Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeente Arcen en Velden 2006

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeente Arcen en Velden 2006
CiteertitelUitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeente Arcen en Velden 2006
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Arcen en Velden 2006

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-06-200607-10-2010nieuwe regeling

08-06-2006

De Maasdorpen, 25-09-2006

Tekst van de regeling

Intitulé

Uitvoeringsbesluit voor de grafbedekkingen gemeente Arcen en Velden 2006

Het college van Arcen en Velden,

gelet op artikel 17, derde lid van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Arcen en Velden 2006;

besluiten

vast te stellen de volgende

Nadere regels voor grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaats.

Artikel 1 Inleiding

De verordening verstaat onder:

 • a.

  grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf;

 • b.

  gedenkteken: voorwerp op het graf voor het aanbrengen van opschriften of figuren;

 • c.

  grafbeplanting: winterharde beplanting welke door de rechthebbende op een graf wordt aangebracht.

Artikel 2 Aanvraag vergunning

 • 1.

  Bij de schriftelijke aanvraag voor vergunning tot het hebben van een gedenkteken behoort een werktekening te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dienen ten minste voor te komen:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort, kleur en bewerking van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de vermelding of de letters etc. ingehakt, opgehakt of van metaal zijn;

  • d.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van figuratie(s);

  • e.

   het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop.

Artikel 3 Beslissing

De beslissing op de aanvraag wordt door burgemeester en wethouders schriftelijk medegedeeld.

Artikel 4 Gedenkteken

 • 1.

  Voor de gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen of een verduurzaamde houtsoort.

 • 2.

  De lengte en de breedte van het gedenkteken mogen die van het graf niet overschrijden.

 • 3.

  De onderdelen moeten vast aan het gedenkteken zijn verbonden.

Artikel 5 Losse bloemen en planten

Op een graf kunnen potplanten en bloemen in vazen worden geplaatst. Het is toegestaan op een graf losse bloemen te leggen. Op een graf mogen eenjarige gewassen worden geplant.

Artikel 6 Winterharde gewassen

De winterharde gewassen die op de graven worden geplant mogen bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moeten door besnoeiing binnen de oppervlakte kunnen worden gehouden.

Artikel 7 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze nadere regels treden in werking op de dag na publicatie.

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als: Regels grafbedekkingen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van burgemeester en wethouders van ... (datum),

De secretaris,

De voorzitter,

Toelichting

Artikel 1

Het vereiste van een vergunning geldt mede voor de winterharde beplantingen op een graf.

Niet ieder blijvend gewas is geschikt om op een graf te worden aangebracht. Sommige van deze gewassen kunnen de gedenktekens schaden. Overleg tussen de rechthebbende op het graf en de beheerder van de begraafplaats voor de keuze van een winterharde beplanting is gewenst.

Artikel 2

Op de werktekeningen zullen ook andere gegevens moeten worden vermeld, zoals de naam van de rechthebbende op het graf, de plaats van het graf (vak en nummer) met het oog op de juiste plaatsing. De soort letters verdient aandacht omdat sommige bevestigingen kunnen loslaten. In de praktijk vindt ten behoeve van de nabestaanden meestal een controle plaats of het werk overeenkomstig de opdracht is uitgevoerd. Daarna kan een volledige opgave van de tekst, het lettertype en de figuratie van betekenis zijn. De bekendmaking van de beschikking van burgemeester en wethouders geschiedt door middel van toezending of uitreiking, in ieder geval aan de aanvrager ( artikel 3.5.2 voorstel van Wet algemeen bestuursrecht).

Artikel 3

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 4

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 5

Op een graf kunnen eenjarige of winterharde gewassen worden geplant. De eenjarige beplantingen worden verwijderd, wanneer zij in verwaarloosde staat verkeren evenals de bloemen die zijn verwelkt.. Winterharde planten worden gesnoeid en als zij dood zijn gegaan, worden ze vervangen.