Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014
CiteertitelVerordening toeristenbelasting 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 224 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-01-201401-01-2015nieuwe regeling

18-12-2013

E3-journaal/de Trompetter d.d. 31-12-2013

Gemeenteblad jaargang 2013, nummer 52

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014

De raad van de gemeente Venlo;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013 nummer 86;

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

besluit vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014 (Verordening toeristenbelasting 2014)

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  vakantieonderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens, stacaravans, hotels, bed-en breakfast en groepsaccommodaties in hoofdzaak bestemd voor dan wel gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;

 • b.

  mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans, en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;

 • c.

  bed and breakfast: een volgens het bestemmingsplan aan een woonfunctie ondergeschikt kleinschalig recreatief verblijf van maximaal 5 kamers c.q. 10 personen;

 • d.

  Stacaravans: caravans die zijn neergezet op een seizoens- vaste seizoens- of jaarplaats, welke in beginsel als geheel, maar niet regelmatig over de weg door een gemotoriseerd voertuig vervoerd kunnen worden en die in hoofdzaak zijn bestemd dan wel wordt gebezigd om voor langere tijd als verblijf te dienen voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;

 • e.

  groepsaccommodatie: een verblijfsobject dat bedoeld en geschikt is voor gezamenlijk overnachten door groepen van 20 of meer personen en beschikt over een gezamenlijke bedrijfsruimte voor minimaal 20 personen;

 • f.

  logiesverblijf: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan niet zijnde verblijven als bedoeld onder a tot en met e, die voor overnachting ter beschikking worden gesteld aan derden;

 • g.

  niet beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur worden aangeboden;

 • h

  verhuureenheden: vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens of verhuurde ruimten die door de eigenaar of exploitant worden verhuurd voor perioden korter dan een maand aan steeds wisselende personen;

 • i.

  hotel: een gelegenheid waarin in kamers kan worden overnacht en waarbij naast een keuken ook een voor hotelgasten toegankelijke ruimte (eetzaal of restaurant) voor ontbijt aanwezig is;

 • j.

  vaste jaarplaats: een terrein of terreingedeelte op een kampeerterrein, dat is gehuurd van de exploitant van het kampeerterrein, bestemd voor het gedurende een seizoen hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of vakantieonderkomen, dat doorgaans na afloop van het seizoen niet wordt verwijderd voor het gebruik door de huurders voor toeristische of recreatieve doeleinden gedurende de totale huurperiode;

 • k.

  vaste seizoenplaats: een gehuurd terrein of terreingedeelte op een kampeerterrein, dat is gehuurd van de exploitant van het kampeerterrein, dat bestemd is voor het gedurende een seizoen hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of vakantieonderkomen, dat doorgaans na afloop van het seizoen niet wordt verwijderd en waarin het gedurende de winterperiode niet toegestaan is om te overnachten;

 • l.

  seizoenplaats: een terrein of terreingedeelte op een kampeerterrein dat is gehuurd van de exploitant van het kampeerterrein, bestemd voor het gedurende een seizoen hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan, dat doorgaans na afloop van het seizoen van de plaats wordt verwijderd, voor het gebruik door de huurders voor toeristische of recreatieve doeleinden gedurende de totale huurperiode;

 • m.

  toeristische plaats: een terrein of terreingedeelte, gelegen op een kampeerterrein, dat bestemd is voor het gedurende een jaar of seizoen plaatsen van steeds wisselende mobiele kampeeronderkomens;

 • n.

  kampeerterrein: een terrein dat bestemd is om te worden gebruikt voor verblijfsrecreatie;

 • o

  arrangement: een reservering op een toeristische plaats voor een gezin, echtpaar of samen reizende personen gedurende een vooraf vastgelegde periode van minimaal vier weken voor een vast huurbedrag;

 • p

  voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf het begin van het kampeerseizoen en eindigend aan het eind van de maand juni;

 • q.

  verlengd voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf het begin van het kampeerseizoen en eindigend in de eerste helft van de maand juli;

 • r

  naseizoenarrangement: een arrangement met een looptijd van ongeveer twee maanden, startend na het hoogseizoen en eindigend bij de afloop van het kampeerseizoen;

 • s.

  maandarrangement: een arrangement met een looptijd van één maand gedurende de maand juni of september;

Artikel 2. Belastbaar feit

Ter zake van het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven, wordt onder de naam ‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1.

  Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2.

  De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3.

  Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.

