Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Beleidsnotitie overlast (brom) fietsen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsnotitie overlast (brom) fietsen
CiteertitelBeleidsnotitie overlast (brom) fietsen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De “uitvoeringsregels van artikel 5:11a APV” zoals vastgesteld op 14 april 2009, worden ingetrokken met ingang van 23 september 2010.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening Venlo / APV Venlo, art. 5:12

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-09-201029-01-2016nieuwe regeling

24-08-2010

E3-journaal, 22-09-2010

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsnotitie overlast (brom) fietsen

 

 

1. Inleiding

Op een aantal plaatsen in de gemeente Venlo, met name op de stations, levert de wijze waarop fietsen zijn gestald of achtergelaten overlast op.

Vorig jaar is een uitvoeringsbesluit genomen op grond van de APV om handhavend op te kunnen treden ten aanzien van fietsen die niet in de stalling zijn geplaatst op en bij het station in Venlo.

Behalve de fietsen die buiten de stallingen zijn geplaatst, zijn er ook andere categorieën fietsen die overlast kunnen veroorzaken. Denk daarbij aan fietswrakken, gevonden fietsen of fietsen die weliswaar zijn afgesloten en gestald, maar door niemand meer worden gebruikt (de zgn. weesfietsen).

Met deze notitie wordt beoogd een compleet overzicht te scheppen van de wijze waarop wordt omgegaan met en gehandhaafd op:

 • a.

  fietsen buiten stallingen;

 • b.

  fietswrakken;

 • c.

  weesfietsen en

 • d.

  gevonden voorwerpen.

2. Hoe is het nu?

a. (Brom)fietsen die niet juist zijn gestald

Ten aanzien van (brom)fietsen die niet juist zijn gestald is in artikel 5:12 van de APV het volgende bepaald:

“Het college kan op de weg gelegen plaatsen aanwijzen waar het in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast, of ter voorkoming van schade aan de openbare gezondheid, verboden is fietsen of bromfietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde ruimten of plaatsen te laten staan.”

Op 14 april 2009 heeft het college van B&W het Stationplein en het daaraan grenzende deel van de Koninginnesingel en de Kaldenkerkerweg te Venlo aangewezen als plaats waar het niet is toegestaan om buiten de daarvoor bestemde fietsenstalling fietsen te plaatsen.

Wanneer fietsen buiten de stalling zijn geplaatst én er is voldoende stallingsruimte aanwezig, worden de fietsen door de gemeentelijke toezichthouders meegenomen en van gemeentewege opgeslagen. Degene die zijn fiets terug wil, kan hierover bij de politie, gemeente of op het station informatie verkrijgen. De eigenaar kan zijn fiets ophalen tegen betaling van € 20,00 bij de Centrale Balie van afdeling Veiligheid en Handhaving. Het besluit tot toepassing van spoedeisende bestuursdwang wordt vervolgens aan hem toegezonden.

Fietsen die niet worden opgehaald binnen 13 weken, gaan naar WAA [1]

WAA registreert de bruikbare fietsen(-delen) in een Excel overzicht.

Aantal: sterk wisselend aantal per maand. Van januari tot en met april 2010: circa 70 incl. weesfietsen.

b. Fietswrakken

De toezichthouders van afdeling Veiligheid en Handhaving halen fietswrakken (geen bromfietsen) op. Deze fietswrakken gaan vervolgens naar het WAA. Het WAA houdt een Excel overzicht bij van het aantal aangeboden fietswrakken. De fietsen worden direct verder verwerkt door het WAA. Op dit moment is er geen wettelijke grondslag voor het afslepen van fietswrakken.

Aantal: sterk wisselend aantal per maand. Van januari tot en met april 2010: circa 60.

c. Wees (brom)fietsen)

Van weesfietsen kan worden gesproken wanneer fietsen gedurende een langere periode ergens onafgebroken gestald staan. Hoewel dit geen hinderlijke of ontsierende gevolgen heeft, heeft dit wel 1 belangrijk nadeel: het gaat ten koste van de beschikbare stallingsruimte.

