een geautomatiseerde adressenregistratie alsmede een gebouwenregister

en een geautomatiseerde gebouwenregistratie wordt opgedragen aan burgemeester en wethouders;

- dat het wenselijk is voor de uitoefening van deze taak een ambtelijk beheerder en plaatsvervanger(s) aan te wijzen;

-dat het voorts wenselijk is ambtenaren aan te wijzen die belast zjin met het opmaken van specifieke brondocumenten respectievelijk het vaststellen van geometrie in het kader van de uitvoering van de Wet bag;

gelet op de artikelen 10:1, 10:3, 10:9 en 10:12 van de Algemene wet bestuursrecht;

besluiten als volgt:

A. De beheerder van de basisregistraties en gebouwen

 • 1.

  Als beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen; Teamleider Geo-Informatie van de afdeling Openbare Werken;

 • 2.

  Als plaatsvervangend beheerder(s) van de basisregistraties adressen en gebouwen aan te wijzen: Alle Teamleiders van de afdeling Openbare Werken en de beheerder BAG/WKPB van team Geo-Informatie;

 • 3.

  De beheerder van de basisregistraties adressen en gebouwen mandaat te verlenen de navolgende taken en bevoegdheden namens burgemeester en wethouders uit te voeren:

  • a.

   het opstellen van de 'ambtelijke verklaringen' behalve die bedoeld onder D;

  • b.

   het toetsen van (overige) brondocumenten aan de vereisten voor inschrijving ingevolge artikel 11 van de wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • c.

   het uitgeven van inschrijfnummers en identificatienummers;

  • d.

   het, op grond van het bepaalde in aritkel 10, tweede lid, van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inschrijven van de in of op grond van artikel 10, eerste lid van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocumenten in het adressenregister dan wel het gebouwenregister;

  • e.

   het ingevolge artikel 9 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen verzorgen van een zodanige opzet van het adressenregister en gebouwenregister, dat de inhoud daarvan duurzaam kan worden bewaard en te allen tijde binnen een redelijke termijn raadpleegbaar en beschikbar is;

  • f.

   het, ingevolge artikel 14 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, zorg dragen voor een goede beschikbaarheid, werking en beveiliging van de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie;

  • g.

   het op basis van de brondocumenten opnemen van gegevens in de adressenregistratie en de gebouwenregistratie overeenkomstig de voorschriften uit de artikelen 14A en 15 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • h.

   het ontvangen, doorgeleiden en afhandelen van meldingen zoals bedoeld in artikel 37 en verzoeken zoals bedoeld in artikel 38 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, inclusief de verwerking daarvan zoals bedoeld in de artikelen 31, 39, 40 en 41 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • i.

   het onderhouden dan wel doen onderhouden avn het berichtenverkeer met de Landelijke Voorziening basisregistraties adressen en gebouwen zoals bedoeld in artikel 31 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • j.

   het op verzoek aan eenieder verlenen van inzage in het adressenregisters, het gebouwenregister, de adressenregistratie en de gebouwenregistratie, alsmede het aan eenieder verstrekken van de in de adressenregistratie respectievelijk de gebouwenregistratie opgenomen gegevens zoals bedoeld in artikel 32, eerste lid onder a van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen;

  • k.

   het bevorderen van de nakoming van de gemeentelijke verplichtingen in het kader van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, met inbegrip van de inrichting van de processen, de conformiteit van het gebruikte informatiesysteem en de beveiligingsmaatregelen alsmede het rapporteren over die nakoming daarvan aan burgemeester en wethouders;

B. Ambtenaren belast met vaststelling definitieve geometrie

Als ambtenaren aangewezen voor de vaststelling van de definitieve geometrie van panden en verblijfsobjecten, zoals bedoeld in artikel 8 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

 • l.

  beheeerder Geo-Informatie B van de afdeling Openbare Werken team Geo-Informatie

 • m.

  Medewerker Geo-Informatie D van de afdeling Openbare Werken team Geo-Informatie

 • n.

  Landmeetkundig medewerker van de Afdeling Openbare Werken team Geo-Informatie

C. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van een proces-verbaal van constatering zoals bedoeld in art. 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van prcocessen-verbaal van constatering, zoals bedoeld in artikel 10, eerste lid, onder b van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, aan te wijzen:

 • a.

  Adviseur Handhaver Bouwen en RO (adviseur functiefamilie Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht) van de afdeling Gebouwde Omgeving, team Toezicht en Handhaving.

 • b.

  Uitvoerend administratief medewerker (functiefamilie Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht) van de afdeling Gebouwde Omgeving, team burgers.

 • c.

  Medewerker Handhaver, Bouwen en RO en/of toezichthouder Bouwen (adviseur functiefamilie Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht) van de afdeling Gebouwde Omgeving, team Toezicht en Handhaving.

 • d.

  Beheerder Geo-Informatie B van de afdeling Openbare Werken team Geo-Informatie

 • e.

  Landmeetkundig medewerker van de afdeling Openbare Werken team Geo-Informatie

 • f.

  Directeur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan wie tevens toestemming wordt verleend de onder C genomede bevoegdheden door te mandateren.

D. Ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen strekkende tot het signaleren van wijzigingen in de feitelijke situatie die van invloed zjin op de gebouwenregistratie en die niet in een ander krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument zijn opgenomen

Als ambtenaren bevoegd tot het opmaken van schriftelijke verklaringen, strekkende tot het signaleren van een wijziging in de feitelijke situatie die van invloed is op een of meer in de gebouwenregistratie opgenomen gegevens en die niet voortvloeit uit een krachtens de Wet basisregistraties adressen en gebouwen aangewezen brondocument, aan te wijzen:

 • a.

  Adviseur Handhaver, Bouwen en RO (adviseur functiefamilie Vergunningverlening, Handhaving en toezicht) van de afdeling Gebouwde Omgeving, team Toezicht en Handhaving.

 • b.

  Medewerker Handhaver, Bouwen en RO en/of toezichthouder Bouwen (medewerker functiefamilie Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht) van de afdeling Gebouwde Omgeving, team Toezicht en Handhaving.

 • c.

  Uitvoerend administratief medewerker (medewerker functiefamilie Vergunningverlening, Handhaving en Toezicht) van de afdeling Gebouwde Omgeving, team Burgers.

 • d.

  Beheerder BAG/WKPB van de afdeling Openbare Werken team Geo-Informatie

 • e.

  Medewerker BAG/WKPB van de afdeling Openbare Werken team Geo-Informatie

 • f.

  Beheerder Geo-Informaite B van de afdeling Openbare Werken team Geo-Informatie

 • g.

  Landmeetkundig medewerker van de afdeling Openbare Werken team Geo-Informatie

 • h.

  Directeur Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan wie tevens toestemming wordt verleend de onder D genoemde bevoegdheden door te mandateren.

E. Overige bepalingen

Te bepalen dat de hiervoor onder A tot en met D verstrekte mandaten gelden onder de voorwaarden, dat geschillen omtrent de toepassing van deze mandaten aan ons worden voorgelegd.

F. Bekendmaking en inwerkingtreding

Te bepalen, dat dit besluit op de gebruikelijke wijze bekend wordt gemaakt en dat het op 1 januari 2011 in werking zal treden.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 december 2010

De burgemeester, de secretaris