Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Venlo

Verordening brandweerrechten 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVenlo
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening brandweerrechten 2010
CiteertitelVerordening brandweerrechten 2010
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bij besluit van 4 januari 2010 heeft de gemeenteraad deze regeling geldend verklaard voor het gehele gebied dat vanaf 1 januari 2010 deel uitmaakt van de gemeente Venlo.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 229 eerste lid, aanhef en onderdelen a en b 

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-200929-12-2011nieuwe regeling

16-12-2009

E3-journaal, 23-12-2009

1.784.134

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening brandweerrechten 2010

Artikel 1 Belastbaar feit

 • 1.

  Onder de naam 'brandweerrechten' worden geheven:

  • a.

   rechten voor het gebruik overeenkomstig de bestemming van voor de openbare dienst bestemde bezittingen van de gemeentelijke brandweer of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen die bij de gemeentelijke brandweer in beheer of onderhoud zijn;

  • b.

   rechten voor het genot van door de gemeentelijke brandweer verstrekte diensten.

  • 2.

   Geen rechten als bedoeld in het eerste lid worden geheven ter zake van:

  • a.

   het voorkomen, beperken en bestrijden van brand;

  • b.

   het beperken van brandgevaar;

  • c.

   het voorkomen en beperken van ongevallen bij brand;

  • d.

   al hetgeen met de onderdelen a, b, en c verband houdt;

  • e.

   het beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand;

  • f.

   het bestrijden en beperken van rampen, als bedoeld in artikel 1 van de Rampenwet.

Artikel 2 Belastingplicht

De rechten worden geheven van:

 • 1.

  degene die gebruik maakt van de bezittingen, werken of inrichtingen, als bedoeld in artikel 1 eerste lid, onderdeel a;

 • 2.

  degene die een dienst aanvraagt, dan wel degene te wiens diens behoeve een dienst is verleend, als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, wordt aangevraagd.

Artikel 3 Maatstaf van heffing en tarief

 • 1.

  Brandweerrechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

 • 3.

  In de tabel genoemde tijdseenheden worden berekend vanaf het tijdstip, waarop het personeel en/of het materiaal de brandweerkazerne verlaat tot het moment waarop het aldaar is teruggekeerd.

Artikel 4 Wijze van heffing

 • 1.

  De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, kennisgeving of andere schriftuur.

 • 2.

  Indien zich ten aanzien van een zelfde belastingplichtige meerdere belastbare feiten voordoen, kunnen de rechten ter zake daarvan worden geheven bij wege van één gedagtekende schriftelijke nota, kennisgeving of andere schriftuur.

Artikel 5 Termijn van betaling

 • 1.

  De rechten kunnen worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde nota, kennisgeving of andere schriftuur.

 • 2.

  Ingeval de in artikel 4 bedoelde nota, kennisgeving of andere schriftuur wordt toegezonden, moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na dagtekening van de nota, kennisgeving of andere schriftuur.

 • 3.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste en tweede lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Kwijtschelding

Bij de invordering van brandweerrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 7 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de brandweerrechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en titel van aanhaling

 • 1.

  De "Verordening brandweerrechten 2009" vastgesteld bij raadsbesluit van 26 november 2008, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 30 december 2009.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening brandweerrechten 2010".

Tarieventabel behorende bij de “Verordening brandweerrechten 2010”

Algemeen

De in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

De tarieven bedragen voor:

Hoofdstuk 1 Diensten verricht door personeel

 

 

 

 

1.1

Het verrichten van diensten, per persoon, per uur

55,00

 

 

 

 

Hoofdstuk 2 Verrichtingen ten behoeve van de adembescherming

 

 

 

 

2.1

Het vullen van een persluchtcilinder, met een inhoud van:

 

 

2.1.1

• niet meer dan 6 liter, per cilinder

11,00

2.1.2

• meer dan 6 liter, doch minder dan 10 liter, per cilinder

22,50

2.1.3

• 10 liter en meer, per cilinder

37,50

 

 

 

 

2.2

Het controleren van een persluchtapparaat (driemaandelijkse controle)

55,70

 

 

 

 

2.3

Het reinigen, ontsmetten en testen van een persluchtapparaat inclusief een gelaatstuk

55,70

 

 

 

 

2.4

Het reinigen van een gelaatstuk

28,30

 

 

 

 

Hoofdstuk 3 Verrichtingen met voer- of vaartuigen

 

 

 

 

3.1

Het verrichten van diensten met:

 

 

3.1.1

• een autoladder, per halfuur

55,70

3.1.2

• een autospuit, per halfuur

55,70

3.1.3

• een materiaalwagen, per halfuur

55,70

3.1.4

• een niet met name genoemd motorvoertuig of motorspuit, per half uur

28,30

 

 

 

 

3.2

De onder 3.1.1 tot en met 3.1.4 bedoelde rechten worden verhoogd met het onder 1.1 genoemde recht.

 

 

Hoofdstuk 4 Verrichtingen met ander materieel

 

 

 

 

4.1

Het verrichten van diensten met:

 

 

4.1.1

• een dompel- of klokpomp, per halfuur

14,20

 

 

 

 

4.2

De onder 4.1.1 bedoelde rechten worden verhoogd met het onder 1.1 genoemde recht.

 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 5 Overige diensten

 

 

 

 

5.1

Het controleren van de waterlevering van een geboorde put

167,00