Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Besluit meldingsplicht handelsreclame 2008

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit meldingsplicht handelsreclame 2008
CiteertitelBesluit meldingsplicht handelsreclame 2008
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

APV Venlo, artikel 4:28

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-03-200811-11-2010nieuwe regeling

12-03-2008

E3-journaal, 19-03-2008

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit meldingsplicht handelsreclame 2008

Gelet op het bepaalde in artikel 4:28 van de APV Venlo

Artikel 1 Begripsomschrijving

In dit besluit en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a.

  handelsreclame: iedere openbare aanprijzing van goederen of diensten, waarmee beoogd wordt een commercieel belang te dienen;

 • b.

  rechthebbende: de rechthebbende op een onroerende zaak of de hoofdgebruiker van die zaak.

Artikel 2 Verplichtingen

De voorschriften, die zijn opgenomen in dit besluit en de bij dit besluit behorende bijlagen, gelden voor de rechthebbende. Deze draagt er zorg voor dat de voorschriften worden nageleefd.

Artikel 3 Vergunningsvrij

Geen vergunning of melding is nodig voor handelsreclame bestaande uit:

 • a.

  opschriften, aankondigingen en afbeeldingen in het inwendig gedeelte van een onroerende zaak, tenzij deze zich binnen een afstand van 1 meter achter het raam bevinden;

 • b.

  opschriften, aankondigingen en afbeeldingen op het raam van een onroerende zaak, mits niet meer dan 10% van het glasoppervlak wordt bedekt.

 • c.

  naamborden betrekking hebbend op vrije beroepen, mits deze naamborden zijn aangebracht op of aan die onroerende zaak, niet verlicht zijn en geen grotere oppervlakte hebben dan 0,36 m².

Artikel 4 Categorie meldingsplichtige handelsreclame

Het formulier melding handelsreclame is van toepassing op het maken van handelsreclame op of aan de gevel van een onroerende zaak indien:

 • a.

  het aantal van drie reclames, welke niet in artikel 3 als vergunningsvrij zijn aangemerkt, niet wordt overschreden;

 • b.

  de reclame bestaat uit opschriften of afbeeldingen op de volant van een zonwering mits er geen sprake is van een frequente herhaling;

 • c.

  de reclame bestaat uit losse letters aangebracht tegen de gevel, mits:

  • 1.

   de reclame wordt aangebracht boven de entree, dan wel indien dit niet mogelijk is, de reclame wordt gecentreerd in het gevelvlak;

  • 2.

   de breedte van de reclame maximaal 250 cm. bedraagt en binnen de gevelopening of puibreedte blijft;

  • 3.

   de reclame niet hoger is dan het gevelvlak, doch niet hoger dan 50 cm.;

  • 4.

   de reclame wordt aangebracht onder de raamdorpel van de eerste verdieping;

 • d.

  de reclame bestaat uit losse letters aangebracht tegen de luifel, mits:

  • 1.

   de reclame niet hoger is dan de voorkant van de luifel;

  • 2.

   de breedte van de reclame maximaal 250 cm. bedraagt en tenminste 30 cm. tot perceelsgrenzen vrij van reclame blijft;

 • e.

  de reclame bestaat uit een dubbelzijdige lichtbak, mits:

  • 1.

   de reclame haaks op de gevel geplaatst wordt;

  • 2.

   de afmetingen van de reclame maximaal 60 cm. (hoog), 60 cm. (breed) en 20 cm. (dik) bedragen;

  • 3.

   de reclame maximaal 70 cm. uit de gevel steekt;

  • 4.

   tenminste 100 cm. tot perceelsgrenzen vrij van reclame blijft;

  • 5.

   de reclame wordt aangebracht onder de raamdorpel van de eerste verdieping;

  • 6.

   de reclame tenminste 220 cm. boven straatpeil wordt aangebracht voor zover de reclame wordt aangebracht boven openbaar gebied;

 • f.

  de reclame bestaat uit een dubbelzijdige lichtbak of een dubbelzijdig reclamebord aangebracht onder de luifel, mits:

  • 1.

   de reclame niet dikker is dan 20 cm.;

  • 2.

   de breedte van de reclame maximaal gelijk is aan de diepte van de luifel;

  • 3.

   de reclame tenminste 220 cm. boven straatpeil wordt aangebracht voor zover de reclame wordt aangebracht boven openbaar gebied;

 • g.

  de reclame bestaat uit een lantaarn en/of een menubordje, mits:

  • 1.

   maximaal 2 lantaarns en/of 1 menubordje wordt aangebracht;

  • 2.

   de hoogte van een lantaarn maximaal 60 cm. bedraagt, waarvan maximaal 30 cm. glas en nabij de entree wordt aangebracht en de afmetingen van het menubordje maximaal 0,36 m² bedraagt en het menubordje nabij de entree wordt aangebracht.

Artikel 5 Melding handelsreclame

 • 1.

  De rechthebbende, die een onroerende zaak gebruikt voor het maken van vergunningplichtige handelsreclame of zodanig gebruik toelaat, kan volstaan met het doen van een melding aan burgemeester en wethouders en leeft de voorschriften van de bij dit besluit behorende bijlage 1 na.

 • 2.

  De melding geschiedt tenminste twee weken voor de dag waarop de reclame wordt aangebracht.

 • 3.

  De melding wordt gedaan aan de hand van een door burgemeester en wethouders vastgesteld reclamemeldingsformulier;

 • 4.

  Burgemeester en wethouders delen de rechthebbende schriftelijk mede dat de melding is ontvangen.

 • 5.

  Voldoet de melding aan het reclamebeleid, maar niet aan de eisen van artikel 4, dan dient de melder alsnog een reclamevergunning aan te vragen.

 • 6.

  Bij de melding dienen alle aanwezige en nieuwe reclames worden aangegeven.

Artikel 6 Inwerkingtreding

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 20 maart 2008.

 • 2.

  Met de inwerkingtreding van dit besluit komt het Besluit handelsreclame, zoals inwerking getreden op 8 december 2005, te vervallen.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald onder de naam ‘Besluit meldingsplicht handelsreclame 2008’.