Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Subsidieregel sportinvesteringen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSubsidieregel sportinvesteringen
CiteertitelSubsidieregel sportinvesteringen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Op 1 januari 2011 wordt de beleidsregel sportinvesteringen vastgesteld d.d. 10 december 2002 en gewijzigd d.d. 29 mei 2007 ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene subsidieverordening Venlo 2010

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

12-10-2010

E3-journaal, 20-10-2010

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Subsidieregel sportinvesteringen

Gelet op het bepaalde in de artikelen 3 lid 4 van de Algemene subsidieverordening Venlo 2010

Beleidsinhoud

De beleidsnota “Sport- en beweegnota 2008-2013” is erop gericht zoveel mogelijk Venlonaren aan het sporten en bewegen te krijgen en te houden waarbij jongeren en mensen met een beweegachterstand extra aandacht krijgen. De gemeente Venlo onderschrijft het standpunt dat sport en bewegen bijdraagt aan het verhogen van de leefbaarheid, gezondheid en sociale cohesie. Om deze doelen te bereiken wordt ernaar gestreefd laagdrempelige sportvoorzieningen te creëren en wordt er specifiek ingezet op kwaliteit van het sportaanbod.

Voor wie en wat is de subsidie bedoeld:

De subsidie is bedoeld voor vrijwilligersorganisaties gevestigd in de gemeente Venlo die sportactiviteiten aanbieden aan voornamelijk inwoners van gemeente Venlo. De subsidie is bedoeld als bijdrage in de kosten van nieuwbouw, verbouw en/of aanpassing van een sportvoorziening.

Subsidievoorwaarden

Een organisatie kan in principe voor subsidie in aanmerking komen als voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:

 • a.

  De aanvrager betreft een sportvereniging geregistreerd als zelfstandig rechtspersoon en gevestigd in de gemeente Venlo.

 • b.

  Er wordt voldaan aan de voorwaarden zoals vermeld in de Algemene subsidieverordening Venlo (ASV).

 • c.

  De organisatie dient te zijn aangesloten bij een landelijke, provinciale of regionale organisatie die de belangen behartigt van een door het NOC*NSF erkende tak van sport

 • d.

  Er dient sprake te zijn van een gevarieerd activiteitenprogramma onder deskundige leiding.

 • e.

  De investering heeft betrekking op nieuwbouw, verbouw en/of aanpassing van een sportvoorziening (kantines en clubhuizen zijn uitgezonderd).

 • f.

  De investering dient direct noodzakelijk te zijn voor de beoefening van een bepaalde – door het NOC*NSF erkende – tak van sport.

 • g.

  De begroting van de vereniging volstaat niet om de investering zonder subsidie te kunnen realiseren.

 • h.

  De investering valt buiten de door de gemeenteraad d.d. 25 april 2002 vastgestelde gemeentelijke basisvoorziening.

Soort subsidie:

Eenmalige subsidie (hoofdstuk 3 ASV)

Subsidiemethode:

 • a.

  20% van de door het college geaccepteerde stichtingskosten tot maximaal € 25.000,- per 5 jaar.

 • b.

  40% van de door het college geaccepteerde kosten van voorzieningen speciaal bedoeld voor de toegankelijkheid én de mogelijkheid tot sportdeelname voor gehandicapten tot maximaal € 15.000,- per 5 jaar.

Aanvullende bepalingen:

 • a.

  Voor alle aanvragen geldt dat een adequate motivering en een omschrijving van de investering waarvoor subsidie wordt gevraagd en een hierop betrekking hebbende begroting van inkomsten en uitgaven overgelegd dient te worden.

 • b.

  De aanvraag dient vóór 1 oktober voorafgaand aan het volgend subsidiejaar ingestuurd te zijn (art. 17 tweede lid ASV).

Subsidieplafond

 • a.

  Voor subsidies op basis van deze subsidieregel stelt het college van burgemeester en wethouders jaarlijks één subsidieplafond vast (art. 3 tweede lid ASV). Het subsidieplafond van het daaropvolgende subsidiejaar wordt in de maand september in het E3 journaal gepubliceerd.

 • b.

  Als na beoordeling van de subsidieaanvragen blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het beschikbare budget naar evenredigheid verdeeld.

Intrekking oude regel:

Op de datum van inwerkingtreding van deze subsidieregel wordt de

Beleidsregel sportinvesteringen vastgesteld d.d. 10 december 2002 en gewijzigd d.d. 29 mei 2007 ingetrokken.

Overgangsbepaling:

Indien vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze subsidieregel een aanvraag om subsidie op grond van de in de vorige bepaling bedoelde Beleidsregel sportinvesteringen is ingediend waarop nog niet is beslist, wordt daarop deze subsidieregel toegepast.

Inwerkingtreding

Deze regel treedt in werking op 1 januari 2011.

Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als subsidieregel sportinvesteringen.

Venlo, 12 oktober 2010

Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris de burgemeester