Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Inspraakverordening Adviesraad sociaal domein 2015

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInspraakverordening Adviesraad sociaal domein 2015
CiteertitelInspraakverordening Adviesraad sociaal domein 2015
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpgeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Arikel 149 Gemeentewet
 2. Artikel 1.2.3 lid 3 Wmo
 3. Artikel 47 Participatiewet
 4. artikel 2.10 Jeugdwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-10-201501-10-2015Onbekend

30-09-2015

Gemeenteblad 2015, nummer 91912

15-4798

Tekst van de regeling

Intitulé

Inspraakverordening Adviesraad sociaal domein 2015

 

 

 

De raad van de gemeente Venlo;

gelezen het voorstel van het college van 21-07-15, registratienummer 15-4798;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en op artikel 2.1.3 lid 3 van de Wmo, artikel 47 van de Participatiewet en artikel 2.10 van de Jeugdwet;

gezien het advies van het college van B&W;

overwegende dat de huidige inspraakverordening vanwege de inwerkingtreding van de Jeugdwet, de Wmo 2015 en de Participatiewet verouderd is;

besluit(en) vast te stellen:

de verordening die regelt op welke wijze ingezetenen, waaronder in ieder geval cliënten of hun vertegenwoordigers, en ingezetenen bij de voorbereiding van gemeentelijk sociaal-maatschappelijk beleid en uitvoering worden betrokken (Inspraakverordening Adviesraad sociaal domein 2015).

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a)

  Sociaal domein: activiteiten en voorzieningen op het terrein van welzijn, zorg, sport, werk en inkomen, mede strekkende ter uitvoering van de Wet maatschappelijke ontwikkeling 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet.

 • b)

  Cliënten: Personen (waaronder begrepen diens vertegenwoordigers) als bedoeld in artikel 7, eerste lid van de Participatiewet en personen die op grond van de Wmo 2015 gebruik maken van een algemene voorziening of aan wie een maatwerkvoorziening is verstrekt, alsmede personen werkzaam binnen een Wsw-verband en jongeren, jeugdigen en opvoeders die gebruik maken van gemeentelijke voorzieningen in het kader van de nieuwe Jeugdwet, en overige ingezetenen van de gemeente Venlo.

 • c)

  Adviesraad sociaal domein: een groep personen, waaronder cliënten, die vanuit de belangen en ervaringen van de verschillende doelgroepen het college adviseert over de voorbereiding en uitvoering van het beleid in het sociaal domein.

 • d)

  MO-platforms: organisaties (waaronder maatschappelijke belangenorganisaties) die actief zijn binnen de gemeente Venlo op het gebied van het sociaal domein, waaronder de Cliëntenraad Sociale Dienst, Seniorenplatform Venlo, Gehandicaptenraad Venlo, de Sportraad Venlo en de achterban OGGZ en cultuur.

 • e)

  College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venlo.

Artikel 2 Reikwijdte

 • 1.

  Deze verordening is van toepassing op de Adviesraad sociaal domein en regelt de manier waarop interactieve beleidsvorming plaatsvindt evenals de wijze waarop cliënten worden betrokken bij de uitvoering van de dienstverlening door de gemeente Venlo.

 • 2.

  De algemene Inspraakverordening Venlo 2010 is onverminderd van toepassing.

Artikel 3 Bevoegdheid college

Het college is bevoegd om, binnen de financiële kaders van de gemeentebegroting, een besluit te nemen over de facilitering van de Adviesraad sociaal domein en andere aan de adviesraad gelieerde MO-platforms.

HOOFDSTUK 1 ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

Artikel 4 Inleidende bepaling adviesraad

 • 1.

  Er is een Adviesraad sociaal domein die het college adviseert over het gemeentelijk beleid op het gebied van het sociaal domein.

 • 2.

  De Adviesraad sociaal domein is, voor zover redelijkerwijs mogelijk, zodanig samengesteld dat deze een afspiegeling is van de bij de uitvoering van de Participatiewet, Wmo 2015 en Jeugdwet betrokken cliënten.

Artikel 5 Samenstelling adviesraad

1.De Adviesraad sociaal domein bestaat uit 12 tot maximaal 15 personen met ervaring en deskundigheid op één of meer van de volgende terreinen:

 • a.

  Participatie;

 • b.

  Maatschappelijke ondersteuning;

 • c.

  Jeugdhulp;

 • d.

  Sport;

 • e.

