Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregel fonds voor cultuurparticipatie 2009-2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel fonds voor cultuurparticipatie 2009-2012
CiteertitelSubsidieregel fonds voor cultuurparticipatie 2009-2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van 20 april 2010 heeft de gemeenteraad deze regeling geldend verklaard voor het gehele gebied dat vanaf 1 januari 2010 deel uitmaakt van de gemeente Venlo.

Oorspronkelijke datum inwerkingtreding bij benadering.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Venlo 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-02-200928-02-2013nieuwe regeling

17-02-2009

-

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel fonds voor cultuurparticipatie 2009-2012

 

 

Beleidsinhoud

De regeling Actieplan Cultuurbereik is in 2008 beëindigd. Opvolger van deze regeling is het fonds voor cultuurparticipatie 2009-2012. Het fonds zet in op drie programmalijnen:

 • 1.

  cultuureducatie;

 • 2.

  amateurkunsten en

 • 3.

  volkscultuur.

Doel van het fonds is de actieve participatie van burgers te bevorderen. De gemeente Venlo is rechtstreeks convenantpartner van het fonds en heeft een aanvraag bij het fonds ingediend. Met deze subsidieregel geven wij uitvoering aan onze aanvraag voor de periode 2009-2012.

Toepassingsbereik

De regeling is van toepassing op het verlenen van eenjarige projectsubsidies in de periode 2009-2012 die aansluiten bij de speerpunten zoals die in de aanvraag aan het fonds zijn opgenomen:

 • 1.

  het stimuleren van de cultuurparticipatie in de impulsbuurten Venlo-Oost, Klingerberg en Vossener;

 • 2.

  het stimuleren van gezamenlijke culturele initiatieven ten behoeve van het onderwijs door professionele culturele instellingen, verenigingen voor amateurkunsten/volkscultuur en het onderwijs;

 • 3.

  het stimuleren van cultuurparticipatie door jongeren.

Algemene subsidiecriteria

 • a.

  De activiteit dient georganiseerd te worden door een aanvrager c.q. projectorganisatie gevestigd in de gemeente Venlo.

 • b.

  De activiteit dient in beginsel plaats te vinden in de gemeente Venlo.

 • c.

  De aanvrager c.q. projectorganisatie beschikt aantoonbaar over voldoende organisatiekracht en inhoudelijke kwaliteit.

 • d.

  De begroting is reëel, sluitend en de gevraagde bijdrage past binnen de budgettaire mogelijkheden van de gemeente.

 • e.

  De aanvrager is in staat verantwoording af te leggen over de activiteiten en deze daadwerkelijk binnen de goedgekeurde begroting uit te voeren.

 • f.

  Uit de subsidieaanvraag blijkt dat de projecten c.q. activiteiten “smart” zijn geformuleerd, de projectperiode c.q. de activiteitenperiode is concreet benoemd en de aanvraag gaat

 • g.

  vergezeld van een projectplan c.q. activiteitenplan.

Specifieke subsidiecriteria

Projecten gericht op het stimuleren van de cultuurparticipatie in de impulsbuurten

Venlo-Oost, Klingerberg en Vossener (subsidieplafond € 12.000 per jaar).

 • Verenigingen, die reeds een subsidie van de gemeente ontvangen, kunnen aanspraak maken op een extra subsidie van € 200 per nieuw lid afkomstig uit een van de impulsbuurten.

 • Het organiseren van culturele initiatieven in de impulsbuurten. Hierbij wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande regeling vouchers bewonersinitiatieven waarbij het accent ligt op culturele initiatieven voor en door bewoners van de wijk. Ook een cultureel initiatief, georganiseerd door een aanvrager/projectorganisatie van buiten de wijk, kan voor een subsidie in aanmerking komen mits de aanvraag voldoet aan het bovenstaande subsidiecriterium.

Het stimuleren van gezamenlijke culturele initiatieven ten behoeve van het onderwijs door professionele culturele instellingen en/of verenigingen voor amateurkunsten/volkscultuur en het onderwijs (subsidieplafond € 66.504 per jaar).

 • Initiatieven die eenmalige of meerjarige cross-overs realiseren tussen professionele culturele instellingen en/of verenigingen voor amateurkunsten/volkscultuur en het onderwijs.

 • Initiatieven die een aansluiting realiseren tussen binnenschoolse (cultuureducatie) en buitenschoolse activiteiten (dagarrangementen).

Het stimuleren van cultuurparticipatie door jongeren (subsidieplafond € 42.000 per jaar).

 • Verenigingen, die reeds gesubsidieerd worden door de gemeente, kunnen aanspraak maken op een eenmalige extra subsidie van € 200 per nieuw lid in de leeftijd tot en met 24 jaar.

 • Het organiseren van vernieuwende initiatieven binnen verenigingen gericht op jongeren tot en met 24 jaar met als doel de vereniging aantrekkelijker te maken voor jongeren.

 • Culturele initiatieven voor en/of door jongeren tot en met 24 jaar.

Soort subsidie

Eenmalige subsidie (Hoofdstuk 3 Subsidieverordening).

Aanvragen

 • 1.

  Subsidieaanvragen kunnen uiterlijk tot en met 31 december 2012 worden ingediend.

 • 2.

  Subsidieaanvragen moeten minimaal 6 weken voor de start van de activiteit worden ingediend.

 • 3.

  Subsidieaanvragen kunnen uitsluitend worden ingediend met een standaard aanvraagformulier dat geplaatst is op de website van de gemeente.

 • 4.

  De aanvraag dient de volgende informatie te bevatten:

  • a.

   een volledig ingevuld en ondertekend standaard formulier;

  • b.

   een toelichting waaruit blijkt dat het voorgenomen project voldoet aan de bedoelde criteria;

  • c.

   het projectplan (inclusief begroting en financieringsplan);

  • d.

   een tijdsplanning voor het project;

  • e.

   een toelichting op de wijze waarop de resultaten van het project gemeten zullen worden.

Subsidiemethode

De subsidie wordt, na toetsing van de aanvraag aan de criteria, bepaald op basis van een beoordeling van de ingediende begroting. Bij de toekenning wordt rekening gehouden met het totale beschikbare budget.

Evaluatie en verantwoording

De evaluatie en de verantwoording kunnen uitsluitend worden ingediend middels een standaard formulier. De wijze van monitoren en evaluatie wordt medegedeeld in de subsidiebeschikking.

Toelichting

Om te kunnen beoordelen of het ledenbestand van verenigingen wijzigt in de periode

2009-2012 worden verenigingen verzocht een actuele ledenlijst (per 1 januari 2009) met daarop naam, geslacht, geboortedatum, datum ingang lidmaatschap, adres en postcode aan te leveren bij de gemeente. Nieuwe leden hoeven niet middels een aanvraagformulier aan de gemeente gemeld te worden. Volstaan kan worden met een schriftelijke melding waarin bovenstaande gegevens worden vermeld.