Artikel 4. Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:

 • 1.

  door degene, die als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers;

 • 3.

  indien het verblijf verband houdt met het volgen van een reguliere opleiding voortgezet onderwijs dan wel beroepsonderwijs in de gemeente Venlo.

Artikel 5. Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.

Artikel 6. Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing

 • 1.

  Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:

  • a.

   mobiele kampeeronderkomens,vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen en vaste seizoenplaatsen, bepaald op 3;

  • b.

   mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op seizoenplaatsen, bepaald op 3;

  • c.

   mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op seizoen- of toeristische plaatsen, bepaald op:

   • 1o

    2,6, indien sprake is van een voorseizoenarrangement;

   • 2o

    2,6, indien sprake is van een verlengd voorseizoenarrangement;

   • 3o

    2,4, indien sprake is van een naseizoenarrangement;

   • 4o

    2,1, indien sprake is van een maandarrangement.

 • 2.

  Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht, wordt:

  • a.

   in geval van het eerste lid, sub a, bepaald op: 50;

  • b.

   in geval van het eerste lid, sub b, bepaald op: 50;

  • c.

   in geval van het eerste lid, sub c, bepaald op:

   • 1o

    29, indien sprake is van een voorseizoenarrangement;

   • 2o

    39, indien sprake is van een verlengd voorseizoenarrangement;

   • 3o

    15, indien sprake is van een naseizoenarrangement;

   • 4o

    13, indien sprake is van een maandarrangement.

 • 3.

  In afwijking van de eerste twee leden wordt het forfait niet toegepast op verblijf in vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens en verhuurde ruimten, die niet door dezelfde persoon of personen worden gehuurd voor de gehele jaar-, seizoens- of arrangementenperiode, doch steeds worden gehuurd door wisselende verblijfhoudenden voor een korte periode.

Artikel 7. (Opteren voor) niet-forfaitaire maatstaf van heffing

In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijk aantal overnachtingen.

Artikel 8. Belastingtarief

Het tarief per persoon per overnachting bedraagt:

 • a.

  in hotels € 1,83;

 • b.

  in vakantieonderkomens, stacaravans, logiesverblijf, Bed and Breakfast en niet beroepsmatig verhuurde ruimten € 1,52;

 • c.

  in mobiele kampeeronderkomens en groepsaccommodaties € 1,32.

Artikel 9. Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10. Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 11. Aanslaggrens

Geen aanslag wordt vastgesteld indien het aantal overnachtingen waartoe gelegenheid wordt of is gegeven gedurende het belastingjaar minder dan 50 heeft of zal belopen.

Artikel 12. Termijnen van betaling

 • 1

  In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald:

  • a

   Bij niet-automatische incasso: in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede een maand later.

  • b.

   Bij automatische incasso: in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog niet geëindigde maanden in het kalenderjaar overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen tenminste vier en maximaal tien bedraagt;

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 13. Kwijtschelding

Bij invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 14. Aanmeldingsplicht

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub a van de Gemeentewet.

 • 2.

  De verplichting als bedoeld in het voorgaande lid geldt niet voor de belastingplichtige die met betrekking tot het jaar voorafgaand aan het belastingjaar in de heffing van de toeristenbelasting betrokken is.

Artikel 15. Registratieplicht

 • 1.

  De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden verblijfhoudenden te registreren in een daarvoor bestemd en door de gemeente verstrekt nachtverblijfregister.

 • 2.

  Het college van burgemeesters en wethouders stelt een model van genoemd nachtverblijfregister kosteloos digitaal beschikbaar.

 • 3.

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de inrichting en gebruik van het nachtverblijfregister.

 • 4.

  De verplichting als bedoeld in lid 1 tot en met 3 geldt niet als in de eigen registratiesystemen dezelfde gegevens worden vastgelegd als die in het gemeentelijk nachtverblijfregister verplicht zijn gesteld.

 • 5.

  De verplichting als bedoeld in lid 1 tot en met 3 geldt niet voor zover de belastingplichtige gebruik maakt van de forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 6.

Artikel 16. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

 • 1

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de toeristenbelasting.

 • 2

  Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake de heffing en invordering van een bestuurlijke boete.

Artikel 17 Overgangsrecht

De "Verordening toeristenbelasting 2013" vastgesteld bij raadsbesluit van 19 december 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 18, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 18 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014.

Artikel 19 Citeerartikel.

Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening toeristenbelasting 2014”.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 18 december 2013.

De griffier, De voorzitter