  OGGZ.

De leden van de Adviesraad sociaal domein nemen deel op persoonlijke titel, waarbij geldt dat zij geen individuele belangen behartigen maar zoveel mogelijk handelen vanuit het belang van de bredere doelgroep.

 • 2.

  Het college benoemt een voorzitter met de volgende kwaliteiten: objectief, affiniteit met de doelgroepen en beleidsthema’s en procesmatige kwaliteiten.

 • 3.

  Voor deelname aan de Adviesraad sociaal domein worden de in ieder geval de MO-platforms uitgenodigd kandidaten voor te dragen.

 • 4.

  De voorzitter is verantwoordelijk voor de selectie van de leden van de Adviesraad sociaal domein. Kandidaten worden vooraf geïnformeerd over de criteria die bij de selectie worden gehanteerd.

 • 5.

  De zittingsduur van een lid bedraagt zes jaar, welke maximaal met twee jaar kan worden verlengd.

Artikel 6 Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden adviesraad

 • 1.

  De Adviesraad sociaal domein adviseert het college, gevraagd of ongevraagd, over het beleid op het sociaal domein.

 • 2.

  Het college vraagt in ieder geval advies over beleidskaders, uitvoeringsplannen en verordeningen die betrekking hebben op het sociaal domein. Het college doet dit zoveel mogelijk op een tijdstip waarop het uit te brengen advies volwaardig invloed kan hebben op de besluitvorming.

 • 3.

  Het college informeert over en betrekt de Adviesraad sociaal domein bij evaluaties ten aanzien van de uitvoering van het beleid op het sociaal domein.

 • 4.

  De Adviesraad sociaal domein kan ook zelfstandig beleidsvoorstellen aan het college voorleggen.

 • 5.

  De Adviesraad sociaal domein bevordert overleg en samenwerking tussen organisaties binnen het sociaal domein.

 • 6.

  De Adviesraad sociaal domein laat zich inhoudelijk voeden door cliënten en MO-platforms op het gebied van senioren, sport, mensen met een beperking, cliënten Participatie en OGGZ (openbare geestelijke gezondheidszorg). Indien een MO-platform op het door de gemeente voor advies voorgelegde beleid specifieke deskundigheid heeft, vraagt de Adviesraad sociaal domein een préadvies aan het betreffende MO-platform, alvorens zij haar advies aan de gemeente uitbrengt.

 • 7.

  De Adviesraad sociaal domein heeft speciale aandacht voor doelgroepen die niet zo gemakkelijk hun stem laten horen.

 • 8.

  De Adviesraad sociaal domein stelt een huishoudelijk reglement vast waarin het praktisch functioneren, ter uitvoering van onderhavig artikel, wordt geregeld.

Artikel 7 Werkwijze

 • 1.

  De Adviesraad sociaal domein wordt door het college voorzien van alle informatie die nodig is voor zijn functioneren en wordt in een vroegtijdig stadium betrokken bij de ontwikkeling van nieuw beleid, zodat het advies zoveel mogelijk volwaardig invloed kan hebben op de besluitvorming.

 • 2.

  De door het college gevraagde adviezen worden binnen zes weken verstrekt, tenzij anders met het college wordt overeen gekomen.

 • 3.

  Het college stelt de Adviesraad sociaal domein binnen twee weken na besluitvorming, doch uiterlijk binnen drie maanden nadat het advies is ontvangen, in kennis van haar standpunt ten aanzien van dit advies.

 • 4.

  De Adviesraad sociaal domein komt, uitgezonderd de vakantieperiode, maandelijks bijeen op uitnodiging van de voorzitter.

 • 5.

  De vastgestelde verslagen van de Adviesraad sociaal domein worden ter beschikking gesteld aan de MO-platforms.

 • 6.

  De portefeuillewethouder neemt tweemaal per jaar deel aan het overleg van de Adviesraad sociaal domein.

 • 7.

  Aan het begin van elk jaar informeert het college het adviesorgaan welke beleidsthema’s in het betreffende jaar voor advies zullen worden voorgelegd.

Artikel 8 Inwerkingtreding en intrekking oude verordeningen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 oktober 2015.

 • 2.

  Op dat moment wordt de ‘Inspraakverordening sociaal domein’ ingetrokken.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Inspraakverordening Adviesraad sociaal domein 2015’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 30 september 2015.

De griffier De voorzitter

Geert van Soest Antoin Scholten