Op dit moment worden weesfietsen naar aanleiding van een melding voorzien van een sticker door de gemeentelijke toezichthouders. Wanneer deze fietsen na enige tijd (hiervoor is geen termijn vastgelegd) nog steeds op dezelfde plek staan, worden de fietsen afgevoerd. De weesfietsen (geen bromfietsen) worden naar WAA gebracht. WAA draagt zorg voor registratie in een Excel-overzicht (merk, framenummer, type fiets, kleur) en verwerkt ze meteen verder. Op dit moment is er geen wettelijke grondslag voor het afslepen van weesfietsen.

d. Gevonden fietsen

In 2006 heeft de gemeente Venlo een overeenkomst gesloten met WAA. Op basis van deze overeenkomst haalt WAA fietsen op die als gevonden c.q. verloren voorwerp worden aangetroffen in de gemeente Venlo. Het moet dus gaan om een onbeheerde zaak en niet om een afgesloten/gestalde fiets.

WAA haalt op basis van meldingen van de politie fietsen op de aangegeven plekken en houdt deze vervolgens gedurende drie maanden in bewaring. WAA draagt zorg voor registratie. De lijst van geregistreerde fietsen wordt gecheckt door de politie. De politie bepaalt aan de hand van meldingen die zij ontvangen of en wanneer iemand een fiets kan komen ophalen als rechtmatige eigenaar. Na 3 maanden worden de fietsen (of fietsonderdelen) geprepareerd voor de verkoop.

De overeenkomst vindt zijn grondslag in artikel 5:5 e.v. van het Burgerlijk Wetboek, dat betrekking heeft op gevonden voorwerpen (o.a. de wijze en de duur van bewaring ervan).

Aantal: circa 25 fietsen per maand.

3. Hoe moet het worden?

3a. (Brom)fietsen die niet juist zijn gestald

Aanpassing APV

Ten aanzien van (brom)fietsen die niet juist zijn gestald is een bepaling in de APV opgenomen (artikel 5:12 APV) op grond waarvan het college het gebied rondom het NS-station te Venlo heeft aangewezen als gebied waar het verboden is om fietsen buiten de stallingen te plaatsen.

Het is wenselijk om dit aanwijzingsbesluit dusdanig uit te breiden dat ook op en om de stations van Tegelen en Blerick geen fietsen buiten de stallingen worden getolereerd.[2]

Toepassing bestuursdwang

Op dit moment wordt spoedeisende bestuursdwang toegepast tegen fietsen die buiten de stalling zijn geplaatst. Er is gekozen voor spoedeisende bestuursdwang, dus de fietsen worden verwijderd zonder de overtreder een begunstigingstermijn te geven om de fiets alsnog in de stalling te plaatsen. De afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft uitgesproken dat dit is toegestaan in gebieden die zeer intensief door fietsers en voetgangers worden gebruikt en waar het plaatsen van fietsen de vrije doorgang kan belemmeren, hetgeen tot overlast en gevaarlijke situaties kan leiden en het onjuist plaatsen van andere fietsen kan uitlokken.

De spoedeisende bestuursdwang wordt als volgt vormgegeven:

 • op het station hangen reeds de borden: “het is verboden fietsen buiten de aangegeven ruimte te stallen. Fietsen buiten de aangegeven stalling worden verwijderd (APV).” [3]

 • periodiek wordt het handhavingsbeleid gepubliceerd in het E3-Journaal en op de website.

 • de toezichthouder voert de fietsen af naar WAA.

 • WAA registreert de fietsen en maakt hiervan melding bij politie en gemeente [4].

 • een burger die zijn buiten de stalling geplaatste fiets kwijt is, kan van informatie worden voorzien op het NS-station, bij de gemeente of bij de politie: allen kennen de gevolgde bestuursdwangprocedure;

 • de fietsen worden gedurende 13 weken opgeslagen bij het opslagpunt van WAA (tot nu toe bij de gemeente) of korter wanneer de eigenaar zijn fiets ophaalt

 • een telefonische melding van iemand die zijn fiets kwijt is, wordt meteen gecheckt. Wanneer de fiets inderdaad is meegevoerd, wordt de beller diezelfde dag hierover geïnformeerd.

