Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening baatbelasting riolering buitengebied 'Hanik'

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening baatbelasting riolering buitengebied 'Hanik'
CiteertitelVerordening baatbelasting riolering buitengebied 'Hanik'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Na herindeling met de gemeente Venlo blijft deze verordening van kracht confrom wet Ahri art. 32

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 122 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-10-200301-01-2009nieuwe regeling

26-03-2001

De Maasdorpen, 13-10-2003

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening baatbelasting riolering buitengebied 'Hanik'

De raad van de gemeente Arcen en Velden;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7-8-2003;

Gelet op artikel 222 van de Gemeentewet en het aanvullend bekostigingsbesluit aanleg riolering buitengebied deelgebied ’t Hanik vastgesteld bij raadsbesluit van 26 maart 2001

Besluit:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van baatbelasting riolering buitengebied in het deelgebied ‘t Hanik;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder een onroerende zaak:

 • 1

  een gebouwd eigendom

 • 2

  een ongebouwd eigendom

 • 3

  een gedeelte van een onder 1 of 2 bedoeld eigendom dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt;

 • 4

  een samenstel van twee of meer van de onder 1 of 2 bedoelde eigendommen, of onder 3 bedoelde gedeelten daarvan, die naar de omstandigheden beoordeeld bij elkaar horen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1

  Onder de naam “baatbelasting riolering buitengebied in het deelgebied ‘t Hanik” wordt in de vorm van een heffing ineens een directe belasting geheven ter zake van de onroerende zaken gelegen in de gemeente aangeduid op de bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart, die op 1 januari 2002 zijn gebaat door de in het tweede lid genoemde voorzieningen die tot stand zijn gebracht door of met medewerking van het gemeentebestuur.

 • 2

  De in het eerste lid bedoelde voorzieningen bevatten de aanleg van een gemeentelijke riolering.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1

  De belasting wordt geheven van degene die van een onroerende zaak als bedoeld in artikel 2, eerste lid, het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

 • 2

  Voor de toepassing van het eerste lid wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die op het tijdstip van ingang van de heffing dan wel, indien de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting, bij de aanvang van het belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.

 • 3

  Indien de lasten die zijn verbonden aan de voorzieningen genoemd in artikel 2, tweede lid, ter zake van een onroerende zaak krachtens overeenkomst zijn of worden voldaan, wordt de belasting ter zake van die onroerende zaak niet geheven.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De maatstaf van heffing is een bedrag per onroerende zaak.

Artikel 5 Belastingtarief

De belasting bedraagt per onroerende zaak € 2.268,90.

Artikel 6 Regeling inzake heffing in de vorm van een jaarlijkse belasting

 • 1

  In afwijking van het bepaalde in artikel 2 wordt op verzoek van de belastingplichtige de belasting geheven in de vorm van een jaarlijkse belasting gedurende 5 jaren. Het verzoek genoemd in de eerste volzin dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend.

 • 2

  Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

 • 3

  De jaarlijkse belasting bedraagt de annuïteit van het totaal verschuldigde, berekend op basis van een periode van 5 jaren en een rentevoet van 5%.

 • 4

  De belasting over de nog niet verstreken belastingjaren kan elk jaar worden afgekocht. De afkoopsom wordt bepaald op de contante waarde van de op 1 januari van het belastingjaar, waarin de afkoop plaatsvindt, nog te verschijnen belastingbedragen berekend naar een rentevoet van 5%.

 • 5a

  Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak als bedoeld in het eerste lid eindigt of wijzigt als gevolg van het overdragen van eigendom, bezit of beperkt recht, wordt de genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met ingang van het eerstvolgende belastingjaar een aanslag ineens opgelegd voor de resterende belastingjaren van het belastingtijdvak, berekend overeenkomstig het vierde lid van dit artikel.

 • 5b

  In afwijking van het bepaalde in onderdeel a, wordt op verzoek van de in dat onderdeel bedoelde belastingplichtige de jaarlijkse heffing overeenkomstig het eerste lid gecontinueerd. Het verzoek daartoe dient binnen zes weken na de dagtekening van de aanslag ingevolge onderdeel a, schriftelijk bij de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar te worden ingediend.

 • 6

  Ingeval de belasting wordt geheven in de vorm van een jaarlijkse heffing en in de loop van het belastingtijdvak de eigendom, het bezit of beperkt recht van een gedeelte van de onroerende zaak wordt overgedragen, wordt, voor de verdeling van de resterende belastingschuld, de maatstaf van heffing als bedoeld in artikel 4 voor de betreffende onroerende zaken opnieuw vastgesteld voor de nog niet verstreken belastingjaren.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Termijnen van betaling

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de baatbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouder kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de baatbelasting.

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.

 • 2

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2004.

 • 3

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘’Verordening baatbelasting riolering buitengebied ‘Hanik”

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van

De griffier; De voorzitter;

Mr. R.C.M. Wernink A.H.M.J. Tans