 • de eigenaar van de fiets dient bij de Centrale Balie van Afdeling Veiligheid en Handhaving € 20,00 te betalen, zijnde de bestuursdwangkosten

 • de eigenaar kan vervolgens met behulp van de betalingskwitantie, de fietssleutel en een beschrijving van zijn fiets, de fiets ophalen bij het opslagpunt van WAA, Eindhovense weg 11 te Venlo. Het team Vergunningen en Handhaving draagt zorg voor de toezending van de beschikking spoedeisende bestuursdwang aan de overtreder.

 • Na 13 weken kan WAA de fiets verkopen of verwerken. Mocht de eigenaar van de fiets binnen 3 jaar na verkoop van de fiets kunnen aantonen dat het zijn fiets is, dan heeft hij alsnog recht op de opbrengst. De verwachting is dat dit niet vaak zal voorkomen. De gemeente zal op dat moment in overleg met de WAA in een passende oplossing voorzien.

3b. Fietswrakken

Het is mogelijk om in de APV een artikel op te nemen dat bepaalt dat fietsen die in verwaarloosde toestand verkeren niet op of aan de weg mogen staan. Op basis van dit artikel kan handhavend worden opgetreden (bestuursdwang).

In de praktijk gaat het echter vaak om dermate verwaarloosde fietsen, dat de vraag legitiem is of sprake is van het feitelijk verwijderen van afval uit de openbare ruimte.

Een fiets die voldoet aan de volgende criteria wordt voortaan beschouwd als een afvalstof die niet overeenkomstig de regels voor het aanbieden van afvalstoffen is aangeboden:

 • a.

  het betreft een fiets die rijtechnisch in onvoldoende staat van onderhoud verkeert. Hiervan is sprake als ten minste twee van de volgende onderdelen ontbreken of onherstelbaar zijn beschadigd: wielen, stuur, zadel, pedalen, aandrijfmechanisme (ketting, tandwielen);

 • b.

  de fiets bevindt zich in een kennelijk verwaarloosde toestand.

 • Hiervan is sprake als een fiets kenmerken vertoont zoals planten en/of gras tussen de wielen, aangroei van mos, kapotte, verteerde of ontbrekende banden, een stoflaag of ernstige roestvorming;

 • c.

  de fiets heeft een negatieve economische waarde.

 • Hiervan is sprake als de kosten van herstel van de fiets hoger zijn dan de economische waarde van de fiets in de aangetroffen staat.

Deze procedure wordt als volgt vormgegeven:

 • de Toezichthouders melden de locatie waar een fietswrak staat aan Openbare Werken;

 • de medewerkers van Openbare Werken halen de fietsen op en brengen de fietsen naar WAA;

 • WAA houdt een overzicht bij van het aantal aangeboden fietswrakken;

 • de fietsen worden direct verwerkt door WAA.

3c. Wees (brom)fietsen

Aanpassing APV

Van weesfietsen kan worden gesproken wanneer fietsen gedurende een langere periode ergens onafgebroken gestald staan. Hoewel dit geen hinderlijke of ontsierende gevolgen heeft, heeft dit wel één belangrijk nadeel: het gaat ten koste van de beschikbare stallingsruimte. Dit speel met name bij het NS-station te Venlo.

Voor het kunnen aanpakken van de problematiek van weesfietsen dient een tweede lid aan artikel 5:12 van de APV te worden toegevoegd:

“Het college kan openbare (brom)fietsstallingsgebieden aanwijzen waar het, in het belang van het beheer van de openbare ruimte, verboden is om een (brom)fiets langer dan 4 weken onafgebroken te stallen.”

Om op basis van dit nieuwe lid 2 te kunnen optreden tegen wees(brom)fietsen moet het gebied waar deze problematiek wordt verwacht als zodanig worden aangewezen. Hierna kan pas worden gestart met handhavend optreden. Met de NS is afgesproken om de 3 stations in de gemeente allen aan te wijzen als gebied waar het verboden is om langer dan 4 weken een (brom)fiets te stallen [5].

Toepassing bestuursdwang

De bovenstaande aanpassing van de APV biedt de mogelijkheid om weesfietsen uit de stallingen van een aangewezen gebied te verwijderen. Ook hierbij is er in de regel geen aanleiding voor toepassing van spoedeisende bestuursdwang. Dit bekent dat de weesfiets dient te worden voorzien van een label waarop een begunstigingstermijn wordt gesteld.

De bestuursdwang wordt als volgt vormgegeven:

 • bij de fietsstallingsgebieden van de 3 stations worden borden opgehangen met een tekst van de volgende strekking: “het is verboden fietsen langer dan 4 weken onafgebroken te stallen. Fietsen die langer worden gestald worden verwijderd (APV). Informatie over verwijderde fietsen is te verkrijgen bij de gemeente Venlo, tel. 359 61 50”;

 • de gemeentelijke toezichthouders labelen alle fietsen in de stalling met een datum, op dusdanige wijze dat bij gebruik van de fiets het label scheurt;

 • de fietsen waarvan het label na 4 weken nog in tact is, worden voorzien van een nieuw label aan het stuur. Op dit label wordt aangekondigd dat de fietsen na 48 uur worden verwijderd;

 • de gemeentelijke toezichthouders controleren na de begunstigingstermijn of de weesfiets er nog is;

 • WAA registreert de fietsen en maakt hiervan melding bij politie en gemeente;

 • een burger die zijn fiets kwijt is, kan van informatie worden voorzien bij de gemeente of bij de politie: allen kennen de gevolgde bestuursdwangprocedure;

 • de fietsen worden gedurende 13 weken opgeslagen bij het opslagpunt van WAA (tot nu toe bij de gemeente) of korter wanneer de eigenaar zijn fiets ophaalt;

 • een telefonische melding van iemand die zijn fiets kwijt is, wordt meteen gecheckt. Wanneer de fiets inderdaad is meegevoerd, wordt de beller diezelfde dag hierover geïnformeerd;

 • de eigenaar van de fiets dient bij de Centrale Balie van Afdeling Veiligheid en Handhaving € 20,00 te betalen, zijnde de bestuursdwangkosten

 • de eigenaar kan vervolgens met behulp van de betalingskwitantie, de fietssleutel en een beschrijving van zijn fiets, de fiets ophalen bij het opslagpunt van WAA, Eindhovense weg 11 te Venlo.

 • het team Vergunningen en Handhaving draagt zorg voor de toezending van de beschikking bestuursdwang aan de overtreder;

 • de fietsen worden gedurende 13 weken opgeslagen bij het opslagpunt van WAA (tot nu toe bij de gemeente) of korter wanneer de eigenaar zijn fiets ophaalt. Na 13 weken kan WAA de fiets verwerken. De verwachting is dat dit niet vaak zal voorkomen.

De gemeente zal op dat moment in overleg met WAA in een passende oplossing voorzien.

3d. Gevonden fietsen

Een onbeheerde zaak is een zaak die de eigenaar, zonder dat het zijn bedoeling was, is kwijtgeraakt. Ten aanzien van deze categorie fietsen kan de huidige (civielrechtelijke) procedure blijven voortbestaan.

4. Communicatie

Bebording

Communicatie bestaat in ieder geval uit goed zichtbare borden in het betreffende gebied (zie suggesties onder 3a en 3c). De team Communicatie bekijkt hoe de tekst op de borden zo duidelijk mogelijk kan worden geformuleerd.

Publicatie

Het verwijderen van fietsen buiten de stallingen wordt periodiek (circa 3 maal per jaar) aangekondigd in het E3-Journaal.

Het verwijderen van weesfietsen wordt bij elke actie afzonderlijk aangekondigd in het E3-Journaal.

Ook zal, voorafgaande aan de eerste handhavingactie op weesfietsen, aandacht aan dit onderwerp worden besteed in “Kijk eens naar Venlo”.

Afstemming

De betrokken medewerkers van de politie, WAA, NS en de gemeente dienen tussentijds te evalueren, zodat ervaringen uit te praktijk waar nodig leiden tot nieuwe en/of aanvullende afspraken.

Bijlage 1 Aanwijzingsbesluit artikel 5:12 APV (overlast van fiets en bromfiets)

Gelet op het bepaalde in artikel 5:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening Venlo.

Aan te wijzen als plaatsen waar het niet is toegestaan (brom-)fietsen onbeheerd buiten de daarvoor bestemde plaatsen te laten staan:

 • 1.

  het Stationsplein en het daaraan grenzende gedeelte van de Koninginnesingel en de Kaldenkerkerweg te Venlo;

 • 2.

  het station in Tegelen;

 • 3.

  het station in Blerick.

In trekken de “uitvoeringsregels van artikel 5:11a APV” zoals vastgesteld op 14 april 2009, met ingang van de dag nadat dit besluit is gepubliceerd.

Bijlage 2 Aanwijzingsbesluit artikel 5:12 , tweede lid APV (aanwijzing stallingsgebied)

Gelet op het bepaalde in artikel 5:12, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Venlo.

Aan te wijzen als fietsstallingsgebieden waar het verboden is om (brom)fietsen langer dan 4 weken onafgebroken te laten staan:

 • 1.

  Het Stationsplein en het daaraan grenzende gedeelte van de Koninginnesingel en de Kaldenkerkerweg te Venlo zoals aangegeven op de bijgevoegde tekening;

 • 2.

  het station in Tegelen;

 • 3.

  het station in Blerick.

Bijlage 3 Labels voor aan de fietsen

3a. (Brom)fietsen die niet juist zijn gestald

Groen waarschuwingslabel waarop wordt aangegeven dat het stallen van fietsen alleen in de rekken is toegestaan.

Bij het verwijderen van onjuist gestalde fietsen mag spoedeisende bestuursdwang worden toegepast. Dit betekent dat het groene waarschuwingslabel - in juridisch opzicht - optioneel is.

3c. Wees(brom)fietsen

“Technisch” label, dat dusdanig om het wiel wordt bevestigd dat het scheurt als de fiets wordt gebruikt.

Dit label hoeft - uit juridisch oogpunt - geen tekst te bevatten, maar het is voor het publiek wel prettig om te weten waar de labels vandaan komen. Het label dient daarom de naam/logo van de gemeente te bevatten en bijvoorbeeld de tekst “controle van fietsen die langer dan 4 weken in de rekken staan”.

Daarnaast dient de datum van labelen te worden vastgelegd. Dit kan ofwel op het label gebeuren ofwel intern, bij de inplanning van een weesfietsenactie.

Rood label waarop bestuursdwang wordt aangekondigd.

De tekst op het label is als volgt:

“Uw fiets staat meer dan 4 weken onafgebroken gestald.

Dat is verboden ex artikel 5:12 APV. U krijgt 48 uur de tijd om uw fiets te verwijderen. Daarna vindt verwijdering plaats op uw kosten (€ 20,00). Informatie is verkrijgbaar bij de Centrale Balie van Afdeling Veiligheid en Handhaving (telefoonnr. 359 61 50).

Datum: ….”

Bijlage 4 Foto's gestalde rijwielen

[1] De zakenpartner in deze is 'WAA groep NV'. WAA groep NV kiest ervoor om geen "de" of "het" als lidwoord te gebruiken. In deze notitie wordt derhalve alleen gesproken van WAA.

Terug naar de verwijzing naar voetnoot [1] in de tekst

[2] In bijlage 1 is aangepast uitvoeringsbesluit opgenomen dat bij vaststelling van deze notitie is genomen.

Terug naar de verwijzing naar voetnoot [2] in de tekst

[3] Zie bijlage 4

Terug naar de verwijzing naar voetnoot [3] in de tekst

[4] WAA bewaart c.q. verwerkt geen bromfietsen.

Terug naar de verwijzing naar voetnoot [4] in de tekst

[5] Dit uitvoeringsbesluit kan pas worden genomen nadat de APV is aangepast. Een concept is alvast opgenomen in bijlage 2.

Terug naar de verwijzing naar voetnoot [5] in de tekst